Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 2 KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
2.26
Krav til det enkelte arbeid
2.26.3
Avløp og renseanlegg
FOR 1996 nr. 1315: Arbeid ved avløpsanlegg
Kap. 1. Innledende bestemmelser
Kap. 2. Alminnelige bestemmelser
Kap. 3. Arbeidsgivers plikter
Kap. 4. Vernetiltak
Kap. 5. Spiserom, garderobe m.v.
Kap. 6. Opplæring
Kap. 7. Helseundersøkelse og vaksinasjon

V-AT 168: Arbeid i trange rom
WORD-format (2 sider)
1 Forgiftningsårsaker
2 Brannfare
3 Sikkerhetstiltak ved arbeid i trange rom
Oksygenmåleinstrumenter
4 Førstehjelp ved forgiftningstilfelle

FOR 1985 nr. 1410: Arbeid i tanker
Kap. 1. Virkeområde
Kap. 2. Definisjoner
Kap. 3. Krav som skal være oppfylt før anløp
Kap. 4. Krav ved igangsetting og utføring av arbeid. Arbeidssertifikat
Kap. 5. Rengjøring
Kap. 6. Undersøkelser, sertifikater m.v.
Kap. 7. Diverse bestemmelser

FOR 2004 0931: Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften)
Del 4. Avløp
Kapittel 11. Kommunale vann- og avløpsgebyrer
Kapittel 12. Rensing av avløpsvatn
Kapittel 13. Utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler
Kapittel 14. Håndtering av fotokjemikalier fra virksomhetene innen foto, røntgen og grafisk industri
Kapittel 15. Amalgamholdig avløpsvann og amalgamholdig avfall fra tannklinikker og tannlegekontorer
Vedlegg 1. Retningslinjer for godkjennelse av amalgamavskillere til bruk ved tannklinikker og tannlegekontorer, jf. § 15-3
Kapittel 16. Utslipp fra mindre avløpsanlegg
Del 5. Visse forurensende komponenter til vann og grunnvann
Kapittel 17. Utslipp av farlige stoffer til vann
EØS-avtalens vedlegg XX nr. 4: Rådsdirektiv 76/464/EØF om forurensning forårsaket av utslipp av visse farlige stoffer i Fellesskapets akvatiske miljø
VEDLEGG Liste I over familier og grupper av stoffer
  Liste II over familier og grupper av stoffer
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 8: Rådsdirektiv 82/176/EØF om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av kvikksølv fra kloralkalielektrolyse
VEDLEGG I Grenseverdier, frister for overholdelse av disse verdier samt overvåknings- og kontrollprosedyrer for utslipp
VEDLEGG II Kvalitetsmålsettinger
VEDLEGG III Referansemetoder for måling
VEDLEGG IV Kontrollprosedyre for kvalitetsmålsettingene
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 9: Rådsdirektiv 83/513/EØF om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av kadmium
VEDLEGG I Grenseverdier, frister for overholdelse av disse verdier samt overvåknings- og kontrollprosedyrer for utslipp
VEDLEGG II Kvalitetsmålsettinger
VEDLEGG III Referansemetoder for måling
VEDLEGG IV Kontrollprosedyre for kvalitetsmålsettingene
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 10: Rådsdirektiv 84/156/EØF om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av kvikksølv fra andre sektorer enn kloralkalielektrolyse
VEDLEGG I Grenseverdier, frister for overholdelse av disse verdier samt overvåknings- og kontrollprosedyrer for utslipp
VEDLEGG II Kvalitetsmålsettinger
EØS-avtalen vedlegg XX nr. 11: Rådsdirektiv 84/491/EØF om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av heksaklorsykloheksan
VEDLEGG I Grenseverdier, frister for overholdelse av disse verdier samt overvåknings- og kontrollprosedyrer for utslipp
VEDLEGG II Kvalitetsmålsettinger
VEDLEGG III Målemetoder
VEDLEGG IV Kontrollprosedyre for kvalitetsmålsettingene
EØS-avtalens vedlegg XX nr. 12: Rådsdirektiv 86/280/EØF om grenseverdier og kvalitetsmålsettinger for utslipp av visse farlige stoffer oppført i liste I i vedlegg til direktiv 76/464/EØF
VEDLEGG I Alminnelige bestemmelser
VEDLEGG II Spesifikke bestemmelser
EØS-avtalens vedlegg XX nr. 6: Rådsdirektiv 80/68/EØF om vern av grunnvann mot forurensning forårsaket av visse farlige stoffer
VEDLEGG Liste I over familier og grupper av stoffer
  Liste II over familier og grupper av stoffer
Del 6. Forurensning til vassdrag og det marine miljø fra skipsfart og andre aktiviteter
Kapittel 19. Sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler for bekjempelse av oljeforurensning
Vedlegg 1. Akutt giftighet og effektivitet - tester og krav
Vedlegg 2: Prosedyrer for testing av dispergeringsmidlers/strandrensemidlers effektivitet
Kapittel 22. Mudring og dumping i sjø og vassdrag
Kapittel 23. Hindring av forurensning ved kloakkutslipp fra skip
Del 7. Krav til forebygging av forurensning fra visse virksomheter eller utslippskilder
Kapittel 24. Forurensninger fra asfaltverk
Kapittel 25. Forurensning fra vask og impregnering av oppdrettsnøter
Vedlegg I. Virksomhet bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for
Vedlegg II. Beste tilgjengelige teknikker
Vedlegg III. De viktigste forurensende stoffene som det skal tas hensyn til ved fastsettelse av utslippsgrenseverdier
2.1. Forord
2.2. Lover, forskrifter, avtaler
2.3. Drøftinger – forhandlinger
2.4. Arbeidsgivers styringsrett
2.5. Bygninger og personalrom
2.5.1 Tekniske krav
2.5.2 Inneklima
2.5.3 Lys
2.5.4 Støy
2.5.5 Byggesaksbehandling
2.6. Maskiner og utstyr
2.6.1 Maskiner
2.6.2 Tekniske innretninger
2.6.3 Utstyr
2.6.4 Innkjøpsprosedyrer
2.7. Ergonomi
2.7.1 Utstyr
2.7.2 Arbeidsteknikk
2.7.3 Opplæring
2.8. Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
2.8.1 Planlegging
2.8.2 Organisering
2.8.3 Tilrettelegging
2.8.4 Arbeidsmiljø og graviditet
2.8.5 Informasjon og opplæring
2.8.6 Utvikling
2.8.7 Omstilling
2.9. Psykososialt arbeidsmiljø
2.9.1 Integritet og verdighet
2.9.2 Kontakt og kommunikasjon
2.9.3 Konflikter
2.9.4 Trakassering/ mobbing
2.9.5 Vold og trusler
2.9.6 Stress
2.9.7 Vern mot diskriminering
2.10. Fysisk arbeidsmiljø
2.10.1 Risiko
2.10.2Farlig arbeid
2.10.3 Helsefarlige produkter
2.10.4 Helsefarlig arbeid
2.10.5 Tungt arbeid
2.10.6 Ensformig arbeid
2.11. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne
2.11.1 Tilrettelegging
2.11.2 Overføring
2.11.3 Oppfølging
2.12. Yrkeshemmede arbeidstakere
2.13. Barn og ungdom
2.14. Ansettelse
2.14.1 Ansettelse
2.14.2 Innleie
2.14.3 Skriftlig arbeidsavtale
2.14.4 Arbeidsreglement
2.15. Opphør av arbeidsforhold
2.16. Arbeidstid
2.16.1 Arbeidstidsordninger
2.16.2 Overtid
2.16.3 Arbeidsfri
2.16.4 Pauser
2.17. Kontrolltiltak
2.18. Permisjoner
2.19. Brannvern og brannfarlige stoffer
2.19.1 Brannvern
2.19.2 Brannfarlig stoffer
2.20. Skader og ulykker
2.20.1 Verneutstyr
2.20.2 Førstehjelp
2.20.3 Registrering
2.20.4 Rapportering
2.20.5 Yrkesskadeforsikring
2.21. Ytre miljø
2.22. Verne- og helsetjenesten
2.22.1 Verneombud
2.22.2 Verne- og helsepersonale
2.22.3 Arbeidsmiljøutvalg
2.23. HMS-ansvaret i kommunene
2.23.1 Generelt
2.23.2 Arbeidsgivers ansvar
2.23.3 Arbeidstakers ansvar
2.23.4 Verneombudets ansvar og oppgaver
2.23.5 Hovedverneombudets ansvar og oppgaver
2.23.6 Tillitsvalgtes ansvar og oppgaver
2.23.7 Flere arbeidsgiver på samme arbeidsplass
2.24. Tilsyn
2.25. Ansvar
2.26. Krav til det enkelte arbeid
2.26.1 Anleggsarbeid
2.26.2 Arbeid med barn og unge
2.26.3 Avløp – renseanlegg
2.26.4 Brannvesen
2.26.5 Bygningsarbeid
2.26.6 Båt, fyr og brygger
2.26.7 El-verk
2.26.8 Feier
2.26.9 Gartnerarbeid
2.26.10 Hjemmearbeid
2.26.11 Kirketjener
2.26.12 Kontorarbeid
2.26.13 Kultur, kino, arrangementer
2.26.14 Laboratoriearbeid
2.26.15 Mekanisk arbeid
2.26.16 Museum
2.26.17 Omsorgsarbeid
2.26.18 Psykiatrisk pleie
2.26.19 Rengjøring
2.26.20 Renovasjon
2.26.21 Sjåfør
2.26.22 Somatisk pleie
2.26.23 Storkjøkken
2.26.24 Trebearbeiding
2.26.25 Undervisning
2.26.26 Vaktmester
2.26.27 Vannverk