Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
LOV 1984-06-08 nr. 59:
Lov om fordringshavernes dekningsrett
(Dekningsloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapittel 1 Innledning
§ 1—1 Fristdagen ved gjeldsforhandling
§ 1—2 Fristdagen ved konkurs
§ 1—3 Fristdagen i andre tilfelle
§ 1—4 Tidspunktet for åpning av bobehandlingen mv.
§ 1—5 Skyldnerens nærstående
§ 1—6 Lovens virkeområde
 
Første del. Gjenstanden for fordringshavernes beslagsrett
Kapittel 2 Alminnelige regler
§ 2—1 Kapitlets virkeområde m.m.
§ 2—2 Hovedregel om beslagsretten
§ 2—3 Beslagsfrihet for personlige eiendeler
§ 2—4 Beslagsfrihet for stipendier, offentlige bidrag o.l.
§ 2—5 Beslagsfrihet for penger m.m.
§ 2—6 Utvidet adgang til utlegg i særlige tilfeller
§ 2—7 Utlegg i lønnskrav mv.
§ 2—8 Prioriteten for flere utlegg i lønnskrav mv.
§ 2—9 Avkall på beslagsfriheten
§ 2—10 Tvangsdekning som truer skyldnerens rett til bolig
§ 2—11 Skyldnerens lønnsinntekter m.m. under konkurs
§ 2—12 Arv og gave som tilfaller skyldneren under konkurs mv.
§ 2—13 Skyldnerens øvrige erverv under konkurs
§ 2—14 Beslutning om avkall på boets rett etter §§ 2-11 til 2-13
Kapittel 3 Private beslagsforbud
§ 3—1 Private beslagsforbud - eldre gjeld
§ 3—2 Privat beslagsforbud - fremtidig gjeld
§ 3—3 Rettsvern
§ 3—4 Tillitsmann ved beslagsforbud
§ 3—5 Omdannelse
§ 3—6 Ombytting av beslagsfrie eiendeler
§ 3—7 Utbetalinger til erververen
§ 3—8 Forholdet til Forvaltningsloven. Omgjøring.
§ 3—9 Sperring av erstatningsbeløp ol.
§ 3—10 Løsningsrett til fordel for skyldnerens nærstående
Kapittel 4 Beslagsretten i selskapsforhold
§ 4—1 Selskaper som omfattes av kapitlet
§ 4—2 Fortrinnsrett til selskapsmidlene
§ 4—3 De særlige fordringshaveres dekningsrett
§ 4—4 Omstøtelse
§ 4—5 Dividenderett i medlemmenes særbo
Kapittel 5 Omstøtelse
§ 5—1 I hvilke bo omstøtelse kan skje
§ 5—2 Gaver
§ 5—3 Vedtak i foretaksorganer om ansvarsfrihet m.m.
§ 5—3a (Opphevet)
§ 5—4 Urimelig lønnsutbetaling m.m. til nærstående
§ 5—5 Ekstraordinær betaling
§ 5—6 Motregning
§ 5—7 Sikkerhetsstillelse for eldre gjeld
§ 5—8 Utlegg
§ 5—9 Omstøtelse hvor den annen part ikke har vært i god tro
§ 5—10 Beregning av omstøtelsesfristen ved tinglysing mv.
§ 5—11 Virkningen av omstøtelse etter §§ 5-2 til 5-8
§ 5—12 Virkningen av omstøtelse etter § 5-9
§ 5—13 Virkningen av omstøtelse for skyldnerens medansvarlige
§ 5—14 Betaling av veksel eller sjekk
§ 5—15 Frist for gjennomføring av omstøtelse
 
Annen del. Kreditorfellesskapet ved insolvensbehandling av bo
Kapittel 6 Fordringshavernes dividenderett
§ 6—1 Dividendefordringer
§ 6—2 Uforfalte og betingede fordringer
§ 6—3 Regressfordringer
§ 6—4 Alle fordringer omgjøres til pengefordringer
§ 6—5 Fordringer i fremmed mynt
§ 6—6 Konkursskyldnerens ansvar for restgjelden
§ 6—7 Utlegg for dividendefordringer
Kapittel 7 Skyldnerens kontraktsmessige forpliktelser
§ 7—1 Kapitlets virkeområde
§ 7—2 Retten til å holde tilbake egen ytelse
§ 7—3 Konkursboets rett til å tre inn i skyldnerens avtaler
§ 7—3a Skyldnerens avtaler ved åpning av gjeldsforhandling
§ 7—4 Virkningen av at konkursboet trer inn
§ 7—4a Virkningen av at avtalen løper videre under gjeldsforhandling
§ 7—5 Plikt til å oppfylle eller stille sikkerhet
§ 7—6 Ekstraordinær oppsigelsesadgang
§ 7—7 Den annen parts hevingsrett
§ 7—8 Den annen parts erstatningskrav
§ 7—9 Tilbakeleveringsplikt
§ 7—10 Avtale om leie av fast eiendom ved konkurs
§ 7—11 Arbeidsavtalers stilling ved konkurs
§ 7—12 Avtaler om produksjonsavgift
§ 7—13 Gaver
Kapittel 8 Fordringshavere med særskilt dekningsadgang
§ 8—1 Motregning. Hovedregel
§ 8—2 Motregning med krav som har tilhørt tredjeperson
§ 8—3 Motregning hvor fordringshaveren har satt seg i gjeld til skyldneren for å kunne motregne
§ 8—4 Etterprioritert motfordring
§ 8—5 Betinget motfordring
§ 8—6 Erstatning for tapt motregningsrett
§ 8—7 Dividenderetten ved solidaransvar
§ 8—8 Regress mellom solidarskyldnernes bo
§ 8—9 Dividenderetten hvor så vel hovedfordring som regressfordring anmeldes samtidig
§ 8—10 Motregning med og sikkerhet for regressfordring
§ 8—11 Den innfriende solidarskyldners dividenderett
§ 8—12 Dividendefordelingen mellom innfriende solidarskyldnere
§ 8—13 Dividenderetten når fordringshaveren har panterett eller annen sikkerhetsrett i tredjepersons eiendeler
§ 8—14 Dividenderetten når fordringshaveren har panterett i skyldnerens eiendeler
§ 8—15 Boets rett til å kreve skyldnerens pantebeheftede eiendeler tvangssolgt gjennom namsmyndighetene med utslettende virkning for udekkede pantheftelser
§ 8—16 Utløsning av panthavere i skyldnerens eiendeler
§ 8—17 Tilbakeholdsrett og annen sikkerhetsrett
Kapittel 9 Rekkefølgen for dekning av fordringer. (Prioritetsreglene).
§ 9—1 Kapitlets gyldighetsområde
§ 9—2 Massefordringer og dermed likestilte fordringer
§ 9—3 Fortrinnsberettigede fordringer av første klasse
§ 9—4 Fortrinnsberettigede fordringer av annen klasse
§ 9—5 Fortrinnsrett ved overdragelse av fordringer
§ 9—6 Alminnelige konkursfordringer
§ 9—7 Etterprioriterte fordringer
Innhold
Kapittel 1
Innledning
Fristdagen ved gjeldsforhandling
Fristdagen ved konkurs
Fristdagen i andre tilfelle
Tidspunktet for åpning av bobehandlingen mv.
Skyldnerens nærstående
Lovens virkeområde
Første del. Gjenstanden for fordringshavernes beslagsrett
Kapittel 2
Alminnelige regler
Kapitlets virkeområde m.m.
Hovedregel om beslagsretten
Beslagsfrihet for personlige eiendeler
Beslagsfrihet for stipendier, offentlige bidrag o.l.
Beslagsfrihet for penger m.m.
Utvidet adgang til utlegg i særlige tilfeller
Utlegg i lønnskrav mv.
Prioriteten for flere utlegg i lønnskrav mv.
Avkall på beslagsfriheten
Tvangsdekning som truer skyldnerens rett til bolig
Skyldnerens lønnsinntekter m.m. under konkurs
Arv og gave som tilfaller skyldneren under konkurs mv.
Skyldnerens øvrige erverv under konkurs
Beslutning om avkall på boets rett etter §§ 2-11 til 2-13
Kapittel 3
Private beslagsforbud
Private beslagsforbud - eldre gjeld
Privat beslagsforbud - fremtidig gjeld
Rettsvern
Tillitsmann ved beslagsforbud
Omdannelse
Ombytting av beslagsfrie eiendeler
Utbetalinger til erververen
Forholdet til Forvaltningsloven. Omgjøring.
Sperring av erstatningsbeløp ol.
Løsningsrett til fordel for skyldnerens nærstående
Kapittel 4
Beslagsretten i selskapsforhold
Selskaper som omfattes av kapitlet
Fortrinnsrett til selskapsmidlene
De særlige fordringshaveres dekningsrett
Omstøtelse
Dividenderett i medlemmenes særbo
Kapittel 5
Omstøtelse
I hvilke bo omstøtelse kan skje
Gaver
Vedtak i foretaksorganer om ansvarsfrihet m.m.
(Opphevet)
Urimelig lønnsutbetaling m.m. til nærstående
Ekstraordinær betaling
Motregning
Sikkerhetsstillelse for eldre gjeld
Utlegg
Omstøtelse hvor den annen part ikke har vært i god tro
Beregning av omstøtelsesfristen ved tinglysing mv.
Virkningen av omstøtelse etter §§ 5-2 til 5-8
Virkningen av omstøtelse etter § 5-9
Virkningen av omstøtelse for skyldnerens medansvarlige
Betaling av veksel eller sjekk
Frist for gjennomføring av omstøtelse
Annen del. Kreditorfellesskapet ved insolvensbehandling av bo
Kapittel 6
Fordringshavernes dividenderett
Dividendefordringer
Uforfalte og betingede fordringer
Regressfordringer
Alle fordringer omgjøres til pengefordringer
Fordringer i fremmed mynt
Konkursskyldnerens ansvar for restgjelden
Utlegg for dividendefordringer
Kapittel 7
Skyldnerens kontraktsmessige forpliktelser
Kapitlets virkeområde
Retten til å holde tilbake egen ytelse
Konkursboets rett til å tre inn i skyldnerens avtaler
Skyldnerens avtaler ved åpning av gjeldsforhandling
Virkningen av at konkursboet trer inn
Virkningen av at avtalen løper videre under gjeldsforhandling
Plikt til å oppfylle eller stille sikkerhet
Ekstraordinær oppsigelsesadgang
Den annen parts hevingsrett
Den annen parts erstatningskrav
Tilbakeleveringsplikt
Avtale om leie av fast eiendom ved konkurs
Arbeidsavtalers stilling ved konkurs
Avtaler om produksjonsavgift
Gaver
Kapittel 8
Fordringshavere med særskilt dekningsadgang
Motregning. Hovedregel
Motregning med krav som har tilhørt tredjeperson
Motregning hvor fordringshaveren har satt seg i gjeld til skyldneren for å kunne motregne
Etterprioritert motfordring
Betinget motfordring
Erstatning for tapt motregningsrett
Dividenderetten ved solidaransvar
Regress mellom solidarskyldnernes bo
Dividenderetten hvor så vel hovedfordring som regressfordring anmeldes samtidig
Motregning med og sikkerhet for regressfordring
Den innfriende solidarskyldners dividenderett
Dividendefordelingen mellom innfriende solidarskyldnere
Dividenderetten når fordringshaveren har panterett eller annen sikkerhetsrett i tredjepersons eiendeler
Dividenderetten når fordringshaveren har panterett i skyldnerens eiendeler
Boets rett til å kreve skyldnerens pantebeheftede eiendeler tvangssolgt gjennom namsmyndighetene med utslettende virkning for udekkede pantheftelser
Utløsning av panthavere i skyldnerens eiendeler
Tilbakeholdsrett og annen sikkerhetsrett
Kapittel 9
Rekkefølgen for dekning av fordringer. (Prioritetsreglene).
Kapitlets gyldighetsområde
Massefordringer og dermed likestilte fordringer
Fortrinnsberettigede fordringer av første klasse
Fortrinnsberettigede fordringer av annen klasse
Fortrinnsrett ved overdragelse av fordringer
Alminnelige konkursfordringer
Etterprioriterte fordringer