Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1915-08-13 nr. 05:
Lov om domstolen
(Domstolloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

1ste kapitel. Domstolene
§ 1 De alminnelige domstoler er:
§ 2 Særdomstoler er:
§ 3 Høyesterett har sitt sete i rikets hovedstad
§ 4 Når saksmengden gjør det påkrevd, kan Høyesterett
§ 5 I saker som etter lov skal avgjøres av Høyesteretts ankeutvalg,
§ 6 Avgjørelse om at Høyesterett skal ha en annen sammensetning
§ 7 Når Høyesterett skal treffe avgjørelser som ikke gjelder de enkelte rettssaker,
§ 8 Høyesteretts domstolleder leder rettens forretninger,
§ 9 Høyesterett skal ha en direktør,
§ 10 Lagmannsrettene skal ha en førstelagmann
§ 11 Førstelagmannen fordeler sakene mellom
§ 12 I den enkelte sak settes retten med
§ 13 Avgjørelser og andre forføyninger,
§ 14 I straffesaker sættes lagmandsretten med
§ 15 Faar nogen av rettens eller lagrettens medlemmer forfald,
§ 16 Rikets inddeling i lagdømmer
§ 17 (Opphevet)
§ 18 For hvert lagsokn fastsetter domstoladministrasjonen
§ 19 Tingrettene skal ha en sorenskriver
§ 20 Kongen kan bestemme, at en eller flere av tingrettenes
§ 21 I tingretten skal avgjørelser og andre forføyninger
§ 22 Rikets inndeling i domssogn for tingrettene (rettskretser)
§ 23 I de domssogn, hvor domstoladministrasjonen finner det påkrevet,
§ 24 (Opphevet)
§ 25 Domstoladministrasjonen fastsetter ett eller flere
§ 26 (Opphevet)
§ 26a Kongen fastsetter hvilke lagdømmer og domssogn
§ 27 I hver kommune skal det være et forliksråd.
§ 28 Forliksrådene skal holde møte en gang i måneden
§ 29 Dømmende kommissioner og andre overordentlige domstoler
§ 30 Naar en overordentlig domstol nedsættes
§ 31 Når rettsmøte i straffesaker holdes
§ 32 Ektefeller, foreldre og barn, søsken eller noen,
Kapittel 1 A. Den sentrale domstoladministrasjonen
§ 33 Domstoladministrasjonen ledes av
§ 33a Styret for domstoladministrasjonen består av
§ 33b Forvaltningsloven og Offentlighetsloven gjelder
§ 33c Domstoladministrasjonen fremmer forslag til budsjett
§ 33d Kongen kan gi nærmere forskrifter
2det kapitel. Almindelige bestemmelser om rettens domsmyndighet og om rettsanmodninger m.m.
§ 34 Naar en sak lovlig er bragt ind for en domstol,
§ 35 Har en domstol erklært sig for ikke domsmyndig,
§ 36 Hvis ikke andet er bestemt, prøver enhver domstol
§ 37 Har en domstol tat en sak til behandling,
§ 38 Den domstol som en sak er brakt inn for,
§ 39 (Opphevet)
§ 40 At en sak er avgjort av en høiere ret
§ 41 Har en rett feilaktig begynt å behandle en sak
§ 42 De handlinger, en domstol har foretat til oplysning av saken
§ 43 Enhver domstol, som skal avgjøre en sak,
§ 44 Skal dommerhandlinger i en sak, som staar under behandling
§ 45 Hvis den domstol, som har faat en retsanmodning efter § 44,
§ 46 Retsanmodninger fra utenlandske domstoler
§ 47 Den rett som har en sak til behandling
§ 48 Beslutter en ret efter § 47 at anmode en utenlandsk myndighet
§ 48a Er rettsanmodning fra en norsk domstol nødvendig
§ 49 Om retsanmodninger til utenlandske myndigheter
§ 50 Bevisopptak i utlandet kan skje ved norsk konsulrett,
§ 51 Konsulretten styres av norsk utenrikstjenestemann
§ 51a Når en norsk domstol i en sak må ta stilling til
3dje kapitel. Dommere og rettens øvrige embets- og tjenestemenn
§ 52 Ved dommere forstaaes i denne lov,
§ 53 Dommere må være norske statsborgere,
§ 54 Høyesterettsdommere, førstelagmenn og lagmenn
§ 55 Dommere til Høyesterett, lagmannsrettene,
§ 55a Innstillingsrådet for dommere skal avgi innstilling
§ 55b Kongen innhenter innstilling fra Innstillingsrådet
§ 55c Dersom Kongen vurderer å utnevne en søker som ikke er innstilt,
§ 55d Midlertidige dommere til Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene
§ 55e En dommer som er utnevnt etter § 55 kan
§ 55f Dersom behov som nevnt i § 55 e første ledd
§ 55g Dommerfullmektiger tilsettes for
§ 55h En midlertidig dommer,
§ 55i Forvaltningsloven og Offentlighetsloven
§ 55j Domstoladministrasjonen avgjør søknader om permisjon
§ 56 Forliksrådsmedlemmer må ha fylt 25 år.
§ 57 Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av
§ 58 Valget innberettes til fylkesmannen.
§ 59 Når et forliksrådsmedlem eller varamedlem dør eller flytter
§ 60 Alle dommere unntatt meddommere og skjønnsmedlemmer
§ 61 Direktøren i Høyesterett er embetsmann.
§ 62 For tjenestemenn ved domstolene gjelder
§ 63 I lensmannsdistrikter er lensmannen hovedstevnevitne.
§ 63a Dommere og andre som utfører tjeneste eller arbeid
4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere og skjønnsmedlemmer
§ 64 I hvert lagsogn skal det for lagmannsrettssaker være
§ 65 I hvert domssogn skal det for tingrettssaker være
§ 66 Medlemmene til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere velges
§ 66a (Opphevet)
§ 67 Utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere skal ha
§ 68 Formannskapet eller det faste utvalg kommunestyret har tildelt oppgaven,
§ 69 Fortegnelse over de valgte lagrettemedlemmer og meddommere
§ 70 Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper,
§ 71 Utelukket fra valg på grunn av stilling er:
§ 72 Utelukket fra valg på grunn av vandel er:
§ 73 Kommunen skal kontrollere
§ 74 En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom
§ 75 De fritak for å overta ombud som er gitt i andre lover,
§ 76 Når et utvalgsmedlem dør eller flytter fra kommunen,
§ 77 Kongen kan gi forskrift om at Domstoladministrasjonen hvert halvår
§ 78 Når retten finner at noen med urette er innført i fortegnelsen
§ 79 (Opphevet)
§ 80 (Opphevet)
§ 81 (Opphevet)
§ 82 (Opphevet)
§ 83 (Opphevet)
§ 84 (Opphevet)
§ 84a (Opphevet)
5te kapittel. Uttaking av lagrettemedlemmer, meddommere og rettsvitner
§ 85 Lagrettemedlemmer, meddommere og varamedlemmer for meddommere
§ 86 Trekningskretsen er
§ 86a (Opphevet)
§ 87 Når en sak skal behandles med lagrette,
§ 88 Når en sak skal behandles med meddommere,
§ 89 Ved trekningen kan en dommer bestemme
§ 90 Den som har gyldig fravær,
§ 91 Et lagrettemedlem, en meddommer eller et varamedlem skal ikke
§ 92 Dersom en uttrukket meddommer ikke kan gjøre tjeneste eller ikke møter,
§ 93 Dersom det i løpet av de to siste virkedagene før rettsmøtet eller samme dag
§ 94 Ved oppnevning av fagkyndige meddommere
§ 95 Rettens leder sørger for at de lagrettemedlemmer eller meddommere som er trukket ut,
§ 96 (Opphevet)
§ 97 (Opphevet)
§ 98 (Opphevet)
§ 99 (Opphevet)
§ 100 Første gang nogen gjør tjeneste som meddommer,
§ 101 Rettsvitner oppnevnes av retten eller av den tjenestemann
§ 102 (Opphevet)
§ 103 Rettsvitnene gjør ikke tjeneste mer enn en dag,
§ 104 Første gang noen gjør tjeneste som rettsvitne ved en domstol,
§ 105 (Opphevet)
§ 105a Godtgjørelsen til lagrettemedlem, jordskiftemeddommer og meddommer
6te kapitel. Ugildhet
§ 106 Ingen kan være dommer eller lagrettemedlem:
§ 107 Den, som er dommer eller lagrettemedlem,
§ 108 Dommer eller lagrettemedlem kan heller ikke nogen være,
§ 109 Er domstolens formann eller den tingrettsdommer
§ 110 Ingen som står i et forhold til saken som nevnt i § 106 nr. 1 til 6,
§ 111 En part som vil kræve, at nogen skal utelukkes,
§ 112 Naar en enedommer eller retsformand er i et tilfælde,
§ 113 Finder en dommer, at han er i en stilling,
§ 114 (Opphevet)
§ 115 Før forhandlingen i den enkelte sak begynner,
§ 116 Ingen dommer må være med å avgjøre om han selv er ugild,
§ 117 Reises spørsmål om utelukking forut for det rettsmøte i Høyesterett
§ 118 Avgjørelsen træffes ved kjendelse, naar utelukkelse besluttes,
§ 119 Har en part krevd at alle eller de fleste dommerne
§ 120 Hvis den myndighet, som skal opnævne stedfortræder
§ 121 Naar en tjenestemand er i noget av de tilfælde,
Kapittel 6 A. Dommeres sidegjøremål m.v.
§ 121a Med sidegjøremål forstås
§ 121b En dommer i Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene,
§ 121c En dommer i Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene
§ 121d Godkjenning av dommeres sidegjøremål
§ 121e Sidegjøremål for dommere i Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene
§ 121f Registeret over sidegjøremål føres av domstoladministrasjonen.
§ 121g En dommer skal melde fra om sidegjøremål
§ 121h Enhver har rett til å gjøre seg kjent med opplysningene i registeret.
§ 121i En dommer kan ikke motta lønn eller annen form for godtgjøring
§ 121j Den som utnevnes i fast dommerstilling,
§ 121k Kongen kan gi nærmere forskrifter om dommeres sidegjøremål.
7de kapitel. Rettsmøter, rettsspråk, rettsferier og forsikring
§ 122 Ved retsmøter forstaaes de møter,
§ 123 Rettens leder aapner, leder og slutter forhandlingen.
§ 124 Rettsmøtene er offentlige og forhandlingene og rettsavgjørelsene
§ 125 Retten kan ved kjennelse beslutte at et rettsmøte helt eller delvis
§ 126 Rettsmøter til behandling av en begjæring om anonym vitneførsel,
§ 127 Naar et retsmøte holdes for lukkede dører,
§ 128 Når et rettsmøte holdes for lukkede dører,
§ 129 I straffesaker må ingen gjengi offentlig noe av forhandlingene
§ 130 Retten kan forby at hele eller deler av en rettsavgjørelse
§ 131 - - -
§ 131a Under forhandlingene i straffesaker er fotografering,
§ 132 Under offentlig retsmøte kan adgang negtes
§ 133 Rettens leder vaaker over, at forhandlingen foregaar
§ 134 Trænger nogen sig ind i retssalen, efterat han er vist ut,
§ 135 Skal nogen, som ikke kan norsk, ta del i forhandlingen,
§ 136 Processkrifter maa være skrevet paa norsk
§ 136a Om utvidet rett til bruk av samisk i rettsvesenet
§ 137 Skal nogen, som er døv eller stum, gi forklaring for retten,
§ 138 Om opnævnelse av retstolk og om tolkens pligter og ugildhet
§ 139 Rettenes daglige arbeidstid
§ 140 Rettsferiene varer fra og med
§ 141 Når ikke annen fremgangsmåte er fastsatt
§ 142 Domstoladministrasjonen kan gi nærmere regler
§ 143 Kongen kan i forskrift bestemme at det etableres en prøveordning
§ 144 (Opphevet)
8de kapitel. Frister og opreisning
§ 145 Naar denne lov eller lovene om rettergangsmaaten for sivile tvister
§ 146 Skal en forkynnelse foregå i løpet av en frist,
§ 147 Naar en ret eller en dommer har fastsat en frist,
§ 148 Ved beregning av frister, som er bestemt efter dage,
§ 149 Ender en frist paa en lørdag, helgedag
§ 150 Hvis fristen til at foreta den samme proceshandling
§ 151 Retten kan forkorte baade de lovbestemte frister
§ 152 Hvis en proceshandling ikke blir foretat paa den tid
§ 153 I andre saker end straffesaker kan den, som har forsømt
§ 154 Begjæring om opreisning maa fremsættes senest en maaned,
§ 155 Begjæring om opreisning fremsættes gjennem processkrift
§ 156 Begjæringen avgjøres ved kjendelse av den ret,
§ 157 Begjæring om opreisning har ikke opsættende virkning,
§ 158 Blir opreisning git, sættes saken tilbake i samme stilling
9de kapitel. Forkynnelser, meddelelser og elektronisk kommunikasjon
§ 159 Forkyndelser og de meddelelser, som gives i anledning av en retssak,
§ 159a Retten skal sørge for at dom i straffesak blir forkynt
§ 160 Det, som skal forkyndes, maa foreligge skriftlig.
§ 161 Den, som lar en forkyndelse utføre,
§ 162 Alle eksemplarer av skriftet maa være forsynt med
§ 163 Det skrift som skal forkynnes kan overgis i lukket omslag.
§ 163a Dokumenter som skal forkynnes fra de offentlige myndigheter
§ 164 Telegraf og telefon kan i den utstrækning, Kongen bestemmer,
§ 165 Annen forkynning enn postal forkynning etter § 163 a
§ 166 Stevnevidner pligter at utføre forkyndelser,
§ 167 Paa helligdage eller utenfor almindelig dagstid
§ 168 Forkynning ved stevnevitne skal såvidt mulig foregå
§ 169 Træffes han ikke selv paa bopæl eller stadig arbeidssted,
§ 170 For en forretningsdrivende, som har fast forretningssted,
§ 171 Har en person, som opholder sig her i riket,
§ 172 Den, som selv er part i saken,
§ 173 Det skrift, som stevnevidnet avleverer ved forkyndelsen,
§ 174 Foregaar forkyndelsen for vedkommende personlig,
§ 175 Den, som faar noget forkyndt paa en andens vegne
§ 176 Negter de, som er nævnt i §§ 169-171,
§ 177 Om forkyndelsen skal stevnevidnet gi bevidnelse
§ 178 Naar en forkyndelse efter særskilt lovbestemmelse
§ 179 Forkyndelse kan foregaa underhaanden,
§ 180 Forkyndelse i utlandet for norske offentlige tjenestemænd,
§ 181 Når en forkynnelse ikke kan foregå på noen av de måter,
§ 182 Om forkyndelsen skal den, som har forlangt den,
§ 183 Selv om der har været feil ved iverksættelsen av en forkyndelse,
§ 184 Naar den, som skal ha en forkyndelse,
§ 185 Er en forkynning ikke foregått for vedkommende
§ 186 Naar noget skal meddeles, og loven ikke paabyr forkyndelse,
§ 187 Meddelelse, som gives til vedkommende personlig
§ 188 Naar en offentlig myndighet forlanger det,
§ 189 Telegraf kan brukes til at avgi skriftlige meddelelser,
§ 190 Nærmere regler om forkyndelser og meddelelser kan Kongen gi.
§ 191 For staten er det statsministeren eller vedkommende departementschef,
§ 192 Den, som har prokura eller anden almindelig fuldmagt
§ 193 Naar en part har git almindelig procesfuldmagt for en sak,
§ 194 Har nogen git en anden fuldmagt til at ta imot forkyndelser
§ 195 Hvis en part ikke her i riket har bopæl eller fast arbeidssted
§ 196 Naar en part eller hans lovlige stedfortræder
§ 197 I straffesaker faar bestemmelserne i §§ 193-196
§ 197a Kongen kan ved forskrift bestemme
10de kapitel. Rettergangsstraffer og ansvar i anledning av retssaker
§ 198 Den, som under et retsmøte forstyrrer forhandlingen
§ 199 Med bøter straffes den, som bevirker eller medvirker til,
§ 200 En offentlig tjenestemann, prosessfullmektig, rettslig medhjelper
§ 201 Finder en høiere ret, at den lavere ret har begaat en aapenbar feil
§ 202 En part som åpenbart uten grunn har anlagt søksmål
§ 203 Den, som aapenbart uten grund har erklært anke
§ 204 Har en part mot bedre vitende bevirket innledning av tvangsfullbyrdelse
§ 205 Uteblir et vidne uten gyldig fravær
§ 206 Negter et vidne at avgi forklaring eller at avlægge forsikring,
§ 207 Unnlater eller nekter et vitne å etterkomme et pålegg fra retten
§ 208 Negter en sakkyndig eller en retstolk at overta hvervet,
§ 209 Undlater nogen, som ikke er part, at efterkomme et paalæg
§ 210 Straf og erstatningsansvar efter §§ 205, 206, 207 og 209
§ 211 Dersom vitner, sakkyndige og rettstolker ved rettsstridig adferd
§ 212 Negter nogen, som er nævnt i §§ 169-171,
§ 213 Naar det ikke gjælder dommere, kan enhver ret,
§ 214 Straf og erstatning til det offentlige og erstatning til sigtede i en sak,
§ 215 Før nogen blir ilagt straf eller erstatning
§ 216 Hvis ansvarsspørsmaalet ikke uten vanskelighet eller ophold
§ 217 Avgjørelser, som ilægger straf eller erstatning paa den maate,
11te kapitel. Om rettshjelpvirksomhet og advokater
I. Rettshjelpvirksomhet
§ 218 Den som vil utøve rettshjelpvirksomhet,
§ 219 Kongen kan bestemme at den som vil yte rettshjelp
§ 219a Dersom annet ikke følger av lov, kan rettshjelpsvirksomhet
§ 219b § 232, med unntak av fjerde og sjuende ledd, gjelder tilsvarende
II. Advokater
§ 220 Bevilling til å drive advokatvirksomhet
§ 221 For å få tillatelse til å være advokat ved Høyesterett må søkeren godtgjøre:
§ 222 Den som vil utøve advokatvirksomhet i eget navn,
§ 223 Enhver advokat har rett til å ha en autorisert fullmektig
§ 224 Advokatvirksomhet skal utøves i samsvar med god advokatskikk.
§ 225 Tilsyn med advokaters virksomhet
§ 226 Advokatbevillingsnemnden skal bestå av tre medlemmer.
§ 227 Disiplinærmyndighet overfor advokater
§ 228 Dersom en advokats advokatvirksomhet ikke blir forvaltet
§ 229 Embetsmenn i dømmende stilling,
§ 230 Advokatbevillingsnemnden kan kalle tilbake en advokatbevilling
III. Organisering av advokatvirksomhet
§ 231 Advokatvirksomhet kan bare organiseres som enkeltpersonforetak
§ 232 Selskaper som driver advokatvirksomhet,
§ 233 Reglene i § 231 gjelder ikke:
IV. Straffebestemmelser
§ 234 Med bøter eller fengsel inntil tre måneder
Kapittel 12. Om klage- og disiplinærordning for dommere
§ 235 Tilsynsutvalget for dommere behandler klager
§ 236 Tilsynsutvalget kan treffe vedtak om disiplinærtiltak
§ 237 Rett til å klage en dommer inn for Tilsynsutvalget har
§ 238 Tilsynsutvalgets avgjørelser om disiplinærtiltak
§ 239 Tilsynsutvalgets vedtak
§ 240 Kongen kan gi nærmere forskrifter om
Kapitel 13. Slutningsbestemmelser
§ 241 Når denne eller annen lov krever juridisk embetseksamen
§ 242 Tida for ikraftsetting av denne loven fastsettes ved særskilt lov.
INNHOLD
1ste kapitel.
Domstolene
Kapittel 1 A.
Den sentrale domstoladministrasjonen
2det kapitel.
Almindelige bestemmelser om rettens domsmyndighet og om rettsanmodninger m.m.
3dje kapitel.
Dommere og rettens øvrige embets- og tjenestemenn
4de kapittel.
Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere og skjønnsmedlemmer
5te kapittel.
Uttaking av lagrettemedlemmer, meddommere og rettsvitner
6te kapitel.
Ugildhet
Kapittel 6 A.
Dommeres sidegjøremål m.v.
7de kapitel.
Rettsmøter, rettsspråk, rettsferier og forsikring
8de kapitel.
Frister
9de kapitel.
Forkyndelser og meddelelser
10de kapitel.
Rettergangsstraffer og ansvar i anledning av retssaker
11te kapitel.
Om rettshjelpvirksomhet og advokater
I. Rettshjelpvirksomhet
II. Advokater
III. Organisering av advokatvirksomhet
IV. Straffebestemmelser
Kapittel 12.
Om klage- og disiplinærordning for dommere
Kapitel 13.
Slutningsbestemmelser