Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 2 KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
2.26
Krav til det enkelte arbeid
2.26.5
Bygningsarbeid
FOR 1989 nr. 0335: Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.
Kapittel I. Virkeområde
Kapittel II. Alminnelige bestemmelser
Kapittel III. Tekniske krav
Kapittel IV. Stillaskonstruksjoner
Kapittel VI. Stiger og arbeidsbukker
Kapittel VII. Konstruksjoner under oppførelse
Kapittel VIII. Arbeid på ferdige konstruksjoner, tak m.m.
Kapittel IX. Dispensasjon, Straffansvar, Ikrafttredelse

FOR 1999 nr. 0721: Forskrift om trykkpåkjent utstyr
Forord
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 3. Tekniske bestemmelser
Kapittel 4. Fri omsetning
Kapittel 5. Formodning om samsvar
Kapittel 6. Klassifisering av trykkpåkjent utstyr
Kapittel 7. Omklassifisering av trykkpåkjent utstyr
Kapittel 8. Samsvarsvurdering
Kapittel 9. Europeisk godkjenning av materialer
Kapittel 10. Teknisk kontrollorgan
Kapittel 11. Tredjepartsorgan
Kapittel 12. Brukerinspektorat
Kapittel 13. CE-merking
Vedlegg 1. Grunnleggende krav
Vedlegg 2. Samsvarsvurdering (diagrammer)
Vedlegg 3. Prosedyrer for samsvarsvurdering
Vedlegg 4. Minimumskriterier for utpeking av teknisk kontrollorgan (jf. § 30) og godkjenning av tredjepartsorgan (jf. § 31)
Vedlegg 5. Kriterier for autorisering av brukerinspektorater (jf. § 32)
Vedlegg 6. CE-merking
Vedlegg 7. Samsvarserklæring
Vedlegg 8. Trykkpåkjent utstyr unntatt fra forskriftens bestemmelser

FOR 1986 nr. 1792: Boltpistoler med tilbehør
Kapittel I. Virkeområde og definisjon
Kapittel II. Boltpistolens utførelse
Kapittel III. Drivpatroner, festeelementer og oppbevaringskasse med innhold
Kapittel IV. Typegodkjenning og typeprøving
Kapittel V. Merking og bruksanvisning
Kapittel VI. Sikkerhetsbestemmelser for bruk av boltpistol
Kapittel VII. Vedlikehold og reparasjon
Kapittel VIII. Forskjellige bestemmelser

V-AT: Ståltau med tilbehør (Valg, bruk, vedlikehold)
WORD-format ( XX sider)
PDF-format ( XX sider)
Under revisjon

FOR 1998 nr. 0608: Bruk av arbeidsutstyr
Forord
Kapittel I. Innledende bestemmelser
Kapittel II. Alminnelige bestemmelser
Kapittel III. Alminnelige bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr m.v.
Kapittel IV. Tekniske krav til arbeidsutstyr
Kapittel V. Tekniske krav til mobilt arbeidsutstyr
Kapittel VI. Tekniske krav til arbeidsutstyr til løfting av last
Kapittel VII. Spesielle bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr
Kapittel VII A. Bruk av arbeidsutstyr til midlertidig arbeid i høyden
Kapittel VIII. Sikkerhetsopplæring
Kapittel IX. Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyret

FOR 2005 nr. 0362: Asbest
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
Kapittel 2. Forbud mot asbest
Kapittel 3. Risikovurdering og tiltak
Kapittel 4. Opplæring og instruks
Kapittel 5. Røykeforbud og begrensning i adgang til sysselsetting
Kapittel 6. Grenseverdi og kontroll
Kapittel 7. Helseundersøkelser
Kapittel 8. Rivings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid av asbestholdig materiale
Kapittel 9. Avsluttende bestemmelser

F-AT: Asbest
WORD-format (3 sider)
På denne siden finner du svar på vanlige spørsmål om asbest og asbestsanering.

S-AT 486: Riving/fjerning av asbest eller asbestholdig materiale
Kun papirformat. Under revisjon

FOR 1995 nr. 0377: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften)
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
Kapittel 2. Alminnelige bestemmelser
Kapittel 3. Prosjekteringsfasen
Kapittel 4. Gjennomføringsfasen

F-AT: Byggherreforskriften
WORD-format (2 sider)
På denne siden finner du svar på vanlige spørsmål om byggerreforskriften.

B-AT 366: Arbeid med armert
umettet polyester
WORD-format (19 sider)
Innledning
1. Materialer
2. Framstillingsmetoder
3. Faremomenter
4. Krav til miljø og sikkerhet
5. Aktuelt regelverk og andre publikasjoner
2.1. Forord
2.2. Lover, forskrifter, avtaler
2.3. Drøftinger – forhandlinger
2.4. Arbeidsgivers styringsrett
2.5. Bygninger og personalrom
2.5.1 Tekniske krav
2.5.2 Inneklima
2.5.3 Lys
2.5.4 Støy
2.5.5 Byggesaksbehandling
2.6. Maskiner og utstyr
2.6.1 Maskiner
2.6.2 Tekniske innretninger
2.6.3 Utstyr
2.6.4 Innkjøpsprosedyrer
2.7. Ergonomi
2.7.1 Utstyr
2.7.2 Arbeidsteknikk
2.7.3 Opplæring
2.8. Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
2.8.1 Planlegging
2.8.2 Organisering
2.8.3 Tilrettelegging
2.8.4 Arbeidsmiljø og graviditet
2.8.5 Informasjon og opplæring
2.8.6 Utvikling
2.8.7 Omstilling
2.9. Psykososialt arbeidsmiljø
2.9.1 Integritet og verdighet
2.9.2 Kontakt og kommunikasjon
2.9.3 Konflikter
2.9.4 Trakassering/ mobbing
2.9.5 Vold og trusler
2.9.6 Stress
2.9.7 Vern mot diskriminering
2.10. Fysisk arbeidsmiljø
2.10.1 Risiko
2.10.2Farlig arbeid
2.10.3 Helsefarlige produkter
2.10.4 Helsefarlig arbeid
2.10.5 Tungt arbeid
2.10.6 Ensformig arbeid
2.11. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne
2.11.1 Tilrettelegging
2.11.2 Overføring
2.11.3 Oppfølging
2.12. Yrkeshemmede arbeidstakere
2.13. Barn og ungdom
2.14. Ansettelse
2.14.1 Ansettelse
2.14.2 Innleie
2.14.3 Skriftlig arbeidsavtale
2.14.4 Arbeidsreglement
2.15. Opphør av arbeidsforhold
2.16. Arbeidstid
2.16.1 Arbeidstidsordninger
2.16.2 Overtid
2.16.3 Arbeidsfri
2.16.4 Pauser
2.17. Kontrolltiltak
2.18. Permisjoner
2.19. Brannvern og brannfarlige stoffer
2.19.1 Brannvern
2.19.2 Brannfarlig stoffer
2.20. Skader og ulykker
2.20.1 Verneutstyr
2.20.2 Førstehjelp
2.20.3 Registrering
2.20.4 Rapportering
2.20.5 Yrkesskadeforsikring
2.21. Ytre miljø
2.22. Verne- og helsetjenesten
2.22.1 Verneombud
2.22.2 Verne- og helsepersonale
2.22.3 Arbeidsmiljøutvalg
2.23. HMS-ansvaret i kommunene
2.23.1 Generelt
2.23.2 Arbeidsgivers ansvar
2.23.3 Arbeidstakers ansvar
2.23.4 Verneombudets ansvar og oppgaver
2.23.5 Hovedverneombudets ansvar og oppgaver
2.23.6 Tillitsvalgtes ansvar og oppgaver
2.23.7 Flere arbeidsgiver på samme arbeidsplass
2.24. Tilsyn
2.25. Ansvar
2.26. Krav til det enkelte arbeid
2.26.1 Anleggsarbeid
2.26.2 Arbeid med barn og unge
2.26.3 Avløp – renseanlegg
2.26.4 Brannvesen
2.26.5 Bygningsarbeid
2.26.6 Båt, fyr og brygger
2.26.7 El-verk
2.26.8 Feier
2.26.9 Gartnerarbeid
2.26.10 Hjemmearbeid
2.26.11 Kirketjener
2.26.12 Kontorarbeid
2.26.13 Kultur, kino, arrangementer
2.26.14 Laboratoriearbeid
2.26.15 Mekanisk arbeid
2.26.16 Museum
2.26.17 Omsorgsarbeid
2.26.18 Psykiatrisk pleie
2.26.19 Rengjøring
2.26.20 Renovasjon
2.26.21 Sjåfør
2.26.22 Somatisk pleie
2.26.23 Storkjøkken
2.26.24 Trebearbeiding
2.26.25 Undervisning
2.26.26 Vaktmester
2.26.27 Vannverk