Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1986-02-28 nr. 08:
Lov om adopsjon
(Adopsjonsloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapittel 1. Vilkår for adopsjon m.v.
§ 1 Adopsjon skjer ved bevilling fra departementet.
§ 2 Adopsjonsbevilling må bare gis når
§ 3 Bevilling til å adoptere kan bare gis til
§ 4 Umyndiggjorte kan bare adoptere
§ 5 Den som er gift, kan bare adoptere
§ 5a Den ene ektefelle kan med samtykke fra den andre ektefelle
§ 6 Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn
§ 7 Den som er under 18 år kan ikke adopteres uten
§ 8 Umyndiggjorte kan ikke adopteres uten
§ 9 Kongen kan godkjenne med tilbakevirkende kraft
§ 10 Spørsmålet om gyldigheten av en adopsjonsbevilling
Kapittel 2. Anonym adopsjon, opplysningplikt
§ 11 Forvaltningsloven § 18 første ledd skal
§ 12 Adoptivforeldre skal så snart som tilrådelig
Kapittel 3. Virkninger av adopsjon, m.v.
§ 13 Ved adopsjonen får adoptivbarnet og dets livsarvinger
§ 14 Om adoptivbarnets religiøse oppdragelse
§ 15 Blir barnet adoptert på ny av noen annen
§ 16 Adopsjonsbevilling skal anmerkes
Kapittel 3 A. Adopsjonsformidling og godkjenning av adoptivhjem
§ 16a Med adopsjonsformidling forstås i denne loven
§ 16b Det er forbudt for privatpersoner å drive formidlingsvirksomhet
§ 16c Departementet oppnevner et utvalg for adopsjonsformidling
§ 16d Organisasjoner kan få tillatelse fra departementet
§ 16e Den som er bosatt i Norge må ikke adoptere barn fra fremmed stat
§ 16f Adopsjon av barn bosatt i fremmed stat
Kapittel 4. Interlegale spørsmål
§ 17 Søknad om bevilling til adopsjon
§ 18 Søknaden avgjøres etter norsk rett.
§ 19 En adopsjon som er gitt og er gyldig i fremmed stat
§ 20 En utenlandsk adopsjon gjelder ikke her i riket dersom
§ 21 Når en utenlandsk adopsjon gjelder her i riket,
§ 22 Når samtykke er gitt i medhold av § 16 e,
§ 23 Kongen kan i forskrift fravike
Kapittel 5. Ikraftsetting, endring i andre lover m.v.
§ 24 Loven trer i kraft
§ 25 Reglene i loven gjelder også for

INNHOLD
Kapittel 1.
Vilkår for adopsjon m.v.
Kapittel 2.
Anonym adopsjon, opplysningplikt
Kapittel 3.
Virkninger av adopsjon, m.v.
Kapittel 3 A.
Adopsjonsformidling og godkjenning av adoptivhjem
Kapittel 4.
Interlegale spørsmål
Kapittel 5.
Ikraftsetting, endring i andre lover m.v.