Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
Lov 1918-08-14 nr. 3:
Lov om frivillige auksjoner
(Auksjonsloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

§ 1.  (Opphevet)

§ 2. 
Med de begrensninger som følger av Brukthandellova, kan enhver selv eller ved andre holde offentlig auksjon over gods som tilhører ham, og som han har rett til å selge.

§ 3.  (Opphevet)

§ 4. 
Ved enhver frivillig auktion skal et vidne være tilstede.
Som vidne kan brukes enhver, som er over 18 aar og ikke fradømt stemmeret i offentlige anliggender.

§ 5. 
Om enhver frivillig auksjon skal styreren gi melding til politiet samtidig med bekjentgjørelsen av auksjonen eller snarest mulig etter det.
Findes det nødvendig, at der til opretholdelse av orden fremmøter politi, er sælgeren pligtig til at betale de særlige utgifter, som dette maatte medføre.

§ 6.  (Opphevet)

§ 7. 
Ved løsøreauktioner skal det av kundgjørelsen og auktionsvilkaarene tydelig fremgaa, om tingene tilhører samme eier eller ikke.
Den, som gjør sig en næring av at holde auktion for andre, kan ikke under en auktion over andenmands gods sælge noget for egen regning.

§ 8. 
Har auktionsstyreren eller nogen anden paatat sig at kræve ind auktionspengene, er han som selvskyldner ansvarlig for rigtig betaling.
Opkræveren skal være tilstede ved auktionen. Han bestemmer, om en byder skal faa betalingsfrist, og om tingen straks skal utleveres til ham eller opbevares for hans regning, til han betaler.
Hvis en byder uten rimelig grund blir avvist eller negtet betalingsfrist, og sælgeren lider skade ved det, er opkræveren ansvarlig.

§ 9. 
Auktionsvilkaarene skal læses op, før oprop begynder, og under auktionen være tilgjængelige for dem, som ønsker at gjøre sig kjendt med dem.

§ 10. 
Tingene ropes op enkeltvis, hvis ikke deres art gjør det nødvendig eller hensigtsmæssig at rope dem op under ett eller i større eller mindre avdelinger. Den orden, som er angit i en auktionskatalog eller lignende fortegnelse, bør ikke fravikes uten særlig grund. Saalænge salg foregaar efter saadan fortegnelse, maa der ikke ropes op andre ting.
Tingene skal helst være tilstede eller i nærheten, saa de kjøpelystne har adgang til at gjøre sig bekjendt med dem.

§ 11. 
Før tilslaget blir git, skal det høieste bud gjentagne ganger kundgjøres høit og tydelig.
Viser det sig, at to eller flere har gjort det høieste bud, eller opstaar det tvist om budet, skal styreren opfordre til videre bud. Nytter ikke det, avgjør han, hvem som skal ansees for høistbydende.
Hvis ikke auktionsvilkaarene forbeholder en frist, skal opkræveren eller, hvis opkræver ikke er antat, sælgeren straks anta eller forkaste budene. Enhver byder pligter at vedstaa sit bud, til avgjørelsen er truffet eller fristen utløpet.

§ 12. 
Enhver frivillig auktion indføres i en bok med anførsel av sted og tid og navnet paa sælgeren og andre, som har optraadt under forretningen.
Ved ethvert salg skal tingen, kjøperens navn og kjøpesummen indføres i auktionsboken. Blir kjøpesummen betalt straks, skal ogsaa det anføres.
Opstaar der tvist om kjendsgjerninger av betydning, som er forefaldt paa møtet, skal oplysning straks søkes ved forklaringer av de tilstedeværende, og det nødvendige føres ind i auktionsboken.
Boken underskrives av styreren og vidnet.
Enhver, som erhvervsmæssig eller til stadighet vil drive auktionsvirksomhet, skal bruke en auktionsbok, som er godkjendt av politimesteren.

§ 13.  (Opphevet)

§ 14. 
Overtredelse i bestemmelsene i §§ 4, 7, 9, 10 første ledd tredje punktum og § 12 straffes med bøter.

§ 15.  (Opphevet)