Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1961-02-03 nr. 00:
Lov om ansvar for skade som motorvogner gjer
(Bilansvarslova)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapitel I. Kva lova gjeld. Definisjon
§ 1 (kva lova gjeld)
§ 2 (skade som ikkje går inn under lova)
§ 3 (kva det er meint med motorvogn)
Kapitel II. Skadebot som trafikktrygdaren skal svara
§ 4 (grunnlaget for skadebot)
§ 5 (skade som ikkje kan krevjast bøtt)
§ 6 (korleis skadebota vert fastsett)
§ 7 (når skadelidaren har medverka til skaden)
§ 8 (samanstøyt og anna)
§ 9 (ansvarsgrense ved skade på gods)
§ 10 (motorvogn som ikkje er trygda eller ikkje kjend)
Kapitel III. Eige ansvar. Attsøkjingsrett
§ 11 (ansvar for eigar, brukar, m.m.)
§ 12 (attsøkjingsrett for trygdaren)
§ 13 (attsøkjingsrett når motorvogna skulle vore trygda, men ikkje er det)
§ 14 (Opphevd)
Kapitel IV. Trafikktrygding
§ 15 (motorvogner skal vera trygda)
§ 16 (kven som ikkje treng om å trygda seg)
§ 17 (føresegner om trygding mv.)
§ 18 (innsøkjing av trygdepremi og eigen vågnadssum)
§ 19 (når ein trygdeavtale held opp å gjelda og ymist anna; samhøve med Trygdeavtalelova)
Kapitel V. Straffer. Administrative sanksjonar. Kva tid lova tek til å gjelda og om brigde i andre lover
§ 20 (straffer)
§ 21 (administrative sanksjonar)
§ 22 (kva tid lova tek til å gjelda)
Innhold
Kapitel I.
Kva lova gjeld. Definisjon
§ 1. (kva lova gjeld)
§ 2. (skade som ikkje går inn under lova)
§ 3. (kva det er meint med motorvogn)
Kapitel II.
Skadebot som trafikktrygdaren skal svara
§ 4. (grunnlaget for skadebot)
§ 5. (skade som ikkje kan krevjast bøtt)
§ 6. (korleis skadebota vert fastsett)
§ 7. (når skadelidaren har medverka til skaden)
§ 8. (samanstøyt og anna)
§ 9. (ansvarsgrense ved skade på gods)
§ 10. (motorvogn som ikkje er trygda eller ikkje kjend)
Kapitel III.
Eige ansvar. Attsøkjingsrett
§ 11. (ansvar for eigar, brukar, m.m.)
§ 12. (attsøkjingsrett for trygdaren)
§ 13. (attsøkjingsrett når motorvogna skulle vore trygda, men ikkje er det)
Kapitel IV. Trafikktrygding
§ 15. (motorvogner skal vera trygda)
§ 16. (kven som ikkje treng om å trygda seg)
§ 17. (føresegner om trygding mv.)
§ 18. (innsøkjing av trygdepremi og eigen vågnadssum)
§ 19. (når ein trygdeavtale held opp å gjelda og ymist anna; samhøve med Trygdeavtalelova)
Kapitel V.
Straffer. Administrative sanksjonar. Kva tid lova tek til å gjelda og om brigde i andre lover
§ 20. (straffer)
§ 21. (administrative sanksjonar)
§ 22. (kva tid lova tek til å gjelda)