Lover

Planer

Personal

Egne sider

Forskrifter

Veiledning

Rutiner

Linker

Avtaleverk

Rundskriv

Skjema

Diverse

Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 1
Formål, definisjoner og oppbygning
Kapittel 2
Krav til helse, miljø og sikkerhet
Kapittel 3
Plan for internkontrollen
Kapittel 4
Organisering av internkontrollen
Kapittel 4A
HMS-håndbok Administrasjon
Kapittel 4H
HMS-håndbok
Helsesektor
Kapittel 4O
HMS-håndbok
Oppvekstsektor
Kapittel 4P
HMS-håndbok
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 4S
HMS-håndbok Sosialsektor
Kapittel 4T
HMS-håndbok
Teknisk sektor
Kapittel 5
Internkontroll
Kapittel 5A
Internkontroll
Administrasjon
Kapittel 5H
Internkontroll
Helsesektor
Kapittel 5O
Internkontroll
Oppvekstsektor
Kapittel 5P
Internkontroll
Pleie- og omsorgsektor
Kapittel 5S
Internkontroll
Sosialsektor
Kapittel 5T
Internkontroll
Teknisk sektor
Kapittel 6
Evaluering
Kapittel 7
Tiltak
Kvalitetsikringssystem HMS
Kapittel 5 INTERNKONTROLL
5.14
Stillingsbeskrivelser

 

5.0. Forord
5.1. Mål for HMS i sektorene
5.2. Organisasjon
5.2.1 Sektorer
5.2.2 Avdelinger
5.2.3 Driftsenheter
5.3. Lover, forskrifter, veiledninger m.m.
5.3.1 HMS-lovgivningen
5.3.2 Andre aktuelle lover
5.3.3 Aktuelle forskrifter
5.3.4 Aktuelle veiledninger
5.4. Planer
5.4.1 Handlingsplan HMS
5.4.2 Ulykkesberedskap
5.4.3 Kriseteam
5.5. Internkontroll
5.5.1 Forhold som virker inn på HMS
5.6. Ansvar og myndighet
5.6.1 Sektorledernes ansvar og oppgaver
5.6.2 Driftsenhetsledernes ansvar og oppgaver
5.7. Godkjenninger
5.7.1 Fra offentlig myndighet
5.7.2 Interne godkjenninger
5.8. Kontroll av anlegg og utstyr
5.8.1 Garantier ved innkjøp
5.8.2 Periodisk kontroll av ekstern myndighet
5.8.3 Periodisk intern kontroll
5.9. Kompetanse
5.9.1 Opplæringsplan
5.9.2 Intern opplæring og informasjon
5.9.3 Fagbrev og yrkesbevis
5.9.4 Sertifikater, lisenser, autorisasjoner, tillatelser
5.9.5 Kursbevis
5.9.6 Interne opplæringsbevis - HMS
5.9.7 Interne opplæringsbevis - Andre
5.10. Dispensasjoner
5.11. Prosedyrer
5.11.1 Oversikt
5.12. Rutiner
5.12.1 Oversikt
5.13. Instrukser
5.13.1 Oversikt
5.14. Stillingsbeskrivelser
5.14.1Oversikt
5.15. Direkte medvirkning i arbeidet
5.15.1 Direkte innflytelse på egen arbeidssituasjon
5.15.2 Møter
5.15.3 Medarbeidersamtaler
5.16. Kartlegginger
5.16.1 Kartlegging av fysiske forhold
5.16.2 Kartlegging av psykososiale forhold
5.16.3 Registreringer
5.16.4 Risikovurderinger
5.16.5 Spørreskjema med skalaspørsmål
5.16.6 Sjekkliste til Handlingsplan HMS
5.16.7 Avviksbehandling HMS
5.17. Rapporter
5.17.1 Avviksrapporter
5.17.2 Skademeldinger
5.17.3 Referater
5.17.4 Rapporter fra verneombud til linjeledelsen
5.17.5 Rapporter fra verne- og helsetjenesten
5.17.6 Rapporter og pålegg fra offentlig myndighet
5.17.7 Andre rapporter
5.17.8 Saksbehandling av HMS-dokumentasjon
5.17.9 Hvor sendes hva av hvem
5.17.10 Tilbakemeldinger
5.17.11 Informasjon
5.17.12 Årsrapport HMS
5.18. Oppfølginger
5.18.1 Oppfølging etter skader
5.18.2 Oppfølging etter nestenulykker
5.18.3 Oppfølging etter ulykker
5.18.4 Oppfølging etter dødsfall
5.18.5 Oppfølging ved turn over/gjennomtrekk
5.18.6 Oppfølging ved redusert arbeidsevne
5.18.7 Oppfølging ved yrkessykdom
5.18.8 Oppfølging etter utslipp
5.19. Årlige rutiner for HMS-arbeidet
5.19.1 HMS-hovedrunde
5.19.2 Årlig gjennomgang av HMS-arbeidet
5.19.3 Oppdatering av HMS-håndboka
5.20. Skjema
5.20.1 Oversikt