Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 2 KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
2.26
Krav til det enkelte arbeid
2.26.1
Anleggsarbeid
FOR 1994 nr. 0820: Maskiner
Kapittel I. Innledende bestemmelser
Kapittel II. Alminnelige bestemmelser
Kapittel III. Konstruksjon og bygging, omsetning, samsvarsvurdering, merking m.v.
Vedlegg I.
Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon og bygging av maskiner og sikkerhetskomponenter
1 Krav til sikkerhet og helse
2 Tilleggskrav til vern mot skade på liv og helse for visse maskinkategorier
3 Tilleggskrav om vern mot farer som skyldes maskiners bevegelighet
4 Tilleggskrav om vern mot farer som kan oppstå ved løfteoperasjoner
5 Tilleggskrav om vern mot farer som kan oppstå fra maskiner beregnet for bruk under jord
6 Tilleggskrav om vern mot farer som kan oppstå ved løfting eller flytting av personer
Vedlegg II Innhold i samsvarserklæring og produsenterklæring
Vedlegg III. CE-merking
Vedlegg IV. Maskiner og sikkerhetskomponenter som skal følge prosedyrene i § 9 nr. 3 bokstav a) eller bokstav b)
Vedlegg V. Samsvarserklæring
Vedlegg VI. EF-typeprøving
Vedlegg VII. Minimumskrav som skal legges til grunn ved utpeking av teknisk kontrollorgan
Vedlegg VIII. Miljøkrav til forbrenningsmotorer
Vedlegg IX. Krav til støyemisjon fra maskiner og annet utstyr til utendørs bruk

FOR 2005 nr. 0804: Vern mot mekaniske vibrasjoner
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
Kapittel 2. Risikovurdering og tiltak m.m.
Kapittel 3. Helseundersøkelse og omplassering
Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

FOR 1998 nr. 0608: Bruk av arbeidsutstyr
Forord
Kapittel I. Innledende bestemmelser
Kapittel II. Alminnelige bestemmelser
Kapittel III. Alminnelige bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr m.v.
Kapittel IV. Tekniske krav til arbeidsutstyr
Kapittel V. Tekniske krav til mobilt arbeidsutstyr
Kapittel VI. Tekniske krav til arbeidsutstyr til løfting av last
Kapittel VII. Spesielle bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr
Kapittel VII A. Bruk av arbeidsutstyr til midlertidig arbeid i høyden
Kapittel VIII. Sikkerhetsopplæring
Kapittel IX. Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyret

B-AT 575: HMS-håndboken for bygg og anlegg
PDF-format (35 sider)
FORMÅLET MED HEFTET
INNLEDNING
ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER
    Byggherre
  Prosjektleder
  HMS-koordinator
  HMS-koordinator for prosjektering
  HMS-koordinator for gjennomføring
  Hovedbedrift
  Arbeidsgiver
  Verneombud
  Regionale verneombud
  Arbeidstaker
SAMORDNING/KOORDINERING
  Samordning etter Arbeidsmiljølovens § 15
  Koordinering etter byggherreforskriften
  Samordning etter HMS-forskriftens § 6
  Sammenheng mellom HMS-forskriften
og byggherreforskriften
RISIKOVURDERING I PROSJEKTERING
HMS-PLAN
  Prosjektets risikoforhold og størrelse
  Prosjekteringsfasen
  Gjennomføringsfasen
  Innhold i en HMS-plan
  Tips til riggplan
  Tips til fremdriftsplan
PASS PÅ NÅR DU SETTER I GANG!
BYGGHERREFORSKRIFTEN

F-AT: HMS på byggeplassen
WORD-format (4 sider)
Hva kjennetegner gode prosjekter?
    Positive resultater
Hva kjennetegner dårlige prosjekter?
  Hvordan kan du se at HMS ikke blir godt ivaretatt på byggeplassen?
Sjekkpunkter til byggherren
Rolleavklaring
  Byggherre
  Prosjektleder
  Koordinator for prosjektering
  Koordinator for gjennomføring
HMS-plan
Byggherrens muligheter, plikter og ansvar
  Mulighet
  Plikt
  Ansvar

FOR 1995 nr. 0377: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften)
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 3. Prosjekteringsfasen
Kapittel 4. Gjennomføringsfasen

FOR 1985 nr. 2105: Graving og avstiving av grøfter
§ 1 Virkeområde
§ 2 Definisjoner
§ 3 Planlegging
§ 4 Uavstivede grøfter, sjakter m.v.
§ 5 Avstivede grøfter, sjakter m.v.
§ 6 Gravemasser
§ 7 Spesielle grøfteprofiler
§ 8 Bygningskonstruksjoner
§ 9 Atkomst og rømningsvei
§ 10 Dispensasjon
§ 11 Straff
§ 12 Ikrafttreden

B-AT 477: Rasfarlige grøfter tar liv
Kun papirformat
En liten brosjyre som tar opp temaene:
husk rømningsveier
skrå vegger er mest stabile
legg gravemassene minst 1 m fra kanten
ekstra belastning øker rasfaren
avstiving kan redde liv

FOR 1992 nr. 1263: Høytrykksspyling
Kap. I. Innledende bestemmelser
Kap. II. Alminnelige bestemmelser
Kap. III. Bestemmelser om bruk
Kap. IV. Bestemmelser om ettersyn og kontroll

V-DSB: Temaveiledning om trykkluftanlegg
PDF-format (31 sider)
Innledning
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 3. Krav til plassering og utforming av bygning og anlegg for håndtering av
brannfarlig eller trykksatt stoff
Kapittel 4. Krav til utstyr og anlegg under drift
Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser
Vedlegg 1. Krav til luftkvalitet
Vedlegg 2. Funksjonsprøving av sikringsutstyr
Vedlegg 3. Momenter som er viktig for sikker drift av trykkluftanlegg
Vedlegg 4. Kontrollpunkter ved besiktigelse

FOR 1999 nr. 0721: Forskrift om trykkpåkjent utstyr
Forord
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 3. Tekniske bestemmelser
Kapittel 4. Fri omsetning
Kapittel 5. Formodning om samsvar
Kapittel 6. Klassifisering av trykkpåkjent utstyr
Kapittel 7. Omklassifisering av trykkpåkjent utstyr
Kapittel 8. Samsvarsvurdering
Kapittel 9. Europeisk godkjenning av materialer
Kapittel 10. Teknisk kontrollorgan
Kapittel 11. Tredjepartsorgan
Kapittel 12. Brukerinspektorat
Kapittel 13. CE-merking
Vedlegg 1. Grunnleggende krav
Vedlegg 2. Samsvarsvurdering (diagrammer)
Vedlegg 3. Prosedyrer for samsvarsvurdering
Vedlegg 4. Minimumskriterier for utpeking av teknisk kontrollorgan (jf. § 30) og godkjenning av tredjepartsorgan (jf. § 31)
Vedlegg 5. Kriterier for autorisering av brukerinspektorater (jf. § 32)
Vedlegg 6. CE-merking
Vedlegg 7. Samsvarserklæring
Vedlegg 8. Trykkpåkjent utstyr unntatt fra forskriftens bestemmelser

V-DSB: Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr
PDF-format (86 sider)
Veiledningen inneholder hele forskriften med kommentarer til de enkelte paragrafene

FOR 1977 nr. 9193: Traktorer
1 Bruksanvisning m.v.
2 Førerplass
3 Traktorsete
4 Betjeningsorganer
5 Hjulskjermer
6 Førervern
7 Påfyllingsåpning for brensel
8 Motor, avgassrør m.m.
9 Differensialsperre
10 Styreinnretning
11 Støy
12 Lykter
13 Speil
14 Kraftuttak
15 Bremser
16 Remskive
17 Trepunkts løfteanordning
18 Frontbelastning
19 Trekkanordning
20 Straffansvar
21 Lempninger
22 Ikrafttreden

B-AT 499: Traktorulykkene
Kun i papirformat
En kort orientering om hva som kan gjøres for å unngå ulykker.

V-AT: Ståltau med tilbehør (Valg, bruk, vedlikehold)
WORD-format ( XX sider)
PDF-format ( XX sider)
Under revisjon

FOR 2005 nr. 0047: Løselig seksverdig krom i sement
§ 1 Virkeområde
§ 2 Hvem forskriften retter seg mot
§ 3 Krav til sement og sementholdige stoffblandinger
§ 4 Merking
§ 5 Straffebestemmelser
§ 6 Ikrafttredelse

B-AT 447: Fersk mørtel og betong kan gi etseskader og eksem
WORD-format (2 sider)
Etseskader fra våt sement
Eksem
Kromallergisk eksem - et særlig problem
Vanskelig å bli kvitt
Allergirisikoen kan reduseres
Beskyttelse er viktigst

FOR 1993 nr. 0787: Støy på arbeidsplassen
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
Kapittel 2. Risikovurdering og tiltak m.m.
Kapittel 3. Helseundersøkelse og omplassering

V-AT 416: Hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere
WORD-format (15 sider)
1 Innledning
2 Målsetting
3 Støy og støyskader
4 Utstyr og audiometrirom
5 Metode for audiometriundersøkelse
6 Hørselsmåling
7 Forhold som krever spesiell oppmerksomhet
8 Vurdering av resultatene
9 Registrering og informasjon om støyskader og støyeksponering
10 Melding av støyskader til Direktoratet for arbeidstilsynet
11 Henvisning av arbeidstakere til høresentral eller øre-nese-hals-spesialist
Vedlegg: Anamneseskjema ved hørselskontroll av støyeksponerte

FOR 2002 nr. 0922: Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 3. Markedsføring og kontroll
Kapittel 4. Overføringer
Kapittel 5. Innførsel
Kapittel 6. Tilvirking
Kapittel 7. Oppbevaring
Kapittel 8. Erverv
Kapittel 9. Handel
Kapittel 10. Bruk
Kapittel 11. Innsamling, mottak og tilintetgjøring
Kapittel 12. Avsluttende bestemmelser
Vedlegg I. Grunnleggende sikkerhetskrav
Vedlegg II. 1. Modul B: EF-typeprøving
Vedlegg III. Minstekriterier som det skal tas hensyn til ved utpeking av tekniske kontrollorganer
Vedlegg IV. Merking om samsvar

V-DSB: Håndtering av eksplosjonsfarlig stoff; kapittel 7, oppbevaring
PDF-format (40 sider)
Innledning
§ 7—1 Tillatelse til oppbevaring
§ 7—2 Arealmessige begrensninger og sikringstiltak
§ 7—3 Plassering av rom, bygning eller innretning
§ 7—4 Bygningstekniske forhold
§ 7—5 Elektriske installasjoner
§ 7—6 Merking
§ 7—7 Generelle krav til sikker drift
§ 7—8 Føring av oversikt over beholdning
§ 7—9 Samlagring av eksplosiv vare
§ 7—10 Defekt/kassert eksplosiv vare
§ 7—11 Fysiske endringer
§ 7—12 Varslings- og underretningsplikt
§ 7—13 Opphør/avvikling

V-DSB: Håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
kap. 10, bruk
PDF-format ( 32 sider)
Innledning
§ 10—1 Virkeområdet for dette kapittelet
§ 10—2 Generelle krav til bruk
§ 10—3 Godkjenning av bruker
§ 10—4 Sprengningssertifikat klasse A (Skytebas)
§ 10—5 Sprengningssertifikat kl. B
§ 10—6 Sprengningssertifikat kl. C
§ 10—7 Plikt til å ivareta sikkerhet
§ 10—8 Godkjent brukers plikter
§ 10—9 Vern mot skade på omgivelsene
§ 10—10 Informasjon og varsling
§ 10—11 Midlertidig plassering og flytting av eksplosiv vare på brukssted
§ 10—12 Boring
§ 10—13 Lading og sprengning
§ 10—14 Forsagere - Ikke omsatt eksplosiv vare
§ 10—15 Melding om avvik, uhell og ulykker
Vedlegg 1: Eksempel på momenter som bør inngå i en sprengningsplan

FOR 2002 nr. 1264: Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane
Kapittel 1 - Innledende bestemmelser
Kapittel 2 - Generelle krav knyttet til landtransport av farlig gods
Kapittel 3 - Gjennomføring av transport av farlig gods på veg og jernbane
Kapittel 4 - Spesielle bestemmelser for tank, utstyr og beholder
Kapittel 5 - Særskilte bestemmelser om nasjonal transport av eksplosiver
Kapittel 6 - Krav om sikkerhetsrådgiver
Kapittel 7 - ADR-kompetansebevis
Kapittel 8 - Spesielle bestemmelser for Forsvaret
Kapittel 9 - Avsluttende bestemmelser
Veiledning
Til Kapittel 1 - Innledende bestemmelser
Til Kapittel 2 - Generelle krav knyttet til landtransport av farlig gods
Til Kapittel 3 - Gjennomføring av transport av farlig gods på veg og jernbane
Til Kapittel 4 - Spesielle bestemmelser for tank, utstyr og beholder
Til Kapittel 5 - Særskilte bestemmelser om nasjonal transport av eksplosiver
Til Kapittel 6 - Krav om sikkerhetsrådgiver
Til Kapittel 7 - ADR-kompetansebevis
Til Kapittel 8 - Spesielle bestemmelser for Forsvaret
Til Kapittel 9 - Avsluttende bestemmelser
2.1. Forord
2.2. Lover, forskrifter, avtaler
2.3. Drøftinger – forhandlinger
2.4. Arbeidsgivers styringsrett
2.5. Bygninger og personalrom
2.5.1 Tekniske krav
2.5.2 Inneklima
2.5.3 Lys
2.5.4 Støy
2.5.5 Byggesaksbehandling
2.6. Maskiner og utstyr
2.6.1 Maskiner
2.6.2 Tekniske innretninger
2.6.3 Utstyr
2.6.4 Innkjøpsprosedyrer
2.7. Ergonomi
2.7.1 Utstyr
2.7.2 Arbeidsteknikk
2.7.3 Opplæring
2.8. Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
2.8.1 Planlegging
2.8.2 Organisering
2.8.3 Tilrettelegging
2.8.4 Arbeidsmiljø og graviditet
2.8.5 Informasjon og opplæring
2.8.6 Utvikling
2.8.7 Omstilling
2.9. Psykososialt arbeidsmiljø
2.9.1 Integritet og verdighet
2.9.2 Kontakt og kommunikasjon
2.9.3 Konflikter
2.9.4 Trakassering/ mobbing
2.9.5 Vold og trusler
2.9.6 Stress
2.9.7 Vern mot diskriminering
2.10. Fysisk arbeidsmiljø
2.10.1 Risiko
2.10.2Farlig arbeid
2.10.3 Helsefarlige produkter
2.10.4 Helsefarlig arbeid
2.10.5 Tungt arbeid
2.10.6 Ensformig arbeid
2.11. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne
2.11.1 Tilrettelegging
2.11.2 Overføring
2.11.3 Oppfølging
2.12. Yrkeshemmede arbeidstakere
2.13. Barn og ungdom
2.14. Ansettelse
2.14.1 Ansettelse
2.14.2 Innleie
2.14.3 Skriftlig arbeidsavtale
2.14.4 Arbeidsreglement
2.15. Opphør av arbeidsforhold
2.16. Arbeidstid
2.16.1 Arbeidstidsordninger
2.16.2 Overtid
2.16.3 Arbeidsfri
2.16.4 Pauser
2.17. Kontrolltiltak
2.18. Permisjoner
2.19. Brannvern og brannfarlige stoffer
2.19.1 Brannvern
2.19.2 Brannfarlig stoffer
2.20. Skader og ulykker
2.20.1 Verneutstyr
2.20.2 Førstehjelp
2.20.3 Registrering
2.20.4 Rapportering
2.20.5 Yrkesskadeforsikring
2.21. Ytre miljø
2.22. Verne- og helsetjenesten
2.22.1 Verneombud
2.22.2 Verne- og helsepersonale
2.22.3 Arbeidsmiljøutvalg
2.23. HMS-ansvaret i kommunene
2.23.1 Generelt
2.23.2 Arbeidsgivers ansvar
2.23.3 Arbeidstakers ansvar
2.23.4 Verneombudets ansvar og oppgaver
2.23.5 Hovedverneombudets ansvar og oppgaver
2.23.6 Tillitsvalgtes ansvar og oppgaver
2.23.7 Flere arbeidsgiver på samme arbeidsplass
2.24. Tilsyn
2.25. Ansvar
2.26. Krav til det enkelte arbeid
2.26.1 Anleggsarbeid
2.26.2 Arbeid med barn og unge
2.26.3 Avløp – renseanlegg
2.26.4 Brannvesen
2.26.5 Bygningsarbeid
2.26.6 Båt, fyr og brygger
2.26.7 El-verk
2.26.8 Feier
2.26.9 Gartnerarbeid
2.26.10 Hjemmearbeid
2.26.11 Kirketjener
2.26.12 Kontorarbeid
2.26.13 Kultur, kino, arrangementer
2.26.14 Laboratoriearbeid
2.26.15 Mekanisk arbeid
2.26.16 Museum
2.26.17 Omsorgsarbeid
2.26.18 Psykiatrisk pleie
2.26.19 Rengjøring
2.26.20 Renovasjon
2.26.21 Sjåfør
2.26.22 Somatisk pleie
2.26.23 Storkjøkken
2.26.24 Trebearbeiding
2.26.25 Undervisning
2.26.26 Vaktmester
2.26.27 Vannverk