Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
LOV 2000-12-21 nr. 105:
Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted
(Angrerettloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
§ 1 Virkeområde
§ 2 Unntak fra lovens virkeområde
§ 3 Ufravikelighet
§ 3a Forholdet til annet regelverk
§ 4 Avtale om voldgift og verneting
§ 5 Lovvalg utenfor EØS
§ 6 Definisjoner
Kapittel 2. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen
§ 7 Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester
§ 7a Forhåndsopplysninger ved fjernsalg av finansielle tjenester
§ 8 Forskrift
Kapittel 3. Plikt til å gi opplysninger skriftlig på et varig medium
§ 9 Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester
§ 9a Opplysninger og avtalevilkår på varig medium ved fjernsalg av finansielle tjenester
§ 9b Rett for forbrukeren til ved fjernsalg av finansielle tjenester å få avtalevilkår på papir og til å bytte fjernkommunikasjonsmetode
§ 9c Opplysninger på varig medium ved salg av finansielle tjenester utenfor fast utsalgssted
§ 10 Forskrift
Kapittel 4. Angrerett ved kjøp av varer
§ 11 Rett til å gå fra avtalen (angrerett)
§ 12 Unntak fra og begrensninger i angreretten
§ 13 Melding om bruk av angreretten. Fristberegning
§ 14 Gjennomføring av angreretten ved avtaler som er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted
§ 15 Gjennomføring av angreretten ved avtaler som er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg
§ 16 Oppgjør ved tilvirkningskjøp m.v.
§ 17 Virkninger for kredittavtaler ved bruk av angreretten
Kapittel 5. Angrerett ved avtaler om andre tjenester enn finansielle tjenester
§ 18 Rett til å gå fra avtalen (angrerett)
§ 19 Unntak fra og begrensninger i angreretten
§ 20 Melding om bruk av angreretten. Fristberegning
§ 21 Gjennomføring av angreretten
§ 22 Virkninger for kredittavtaler ved bruk av angreretten
Kapittel 5 A. Angrerett ved avtaler om finansielle tjenester
§ 22a Rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved fjernsalg
§ 22b Unntak fra angreretten ved fjernsalg
§ 22c Gjennomføring av angreretten ved fjernsalg
§ 22d Oppheving av visse tilknyttede avtaler ved fjernsalg
§ 22e Rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved salg utenfor fast utsalgssted
§ 22f Gjennomføring av angreretten ved salg utenfor fast utsalgssted
Kapittel 6. Gjennomføring av avtalen ved andre avtaler enn avtaler om finansielle tjenester
§ 23 Leveringstidspunkt
§ 24 Varer og tjenester som ikke kan leveres
Kapittel 7. Ikrafttredelse. Oppheving av tidligere lov. Overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover
§ 25 Ikrafttredelse. Oppheving av tidligere lov. Overgangsbestemmelser
§ 26 Endringer i andre lover

INNHOLD
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
§ 1. Virkeområde
§ 2. Unntak fra lovens virkeområde
§ 3. Ufravikelighet
§ 3a. Forholdet til annet regelverk
§ 4. Avtale om voldgift og verneting
§ 5. Lovvalg utenfor EØS
§ 6. Definisjoner
Kapittel 2. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen
§ 7. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester
§ 7a. Forhåndsopplysninger ved fjernsalg av finansielle tjenester
§ 8. Forskrift
Kapittel 3. Plikt til å gi opplysninger skriftlig på et varig medium
§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse ved avtaler om varer og andre tjenester enn finansielle tjenester
§ 9a. Opplysninger og avtalevilkår på varig medium ved fjernsalg av finansielle tjenester
§ 9b. Rett for forbrukeren til ved fjernsalg av finansielle tjenester å få avtalevilkår på papir og til å bytte fjernkommunikasjonsmetode
§ 9c. Opplysninger på varig medium ved salg av finansielle tjenester utenfor fast utsalgssted
§ 10. Forskrift
Kapittel 4. Angrerett ved kjøp av varer
§ 11. Rett til å gå fra avtalen (angrerett)
§ 12. Unntak fra og begrensninger i angreretten
§ 13. Melding om bruk av angreretten. Fristberegning
§ 14. Gjennomføring av angreretten ved avtaler som er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted
§ 15. Gjennomføring av angreretten ved avtaler som er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg
§ 16. Oppgjør ved tilvirkningskjøp m.v.
§ 17. Virkninger for kredittavtaler ved bruk av angreretten
Kapittel 5. Angrerett ved avtaler om andre tjenester enn finansielle tjenester
§ 18. Rett til å gå fra avtalen (angrerett)
§ 19. Unntak fra og begrensninger i angreretten
§ 20. Melding om bruk av angreretten. Fristberegning
§ 21. Gjennomføring av angreretten
§ 22. Virkninger for kredittavtaler ved bruk av angreretten
Kapittel 5 A. Angrerett ved avtaler om finansielle tjenester
§ 22a. Rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved fjernsalg
§ 22b. Unntak fra angreretten ved fjernsalg
§ 22c. Gjennomføring av angreretten ved fjernsalg
§ 22d. Oppheving av visse tilknyttede avtaler ved fjernsalg
§ 22e. Rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved salg utenfor fast utsalgssted
§ 22f. Gjennomføring av angreretten ved salg utenfor fast utsalgssted
Kapittel 6. Gjennomføring av avtalen ved andre avtaler enn avtaler om finansielle tjenester
§ 23. Leveringstidspunkt
§ 24. Varer og tjenester som ikke kan leveres
Kapittel 7. Ikrafttredelse. Oppheving av tidligere lov. Overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover
§ 25. Ikrafttredelse. Oppheving av tidligere lov. Overgangsbestemmelser
§ 26. Endringer i andre lover