Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1964-06-19 nr. 14:
Lov om avgift på arv og visse gaver
(Arveavgiftsloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapittel I. Avgiftsplikten
§ 1 Avgiftspliktens utstrekning
§ 2 Avgiftspliktig erverv
§ 3 Hvem som er avgiftspliktig
§ 4 Avgiftsfrihet for visse midler
Kapittel II. Avgiftsgrunnlaget
§ 5 Hva avgiftsgrunnlaget omfatter
§ 6 Avgiftsgrunnlaget i boer
§ 7 Hvilken ektefelle midlene skal regnes å komme fra
§ 8 Hvem som regnes som giver, arvelater og mottaker i noen særtilfeller
§ 9 Tiden for rådighetservervet
§ 10 Særregler om rådighetservervet
§ 11 Verdsettelse
§ 11A Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlig selskap og kommandittselskap
§ 12 Verdsettelse av fordringer
§ 13 Verdsettelse av inntektsnytelser
§ 14 Andre særregler om verdiansettelse
§ 15 Fradrag
§ 16 Vilkår for fradrag
§ 17 Fradrag for mindreårige arvinger og ungdom under utdannelse
Kapittel III. Avgiftsberegningen
§ 18 Avgiftssatser
§ 19 Samordning av flere avgiftsgrunnlag
§ 20 Fradrag for dokumentavgift ved overtakelse av fast næringseiendom
§ 21 Foreløpig fastsettelse og utsettelse med avgiftsberegningen
§ 22 (Opphevet)
Kapittel IV. Avgiftsmyndigheten
§ 23 Avgiftsmyndighetens oppgaver
§ 24 Hvem som er avgiftsmyndighet
Kapittel V. Meldings- og opplysningsplikt. Fastsettelse av avgift ved skjønn
§ 25 Melding om arv og gave
§ 26 (Opphevet)
§ 27 Partenes opplysningsplikt
§ 28 Andres opplysningsplikt
§ 29 Adgang til gransking m.v.
§ 30 Omkostninger ved gransking m.v.
§ 30A Fastsettelse av avgift ved skjønn
Kapittel VI. Betaling av avgiften
§ 31 Underretning om avgiftsfastsettelsen
§ 32 Innbetaling. Tvangsfullbyrdelse
Kapittel VII. Endring av avgiftsfastsettelsen
§ 34 Retting av feil
§ 35 Om klage og omgjøring
§ 36 Klage til avgiftsmyndigheten
§ 37 Krav om rettslig skjønn
§ 38 Departementets krav om endring av verdsettelse
§ 39 Rettslig skjønn
§ 40 Partsforhold og varsel om skjønn
§ 41 Hvem skjønnet er bindende for
§ 42 Omkostninger ved skjønnet
Kapittel VIII. Ansvarsbestemmelser
§ 43 Mulkt for forsømt opplysningsplikt
§ 44 Tilleggsavgift
Kapittel IX. Nedsettelse av avgiften m.v.
§ 45 Avfinnelsessum
§ 46 Nedsettelse av avgift m.v.
Kapittel X
§ 47 Utfyllende forskrift
§ 47A Definisjon
§ 48 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser
§ 49 Endringer i og opphevelse av andre lover
INNHOLD
Kapittel I. Avgiftsplikten
§ 1. Avgiftspliktens utstrekning
§ 2. Avgiftspliktig erverv
§ 3. Hvem som er avgiftspliktig
§ 4. Avgiftsfrihet for visse midler
Kapittel II. Avgiftsgrunnlaget
§ 5. Hva avgiftsgrunnlaget omfatter
§ 6. Avgiftsgrunnlaget i boer
§ 7. Hvilken ektefelle midlene skal regnes å komme fra
§ 8. Hvem som regnes som giver, arvelater og mottaker i noen særtilfeller
§ 9. Tiden for rådighetservervet
§ 10. Særregler om rådighetservervet
§11. Verdsettelse
§ 11A. Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlig selskap og kommandittselskap
§ 12. Verdsettelse av fordringer
§ 13. Verdsettelse av inntektsnytelser
§ 14. Andre særregler om verdiansettelse
§ 15. Fradrag
§ 16. Vilkår for fradrag
§ 17. Fradrag for mindreårige arvinger og ungdom under utdannelse
Kapittel III. Avgiftsberegningen
§ 18. Avgiftssatser
§ 19. Samordning av flere avgiftsgrunnlag
§ 20. Fradrag for dokumentavgift ved overtakelse av fast næringseiendom
§ 21. Foreløpig fastsettelse og utsettelse med avgiftsberegningen
Kapittel IV. Avgiftsmyndigheten
§ 23. Avgiftsmyndighetens oppgaver
§ 24. Hvem som er avgiftsmyndighet
Kapittel V. Meldings- og opplysningsplikt. Fastsettelse av avgift ved skjønn
§ 25. Melding om arv og gave
§ 27. Partenes opplysningsplikt
§ 28. Andres opplysningsplikt
§ 29. Adgang til gransking m.v.
§ 30. Omkostninger ved gransking m.v.
§ 30A. Fastsettelse av avgift ved skjønn
Kapittel VI. Betaling av avgiften
§ 31. Underretning om avgiftsfastsettelsen
§ 32. Innbetaling. Tvangsfullbyrdelse
Kapittel VII. Endring av avgiftsfastsettelsen
§ 34. Retting av feil
§ 35. Om klage og omgjøring
§ 36. Klage til avgiftsmyndigheten
§ 37. Krav om rettslig skjønn
§ 38. Departementets krav om endring av verdsettelse
§ 39. Rettslig skjønn
§ 40. Partsforhold og varsel om skjønn
§ 41. Hvem skjønnet er bindende for
§ 42. Omkostninger ved skjønnet
Kapittel VIII. Ansvarsbestemmelser
§ 43. Mulkt for forsømt opplysningsplikt
§ 44. Tilleggsavgift
Kapittel IX. Nedsettelse av avgiften m.v.
§ 45. Avfinnelsessum
§ 46. Nedsettelse av avgift m.v.
Kapittel X
§ 47. Utfyllende forskrift
§ 47A. Definisjon
§ 48. Ikrafttreden og overgangsbestemmelser
§ 49. Endringer i og opphevelse av andre lover