Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 2 KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
2.26
Krav til det enkelte arbeid
2.26.6
Båt, fyr og brygger
FOR 1994 nr. 1053: Havnearbeid
Kap. I. Innledende bestemmelser
Kap. II. Alminnelige bestemmelser
Kap. III. Krav til arbeidsplassen
Kap. IV. Redningsutstyr m.v.
Kap. V. Utførelse av arbeidet
Kap. VI. Opplæring, informasjon og medvirkning

V-AT: Ståltau med tilbehør (Valg, bruk, vedlikehold)
WORD-format ( XX sider)
PDF-format ( XX sider)
Under revisjon

FOR 1998 nr. 0608: Bruk av arbeidsutstyr
Forord
Kapittel I. Innledende bestemmelser
Kapittel II. Alminnelige bestemmelser
Kapittel III. Alminnelige bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr m.v.
Kapittel IV. Tekniske krav til arbeidsutstyr
Kapittel V. Tekniske krav til mobilt arbeidsutstyr
Kapittel VI. Tekniske krav til arbeidsutstyr til løfting av last
Kapittel VII. Spesielle bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr
Kapittel VII A. Bruk av arbeidsutstyr til midlertidig arbeid i høyden
Kapittel VIII. Sikkerhetsopplæring
Kapittel IX. Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyret

FOR 1986 nr. 0870: Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg for losse- og lastearbeid

§ 1.

Ordninger med lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg omfatter enhver virksomhet i havnen som sysselsetter losse- og lastearbeidere.

Forskriften gjelder ikke på bedriftskaier og i havner hvor bare virksomhetens egne ansatte nyttes til losse- og lastearbeidet.

§ 2.

I havner hvor det jevnlig sysselsettes minst 5 arbeidstakere med losse- og lastearbeid, skal det velges ett eller flere lokale verneombud.

Antall verneombud fastsettes ved avtale mellom partene. Blir partene ikke enige, fastsettes antallet av Arbeidstilsynet.
Er det flere lokale verneombud, skal det velges lokalt hovedverneombud, jf. Arbeidsmiljølovens § 25 nr. 3. § 4 i forskrifter om verneombud og arbeidsmiljøutvalg av 29. april 1977 kommer til anvendelse.

§ 3.

I havner hvor det jevnlig sysselsettes minst 15 arbeidstakere med losse- og lastearbeid, skal det opprettes lokalt arbeidsmiljøutvalg, dersom en av partene krever det. Ved beregning av antall arbeidstakere legges regelen i § 5 nr. 1 annet ledd, i forskrifter av 29. april 1977 om verneombud og arbeidsmiljøutvalg til grunn, men likevel slik at alle som arbeider minst samme antall arbeidstimer som gjennomsnittet for de faste arbeidstakere, skal regnes med. Utvalgets størrelse fastsettes ved avtale mellom partene.

Hvis ikke alle arbeidsgivere blir representert i utvalget, skal de som har de største antall arbeidstimer utført av losse- og lastearbeidere ha fortrinnsrett.
Lokal fagforening som organiserer flertallet av losse- og lastearbeiderne, kan utpeke arbeidstakernes representanter i utvalget.
Tvist om utvalgets størrelse eller om hvilke arbeidsgivere som skal være representert i utvalget, avgjøres av Arbeidstilsynet.

§ 4.

Ved valg av lokale verneombud eller opprettelse av arbeidsmiljøutvalg, skal for øvrig reglene i Arbeidsmiljølovens §§ 23 og 25 og forskrifter om verneombud og arbeidsmiljøutvalg av 29. april 1977 §§ 1, 2, 4, 5 og 7 følges så langt de passer.

§ 5.

Lokalt verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal ha de oppgaver, plikter og rettigheter som er bestemt for ordinære verneombud og arbeidsmiljøutvalg, jf. Arbeidsmiljølovens kap. VII og forskrifter av 29. april 1977.

§ 6.

Før vedtak som nevnt i Arbeidsmiljølovens § 24 nr. 3 og 4, treffes, skal de arbeidsgivere som vedtaket retter seg mot, gis anledning til å uttale seg innen en rimelig frist.

§ 7.

Har utvalget truffet vedtak i medhold av Arbeidsmiljølovens § 24 nr. 3 og 4, kan enhver arbeidsgiver som omfattes av vedtaket, forelegge det for Arbeidstilsynet til avgjørelse.

I slike tilfeller skal arbeidsmiljøutvalget underrettes om at vedtaket er forelagt Arbeidstilsynet og om grunnlaget for dette.

§ 8.

Utgiftene i forbindelse med verneombudenes og arbeidsmiljøutvalgenes virksomhet fordeles forholdsvis på de arbeidsgivere som omfattes av ordningen, på tilsvarende måte som er fastsatt for andre administrative utgifter.

§ 9.

Direktoratet for arbeidstilsynet kan gjøre unntak fra reglene i denne forskriften når det er vernemessig forsvarlig.

2.1. Forord
2.2. Lover, forskrifter, avtaler
2.3. Drøftinger – forhandlinger
2.4. Arbeidsgivers styringsrett
2.5. Bygninger og personalrom
2.5.1 Tekniske krav
2.5.2 Inneklima
2.5.3 Lys
2.5.4 Støy
2.5.5 Byggesaksbehandling
2.6. Maskiner og utstyr
2.6.1 Maskiner
2.6.2 Tekniske innretninger
2.6.3 Utstyr
2.6.4 Innkjøpsprosedyrer
2.7. Ergonomi
2.7.1 Utstyr
2.7.2 Arbeidsteknikk
2.7.3 Opplæring
2.8. Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
2.8.1 Planlegging
2.8.2 Organisering
2.8.3 Tilrettelegging
2.8.4 Arbeidsmiljø og graviditet
2.8.5 Informasjon og opplæring
2.8.6 Utvikling
2.8.7 Omstilling
2.9. Psykososialt arbeidsmiljø
2.9.1 Integritet og verdighet
2.9.2 Kontakt og kommunikasjon
2.9.3 Konflikter
2.9.4 Trakassering/ mobbing
2.9.5 Vold og trusler
2.9.6 Stress
2.9.7 Vern mot diskriminering
2.10. Fysisk arbeidsmiljø
2.10.1 Risiko
2.10.2Farlig arbeid
2.10.3 Helsefarlige produkter
2.10.4 Helsefarlig arbeid
2.10.5 Tungt arbeid
2.10.6 Ensformig arbeid
2.11. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne
2.11.1 Tilrettelegging
2.11.2 Overføring
2.11.3 Oppfølging
2.12. Yrkeshemmede arbeidstakere
2.13. Barn og ungdom
2.14. Ansettelse
2.14.1 Ansettelse
2.14.2 Innleie
2.14.3 Skriftlig arbeidsavtale
2.14.4 Arbeidsreglement
2.15. Opphør av arbeidsforhold
2.16. Arbeidstid
2.16.1 Arbeidstidsordninger
2.16.2 Overtid
2.16.3 Arbeidsfri
2.16.4 Pauser
2.17. Kontrolltiltak
2.18. Permisjoner
2.19. Brannvern og brannfarlige stoffer
2.19.1 Brannvern
2.19.2 Brannfarlig stoffer
2.20. Skader og ulykker
2.20.1 Verneutstyr
2.20.2 Førstehjelp
2.20.3 Registrering
2.20.4 Rapportering
2.20.5 Yrkesskadeforsikring
2.21. Ytre miljø
2.22. Verne- og helsetjenesten
2.22.1 Verneombud
2.22.2 Verne- og helsepersonale
2.22.3 Arbeidsmiljøutvalg
2.23. HMS-ansvaret i kommunene
2.23.1 Generelt
2.23.2 Arbeidsgivers ansvar
2.23.3 Arbeidstakers ansvar
2.23.4 Verneombudets ansvar og oppgaver
2.23.5 Hovedverneombudets ansvar og oppgaver
2.23.6 Tillitsvalgtes ansvar og oppgaver
2.23.7 Flere arbeidsgiver på samme arbeidsplass
2.24. Tilsyn
2.25. Ansvar
2.26. Krav til det enkelte arbeid
2.26.1 Anleggsarbeid
2.26.2 Arbeid med barn og unge
2.26.3 Avløp – renseanlegg
2.26.4 Brannvesen
2.26.5 Bygningsarbeid
2.26.6 Båt, fyr og brygger
2.26.7 El-verk
2.26.8 Feier
2.26.9 Gartnerarbeid
2.26.10 Hjemmearbeid
2.26.11 Kirketjener
2.26.12 Kontorarbeid
2.26.13 Kultur, kino, arrangementer
2.26.14 Laboratoriearbeid
2.26.15 Mekanisk arbeid
2.26.16 Museum
2.26.17 Omsorgsarbeid
2.26.18 Psykiatrisk pleie
2.26.19 Rengjøring
2.26.20 Renovasjon
2.26.21 Sjåfør
2.26.22 Somatisk pleie
2.26.23 Storkjøkken
2.26.24 Trebearbeiding
2.26.25 Undervisning
2.26.26 Vaktmester
2.26.27 Vannverk