Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 2 KRAV TIL HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
2.26
Krav til det enkelte arbeid
2.26.15
Mekanisk arbeid
V-AT: Ståltau med tilbehør (Valg, bruk, vedlikehold)
WORD-format ( XX sider)
PDF-format ( XX sider)
Under revisjon

FOR 1998 nr. 0608: Bruk av arbeidsutstyr
Forord
Kapittel I. Innledende bestemmelser
Kapittel II. Alminnelige bestemmelser
Kapittel III. Alminnelige bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr m.v.
Kapittel IV. Tekniske krav til arbeidsutstyr
Kapittel V. Tekniske krav til mobilt arbeidsutstyr
Kapittel VI. Tekniske krav til arbeidsutstyr til løfting av last
Kapittel VII. Spesielle bestemmelser om bruk av arbeidsutstyr
Kapittel VII A. Bruk av arbeidsutstyr til midlertidig arbeid i høyden
Kapittel VIII. Sikkerhetsopplæring
Kapittel IX. Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyret

FOR 1993 nr. 0787: Støy på arbeidsplassen
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
Kapittel 2. Risikovurdering og tiltak m.m.
Kapittel 3. Helseundersøkelse og omplassering

V-AT 416: Hørselskontroll av støyeksponerte arbeidstakere
WORD-format (15 sider)
1 Innledning
2 Målsetting
3 Støy og støyskader
4 Utstyr og audiometrirom
5 Metode for audiometriundersøkelse
6 Hørselsmåling
7 Forhold som krever spesiell oppmerksomhet
8 Vurdering av resultatene
9 Registrering og informasjon om støyskader og støyeksponering
10 Melding av støyskader til Direktoratet for arbeidstilsynet
11 Henvisning av arbeidstakere til høresentral eller øre-nese-hals-spesialist
Vedlegg: Anamneseskjema ved hørselskontroll av støyeksponerte

B-AT 536: Fremstilling av polyuretanprodukter
Finnes kun i papirformat

B-AT 539: Åndedrettsvern
Brosjyren beskriver ulike typer forurensning, åndedrettsvern og bruk av åndedrettsvern
WORD-format (13 sider)

FOR 1998 nr. 0179: Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid)
Kapittel I. Innledende bestemmelser
Kapittel II. Alminnelige bestemmelser
Kapittel III. Risikovurdering, planlegging og iverksettelse av tiltak og utførelse av arbeidet
Kapittel IV. Særskilte vernetiltak
Kapittel V. Ventilasjon
Kapittel VI. Opplæring, informasjon og medvirkning

V-AT 560: Sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid)
WORD-format (21 sider)
Kapittel 1. Kjemiske forurensninger
Kapittel 2. Andre risikofaktorer og tiltak som kan settes i verk for å hindre helsefare
Kapittel 3. Generelle tiltak
Vedlegg. Prosesser ved varmt arbeid

B-AT 581: Kjemisk helsefare ved sveising
WORD-format (12 sider)
Forord
Om kjemisk helsefare ved sveising
Tre strategier for redusert risiko
Tiltak ved spesielle oppgaver og situasjoner
Oversikt over ulike typer sveising
Oversikt over farlige kjemikalier
Aktuelt regelverk og brosjyrer

FOR 2005 nr. 0804: Vern mot mekaniske vibrasjoner
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
Kapittel 2. Risikovurdering og tiltak m.m.
Kapittel 3. Helseundersøkelse og omplassering
Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser
2.1. Forord
2.2. Lover, forskrifter, avtaler
2.3. Drøftinger – forhandlinger
2.4. Arbeidsgivers styringsrett
2.5. Bygninger og personalrom
2.5.1 Tekniske krav
2.5.2 Inneklima
2.5.3 Lys
2.5.4 Støy
2.5.5 Byggesaksbehandling
2.6. Maskiner og utstyr
2.6.1 Maskiner
2.6.2 Tekniske innretninger
2.6.3 Utstyr
2.6.4 Innkjøpsprosedyrer
2.7. Ergonomi
2.7.1 Utstyr
2.7.2 Arbeidsteknikk
2.7.3 Opplæring
2.8. Tilrettelegging, medvirkning og utvikling
2.8.1 Planlegging
2.8.2 Organisering
2.8.3 Tilrettelegging
2.8.4 Arbeidsmiljø og graviditet
2.8.5 Informasjon og opplæring
2.8.6 Utvikling
2.8.7 Omstilling
2.9. Psykososialt arbeidsmiljø
2.9.1 Integritet og verdighet
2.9.2 Kontakt og kommunikasjon
2.9.3 Konflikter
2.9.4 Trakassering/ mobbing
2.9.5 Vold og trusler
2.9.6 Stress
2.9.7 Vern mot diskriminering
2.10. Fysisk arbeidsmiljø
2.10.1 Risiko
2.10.2Farlig arbeid
2.10.3 Helsefarlige produkter
2.10.4 Helsefarlig arbeid
2.10.5 Tungt arbeid
2.10.6 Ensformig arbeid
2.11. Arbeidstakere med redusert arbeidsevne
2.11.1 Tilrettelegging
2.11.2 Overføring
2.11.3 Oppfølging
2.12. Yrkeshemmede arbeidstakere
2.13. Barn og ungdom
2.14. Ansettelse
2.14.1 Ansettelse
2.14.2 Innleie
2.14.3 Skriftlig arbeidsavtale
2.14.4 Arbeidsreglement
2.15. Opphør av arbeidsforhold
2.16. Arbeidstid
2.16.1 Arbeidstidsordninger
2.16.2 Overtid
2.16.3 Arbeidsfri
2.16.4 Pauser
2.17. Kontrolltiltak
2.18. Permisjoner
2.19. Brannvern og brannfarlige stoffer
2.19.1 Brannvern
2.19.2 Brannfarlig stoffer
2.20. Skader og ulykker
2.20.1 Verneutstyr
2.20.2 Førstehjelp
2.20.3 Registrering
2.20.4 Rapportering
2.20.5 Yrkesskadeforsikring
2.21. Ytre miljø
2.22. Verne- og helsetjenesten
2.22.1 Verneombud
2.22.2 Verne- og helsepersonale
2.22.3 Arbeidsmiljøutvalg
2.23. HMS-ansvaret i kommunene
2.23.1 Generelt
2.23.2 Arbeidsgivers ansvar
2.23.3 Arbeidstakers ansvar
2.23.4 Verneombudets ansvar og oppgaver
2.23.5 Hovedverneombudets ansvar og oppgaver
2.23.6 Tillitsvalgtes ansvar og oppgaver
2.23.7 Flere arbeidsgiver på samme arbeidsplass
2.24. Tilsyn
2.25. Ansvar
2.26. Krav til det enkelte arbeid
2.26.1 Anleggsarbeid
2.26.2 Arbeid med barn og unge
2.26.3 Avløp – renseanlegg
2.26.4 Brannvesen
2.26.5 Bygningsarbeid
2.26.6 Båt, fyr og brygger
2.26.7 El-verk
2.26.8 Feier
2.26.9 Gartnerarbeid
2.26.10 Hjemmearbeid
2.26.11 Kirketjener
2.26.12 Kontorarbeid
2.26.13 Kultur, kino, arrangementer
2.26.14 Laboratoriearbeid
2.26.15 Mekanisk arbeid
2.26.16 Museum
2.26.17 Omsorgsarbeid
2.26.18 Psykiatrisk pleie
2.26.19 Rengjøring
2.26.20 Renovasjon
2.26.21 Sjåfør
2.26.22 Somatisk pleie
2.26.23 Storkjøkken
2.26.24 Trebearbeiding
2.26.25 Undervisning
2.26.26 Vaktmester
2.26.27 Vannverk