Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 3 PLAN FOR INTERNKONTROLLEN
Innhold
3.1. Mål for HMS-arbeidet
3.2. Organisasjon
3.2.1    Politisk organisering
3.2.2 Delegasjonsreglement
3.2.3 Administrativ organisering
3.2.4 Vernetjenesten
3.2.5 Linjeledelse HMS
3.2.6 Arbeidsmiljøutvalget
3.2.7 Verneområdene
3.3. Viktige arbeidsmiljøfaktorer
3.3.1    Lovhjemmel: Arbeidsmiljøloven
3.3.2 Lovhjemmel: Brann- og eksplosjonsvernloven
3.3.3 Lovhjemmel: Eltilsynsloven
3.3.4 Lovhjemmel: Produktkontrolloven
3.3.5 Lovhjemmel: Forurensningsloven
3.4. Planer
3.4.1    Kommuneplan
3.4.2 Budsjett og økonomiplan med handlingsprogram
3.4.3 Virksomhetsplan
3.4.4 Årshjul
3.4.5 Handlingsplan HMS
3.5. Internkontrollsystemet
3.6. Ansvar og myndighet
3.6.1 Rådmannens ansvar og oppgaver
3.6.2 Ledere på alle plan
3.6.3 Alle ansatte
3.6.4 Verneombud
3.6.5 Verne- og helsepersonale
3.6.6 Tillitsvalgte
3.6.7 Arbeidsmiljøutvalget
3.6.8 Samarbeidsutvalg
3.6.9 Tilsettingsutvalget
3.6.10 Attføringsutvalget
3.6.11  AKAN-utvalget
3.7. Verneombudordningen
3.7.1    Oppgaver
3.7.2 Deltakelse i arbeidsmiljøsaker
3.7.3 Valg
3.7.4 Endringer/suppleringsvalg
3.7.5 Funksjonstid
3.7.6 Hovedverneombud
3.7.7 Kurs/opplæring
3.7.8 Verneområde
3.8. Organisatorisk behandling
3.8.1 Godkjenninger
3.8.2 Kontroll av utstyr og anlegg
3.8.3 Innkjøp/innleie av varer og tjenester
3.8.4 Kompetanse
3.8.5 Dispensasjoner
3.8.6 Prosedyrer
3.8.7 Rutiner
3.8.8 Instrukser
3.8.9 Stillingsbeskrivelser
3.8.10 Direkte medvirkning i arbeidet
3.8.11 Medarbeidersamtaler
3.8.12 Helsefarlige produkter
3.8.13 Beredskapsrutiner ved arbeidsulykker
3.8.14 Ulykkesberedskap
3.8.15 Avviksbehandling HMS
3.8.16 Nytilsatte
3.8.17 Sluttintervju
3.8.18 Byggesaker
3.8.19 Omorganiseringer
3.8.20 Skadeoppfølging
3.8.21 Saksgang i arbeidsmiljøsaker
3.8.22 Erfaringstilbakeføring
3.9. Kartlegginger
3.9.1    Hva skal kartlegges?
3.9.2 Risikovurdering
3.9.3 Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet
3.9.4 Vernerunder
3.9.5 Øvelser
3.9.6 Avvik
3.9.7 Sjekkliste til lokal HMS-handlingsplan
3.9.8 HMS-hovedrunde
3.9.9 Årsrapport for HMS-arbeidet
3.10. Systemrevisjon
3.10.1  Internt tilsyn
3.10.2 Eksternt tilsyn
3.10.3 Endring av systemfeil
3.10.4 Endring av systemet
3.10.5 Tilbakemeldinger
3.10.6 Kvalitetssikring av kapitlene 4A – Z
Innhold
til toppen
neste side
3.1. Mål for HMS-arbeidet
3.2. Organisasjon
3.2.1 Politisk organisering
3.2.2 Delegasjonsreglement
3.2.3 Administrativ organisering
3.3.4 Vernetjenesten
3.2.5 Linjeledelse HMS
3.2.6 Arbeidsmiljøutvalget
3.2.7 Verneområdene
3.3. Viktige arbeidsmiljøfaktorer
3.3.1 Arbeidsmiljøloven
3.3.2 Brann- og eksplosjonsvernloven
3.3.3 Eltilsynsloven
3.3.4 Produktkontrolloven
3.3.5 Forurensningsloven
3.4. Planer
3.4.1 Kommuneplan
3.4.2 Budsjett og økonomiplan
3.4.3Virksomhetsplan
3.4.4 Årshjul
3.4.5 Handlingsplan HMS
3.5. Internkontrollsystem
3.6. Ansvar og myndighet
3.6.1 Rådmannens ansvar og oppgaver
3.6.2 Ledere på alle plan
3.6.3 Alle ansatte
3.6.4 Verneombud
3.6.5 Verne- og helsepersonale
3.6.6 Tillitsvalgte
3.6.7 Arbeidsmiljøutvalget
3.6.8 Samarbeidsutvalg
3.6.9 Tilsettingsutvalg
3.6.10 Attføringsutvalg
3.6.11 AKAN-utvalg
3.7. Verneombudordningen
3.7.1 Oppgaver
3.7.2 Deltakelse i arbeidsmiljøsaker
3.7.3 Valg
3.7.4 Endringer/ suppleringsvalg
3.7.5 Funksjonstid
3.7.6 Hovedverneombud
3.7.7 Kurs/opplæring
3.7.8 Verneområde
3.8. Organisatorisk behandling
3.8.1 Godkjenninger
3.8.2 Kontroll av utstyr og anlegg
3.8.3 Innkjøp/innleie av varer og tjenester
3.8.4 Kompetanse
3.8.5 Dispensasjoner
3.8.6 Prosedyrer
3.8.7 Rutiner
3.8.8 Instrukser
3.8.9 Stillingsbeskrivelser
3.8.10 Direkte medvirkning i arbeidet
3.8.11 Medarbeidersamtaler
3.8.12 Helsefarlige produkter
3.8.13 Beredskapsrutiner ved arbeidsulykker
3.8.14 Ulykkesberedskap
3.8.15 Avviksbehandling HMS
3.8.16 Nytilsatte
3.8.17 Sluttintervju
3.8.18 Byggesaker
3.8.19 Omorganiseringer
3.8.20 Skadeoppfølging
3.8.21 Saksgang i arbeidsmiljøsaker
3.8.22 Erfaringstilbakeføring
3.9. Kartlegginger
3.9.1 Hva skal kartlegges?
3.9.2 Risikovurdering
3.9.3 Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet
3.9.4 Vernerunder
3.9.5Øvelser
3.9.6 Avvik
3.9.7 Sjekkliste til lokal HMS-handlingsplan
3.9.8 HMS-hovedrunde
3.9.9 Årsrapport for HMS-arbeidet
3.10. Systemrevisjon
3.10.1 Internt tilsyn
3.10.2 Eksternt tilsyn
3.10.3 Endring av systemfeil
3.10.4 Endring av systemet
3.10.5 Tilbakemeldinger
3.10.6 Kvalitetssikring av kapitlene 4A – G