Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 2 KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
2.26
Krav til det enkelte arbeid
2.26.4
Brannvesen
Brann- og eksplosjonsvernloven
Kapittel 3. Kommuners plikter og fullmakter
§ 9 Etablering og drift av brannvesen
§ 10 Dokumentasjon
§ 11 Brannvesenets oppgaver
§ 12 Fullmakter ved brann og andre ulykkessituasjoner
§ 13 Særskilte brannobjekter
§ 14 Ytterligere sikringstiltak og beredskap
§ 15 Samarbeid mellom kommuner
§ 16 Nødalarmeringssentral
§ 17 Tjenesteplikt i brannvesenet
§ 18 Politiattest

FOR 1983 nr. 1674: Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern
Kapittel 1. Virkeområde
Kapittel 2. Kontroll og prøving
Kapittel 3. Krav til kontrollør
Kapittel 4. Krav til sakkyndig person
Kapittel 5. Merking og registrering
Kapittel 6. Fyllingsanlegg
Kapittel 7. Fyllingsanleggets luftkvalitet
Kapittel 8. Driftsregler
Kapittel 9. Fylling
Kapittel 10. Dispensasjon. Straff m.v.
Kapittel 11. Ikrafttreden

FOR 1990 nr. 0944: Dykking
Kapittel I. Innledende bestemmelser
Kapittel II. Spesielle plikter
Kapittel III. Kvalifikasjonskrav
Kapittel IV. Krav til hygiene
Kapittel V. Krav til helsemessige forhold
Kapittel VI. Tidsbegrensninger ved dykkeoperasjoner
Kapittel VII. Selvforsynt svømmedykkerutstyr
Kapittel VIII. Overflateforsynt svømmedykkerutstyr
Kapittel IX. Hjelmdykkerutstyr
Kapittel X. Trykkkammer og dykkerklokke
Kapittel XI. Kontroll av dykkerutstyr
Kapittel XII. Arbeidsutstyr - verktøy og redskap
Kapittel XIII. Operasjonelle krav
Kapittel XIV. Loggføring/rapportering
Kapittel XV. Beredskapsplan
Kapittel XVI. Avsluttende bestemmelser

B-AT 467: Sikrere dykking
Finnes kun i papirformat

S-AT 213f: Egenerklæring og legeundersøkelse av yrkesdykkere
Kun tilgjengelig i papirformat (under revisjon)

B-AT 536: Fremstilling av polyuretanprodukter
Finnes kun i papirformat

B-AT 574: Røyk- og kjemikaliedykking
WORD-format (10 sider)
Innledning
1 Generelt om systematisk HMS-arbeid
2 Organisasjon, ledelse og ansvar
3 Kartlegge farer og vurdere risiko
4 Arbeidsinstrukser
5 Helsekontroll
6 Informasjon, opplæring og øvelse
7 Personlig verneutstyr
Oversikt over særlig aktuelt regelverk

V-DSB 574: Røyk- og kjemikaliedykking
PDF-format (59 sider)
1 Innledning
2 Bestemmelser som omhandler og betinger røyk- og kjemikaliedykking
3 Internkontrollforskriften i forhold til røyk- og kjemikaliedykking
4 Kvalifikasjoner
5 Regelverk som omfatter utforming og bruk av verneutstyr
6 Samband
7 Røykdykkerinnsats
8 Innsats ved kjemikalieuhell
I. Vedlegg
Definisjoner

V-AT 579: Helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere
WORD-format (21 sider)
Innledning
Om veiledningen
Bakgrunn
Helseundersøkelse
Fysiske tester
Vedlegg 1: Forslag til noen treningsøvelser
Vedlegg 2: Utdrag fra kjemikalieforskriften

FOR 2002 nr. 0847: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
Kap. 1. Innledende bestemmelser
Kap. 2. Generelle krav til eier og virksomhet/bruker av brannobjekter
Kap. 3. Krav til organisatoriske tiltak i særskilte brannobjekter
Kap. 4. Krav til tekniske tiltak i særskilte brannobjekter
Kap. 5. Kommunens brannforebyggende oppgaver
Kap. 6. Tilsyn
Kap. 7. Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Kap. 8. Andre brannforebyggende plikter
Kap. 9. Omsetning og bruk av visse typer brannvernutstyr og apparater
Kap. 10. Avsluttende bestemmelser

FOR 2002 nr. 0729: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
Kap. 1. Innledende bestemmelser
Kap. 2. Administrative forhold
Kap. 3. Organisering og dimensjonering av forebyggende oppgaver
Kap. 4. Organisering av beredskap og innsats
Kap. 5. Dimensjonering av beredskap
Kap. 6. Utrustning av beredskapen
Kap. 7. Opplæring og kompetanse
Kap 8. Avsluttende bestemmelser

V-DSB: Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
PDF-format (114 sider)
Veiledningen inneholder hele forskriften med kommentarer
I tillegg:
Vedlegg 1
Dokumentasjon av brannvesenet
Eksempel på dokumentasjon av brannvesenet
Vedlegg 2
Dokumentasjon av nødalarmeringssentral
Eksempel på dokumentasjon av nødalarmeringssentral
Vedlegg 3
Beredskapsplaner, innsatsplaner og objektsyn
Vedlegg 4
Parametere for vurdering av utstyrsbehov, slokkevannforsyning o.l.
Vedlegg 5
Utdanningsmodell lang linje
Utdanningsmodell akademisk linje

V-DSB: Veiledning om teknisk utstyr for alarmering i kommunale brannvesen
PDF-format (62 sider)

V-DSB: Veiledning og sjekkliste for brannsyn i verneverdige objekter
PDF-format (14 sider)

B-AT 379: Hjemmevakt
WORD-format (6 sider)
1 Hovedregelen om hjemmevakt
2 Fastsetting av annen omregningsfaktor enn 1/5
3 Arbeid i hjemmevaktperioden
4 Hjemmevaktbestemmelsen sett i forhold til arbeidsmiljølovens øvrige arbeidstidsbestemmelser
5 Forskjellige bestemmelser
2.1. Forord
2.2. Lover, forskrifter, avtaler
2.3. Drøftinger – forhandlinger
2.4. Arbeidsgivers styringsrett
2.5. Bygninger og personalrom
2.5.1 Tekniske krav
2.5.2 Inneklima
2.5.3 Lys
2.5.4 Støy
2.5.5 Byggesaksbehandling
2.6. Maskiner og utstyr
2.6.1 Maskiner
2.6.2 Tekniske innretninger
2.6.3 Utstyr
2.6.4 Innkjøpsprosedyrer
2.7. Ergonomi
2.7.1 Utstyr
2.7.2 Arbeidsteknikk
2.7.3 Opplæring
2.8. Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
2.8.1 Planlegging
2.8.2 Organisering
2.8.3 Tilrettelegging
2.8.4 Arbeidsmiljø og graviditet
2.8.5 Informasjon og opplæring
2.8.6 Utvikling
2.8.7 Omstilling
2.9. Psykososialt arbeidsmiljø
2.9.1 Integritet og verdighet
2.9.2 Kontakt og kommunikasjon
2.9.3 Konflikter
2.9.4 Trakassering/ mobbing
2.9.5 Vold og trusler
2.9.6 Stress
2.9.7 Vern mot diskriminering
2.10. Fysisk arbeidsmiljø
2.10.1 Risiko
2.10.2Farlig arbeid
2.10.3 Helsefarlige produkter
2.10.4 Helsefarlig arbeid
2.10.5 Tungt arbeid
2.10.6 Ensformig arbeid
2.11. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne
2.11.1 Tilrettelegging
2.11.2 Overføring
2.11.3 Oppfølging
2.12. Yrkeshemmede arbeidstakere
2.13. Barn og ungdom
2.14. Ansettelse
2.14.1 Ansettelse
2.14.2 Innleie
2.14.3 Skriftlig arbeidsavtale
2.14.4 Arbeidsreglement
2.15. Opphør av arbeidsforhold
2.16. Arbeidstid
2.16.1 Arbeidstidsordninger
2.16.2 Overtid
2.16.3 Arbeidsfri
2.16.4 Pauser
2.17. Kontrolltiltak
2.18. Permisjoner
2.19. Brannvern og brannfarlige stoffer
2.19.1 Brannvern
2.19.2 Brannfarlig stoffer
2.20. Skader og ulykker
2.20.1 Verneutstyr
2.20.2 Førstehjelp
2.20.3 Registrering
2.20.4 Rapportering
2.20.5 Yrkesskadeforsikring
2.21. Ytre miljø
2.22. Verne- og helsetjenesten
2.22.1 Verneombud
2.22.2 Verne- og helsepersonale
2.22.3 Arbeidsmiljøutvalg
2.23. HMS-ansvaret i kommunene
2.23.1 Generelt
2.23.2 Arbeidsgivers ansvar
2.23.3 Arbeidstakers ansvar
2.23.4 Verneombudets ansvar og oppgaver
2.23.5 Hovedverneombudets ansvar og oppgaver
2.23.6 Tillitsvalgtes ansvar og oppgaver
2.23.7 Flere arbeidsgiver på samme arbeidsplass
2.24. Tilsyn
2.25. Ansvar
2.26. Krav til det enkelte arbeid
2.26.1 Anleggsarbeid
2.26.2 Arbeid med barn og unge
2.26.3 Avløp – renseanlegg
2.26.4 Brannvesen
2.26.5 Bygningsarbeid
2.26.6 Båt, fyr og brygger
2.26.7 El-verk
2.26.8 Feier
2.26.9 Gartnerarbeid
2.26.10 Hjemmearbeid
2.26.11 Kirketjener
2.26.12 Kontorarbeid
2.26.13 Kultur, kino, arrangementer
2.26.14 Laboratoriearbeid
2.26.15 Mekanisk arbeid
2.26.16 Museum
2.26.17 Omsorgsarbeid
2.26.18 Psykiatrisk pleie
2.26.19 Rengjøring
2.26.20 Renovasjon
2.26.21 Sjåfør
2.26.22 Somatisk pleie
2.26.23 Storkjøkken
2.26.24 Trebearbeiding
2.26.25 Undervisning
2.26.26 Vaktmester
2.26.27 Vannverk