Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1972-03-03 nr. 05:
Lov om arv m.m. (Arvelova)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Første del. Arv etter loven og rett til å sitje i uskift bo.
Kapittel I. Arv på grunnlag av slektskap.
§ 1 Næraste slektsarvingar
§ 2 Har arvelataren ikkje livsarving,
§ 3 Har arvelataren ikkje livsarving eller ektemake,
§ 4 Barn arvar og blir arva av faren og farsslekta
§ 5 (Opphevd)
Kapittel II. Arv på grunnlag av ekteskap.
§ 6 Ektemaken har rett til fjerdeparten av arven
§ 7 Ektemakens rettar etter § 6, jf. kap. III, kan berre avgrensast
§ 8 Rettane etter § 6 jf. kap. III, kan ikkje gjerast gjeldande
Kapittel III. Uskifte.
§ 9 Når den eine ektemaken døyr,
§ 10 I høve til særskilt livsarving
§ 11 Har førstavdøde ektemake i testament
§ 12 Om ein eller fleire arvingar straks kan krevje arv,
§ 13 Attlevande ektemake har ikkje rett til uskifte dersom
§ 14 Attlevande ektemake som vil nytte retten til uskifte,
§ 15 Er ein arving umyndig og attlevande ektemake verja hans,
§ 16 Finn retten at vilkåra for uskifte ligg føre,
§ 17 Alt som attlevande ektemake blir eigar av,
§ 18 Attlevande ektemake rår i levande live
§ 19 Attlevande ektemake som sit i uskift bu,
§ 20 Attlevande ektemake blir personleg ansvarleg for
§ 21 Sit attlevande ektemake i uskift bu,
§ 22 Arvingane til førstavdøde tar berre arv i eit uskift bu dersom
§ 23 Retten til uskifte fell bort når
§ 24 Attlevande ektemake kan når som helst krevje
§ 25 Kravshavarane til ein arving har ikkje
§ 26 Ved skifte mellom arvingane til førstavdøde
§ 27 Er uskiftebuet minka vesentleg
§ 28 Alt som attlevande ektemake rår over,
Kapittel IV. Pliktdel.
§ 29 To tredjepartar av formuen til arvelataren
§ 30 Arvelataren kan i testament gi
§ 31 Arvelataren kan i testament fastsetje
§ 32 Arvelataren kan i særlege tilfelle,
§ 33 Den som driv næringsverksemd
§ 34 Arvelataren kan fastsetje i testament
§ 35 Ei gåve som er meint å skulle oppfyllast etter at givaren er død,
Kapittel V. Forlottsrett for barn i visse høve.
§ 36 Barn av arvelataren som ikkje har fått oppfostringa si fullenda
§ 37 Forlottsretten til barna etter § 36 kan ikkje
Kapittel VI. Avkorting i arv og avtale om arv.
§ 38 Har arvelataren gitt ein livsarving ei monaleg gåve
§ 39 Er det gitt forskot til sams livsarving
§ 40 Når det blir gjort avkorting,
§ 41 Er avkortingssummen større enn arvelotten til livsarvingen,
§ 42 Døyr ein livsarving som hadde måtta tole avkorting før arvefallet,
§ 43 Når ikkje anna er avtalt, har ikkje avkorting
§ 44 Ingen må avhende eller pantsetje arv han ventar.
§ 45 Ein arving kan gi arvelataren avkall på arv
Kapittel VII. Statens arverett.
§ 46 Har arvelataren ikkje slektningar eller ektemake
§ 47 Departementet kan ta avgjerd om sal
 
Andre del. Arv etter testament.
Kapittel VIII. Korleis testament skal gjerast.
§ 48 Den som har fylt 18 år kan i testament
§ 49 Når ikkje anna er fastsett i dette kapitlet, skal testament
§ 50 Testamentsvitna bør i påskrift på dokumentet
§ 51 Hindrar brå og farleg sjukdom eller anna nødstilfelle
§ 52 Testamentsvitna skal vere minst 18 år
§ 53 Reglane framanfor i dette kapitlet gjeld også
§ 54 Jamvel om eit testament ikkje oppfyller formkrava i dette kapitlet,
Kapittel IX. Tilbakekalling og endring m.m. av testamentet.
§ 55 Testator kan fritt tilbakekalle eller endre testamentet sitt,
§ 56 Testator kan med arvepakt binde seg til
§ 57 Om tilbakekalling og endring av testament
§ 58 Har attlevande ektemake tatt over arven
§ 59 Reglane i § 54 gjeld tilsvarande for
Kapittel X. Om ugyldige testamentariske disposisjoner.
§ 60 Er tvingande reglar i kapitla VIII og IX
§ 61 Disposisjon i testament til føremon for eit av testamentsvitna
§ 62 Ein testamentarisk disposisjon er ugyldig når
§ 63 Ein testamentarisk disposisjon er ugyldig når
§ 64 Ein testamentarisk disposisjon er ugyldig når
Kapittel XI. Tolking av testament.
§ 65 Testament skal tolkast i samsvar med
§ 66 Når det ikkje er grunn til å tru at testator meinte noko anna,
§ 67 Har lengstlevande ektemake tatt over arven
Kapittel XII. Varetaking og framlegging av testament.
§ 68 Testator kan levere testamentet til varetaking
§ 69 Kan eit testament ikkje finnast når testator er død,
§ 70 Rett etter eit testament kan berre gjerast gjeldande dersom
 
Tredje del. Sams reglar om arv etter loven og arv etter testament.
Kapittel XIII. Vilkår for å ta arv og bortfall av arverett.
§ 71 Rett til arv har berre den som lever
§ 72 Er ein arving død utan at ein veit om han overlevde arvelataren,
§ 73 Blir nokon dømd til fengselsstraff utan vilkår
§ 74 Ein arving kan avslå arv som er fallen.
§ 75 Retten til å krevje arv fell bort når
Kapittel XIV. Området for norsk og framand arvelov.
§ 76 I avtale med framand stat kan det
 
Fjerde del. Ikraftsetjing. Overgangsføresegner. Endringer i andre lover.
Kapittel XV. Ikraftsetjing og overgangsføresegner.
§ 77 Denne lov tar til å gjelde
§ 78 Barn som er født utanom ekteskap
§ 79 Reglane i eldre lover om rett til arv etter loven
§ 80 (Opphevd)
§ 81 Reglane i kapittel IV om pliktdelsarv m.v.
§ 82 Reglane i kapittel V om forlottsrett for barn
§ 83 Reglane i kapittel VI om avkorting i arv gjeld og
§ 84 Reglane i § 47 om sal av fast eigedom og lausøyre
§ 85 Om ein testamentarisk disposisjon er gyldig,
§ 86 Reglane i § 67 om kva rett attlevande ektemake og arvingane har
§ 87 Reglane i §§ 70 og 75 gjeld berre når
§ 88 Reglane i § 73 gjeld berre når straffebrotet er gjort
Kapittel XVI. Endringer i andre lover.
§ 89 Frå den tid loven blir sett i kraft,
§ 90 Frå den tid loven blir sett i kraft,


INNHOLD
Første del.
Arv etter loven og rett til å sitje i uskift bo.
Kapittel I.
Arv på grunnlag av slektskap.
Kapittel II.
Arv på grunnlag av ekteskap.
Kapittel III. Uskifte.
Kapittel IV. Pliktdel.
Kapittel V.
Forlottsrett for barn i visse høve.
Kapittel VI.
Avkorting i arv og avtale om arv.
Kapittel VII.
Statens arverett.
Andre del.
Arv etter testament.
Kapittel VIII.
Korleis testament skal gjerast.
Kapittel IX.
Tilbakekalling og endring m.m. av testamentet.
Kapittel X. Om ugyldige testamentariske disposisjoner.
Kapittel XI.
Tolking av testament.
Kapittel XII.
Varetaking og framlegging av testament.
Tredje del.
Sams reglar om arv etter loven og arv etter testament.
Kapittel XIII.
Vilkår for å ta arv og bortfall av arverett.
Kapittel XIV.
Området for norsk og framand arvelov.
Fjerde del.
Ikraftsetjing. Overgangsføresegner. Endringer i andre lover.
Kapittel XV.
Ikraftsetjing og overgangsføresegner.
Kapittel XVI.
Endringer i andre lover.