Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1991-07-04 nr. 47:
Lov om ekteskap
(Ekteskapsloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Del I. Inngåelse og oppløsning av ekteskap
Kapittel 1. Vilkår for å inngå ekteskap
§ 1 Ekteskapsalder
§ 1a Frivillighet
§ 2 Adgangen for personer som er gjort umyndig eller som har fått oppnevnt hjelpeverge, til å inngå ekteskap
§ 3 Forbud mot ekteskap mellom nære slektninger
§ 4 Forbud mot ekteskap når tidligere ekteskap består
§ 5 Opplysnings- og veiledningsplikt om smittefarlig sykdom som kan overføres ved seksuell omgang
§ 5a Lovlig opphold
Kapittel 2. Prøving av ekteskapsvilkårene.
§ 6 Når prøving skal skje, og hvem som skal foreta prøvingen
§ 7 Bevis for at ekteskapsvilkårene er oppfylt
§ 8 Kontroll med skifte etter tidligere ekteskap
§ 9 Kontroll med at brudefolkene har rettslig handleevne
§ 10 Attest om at ekteskapsvilkårene er prøvet
Kapittel 3. Inngåelse av ekteskap - vigsel.
§ 11 Fremgangsmåten ved vigsel
§ 12 Vigslere
§ 13 En vigslers adgang til å nekte å foreta vigsler
§ 14 Kontroll med at ekteskapsvilkårene er prøvet
§ 15 Nærmere om formen for inngåelse av ekteskap
§ 16 Ugyldighet
§ 16a Fylkesmannens adgang til å reise sak om ekteskapets gyldighet
§ 17 Registrering
§ 18 Om ugildhet for vigslere
§ 18a Anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet
Kapittel 4. Oppløsning av ekteskap. Separasjon.
§ 19 Oppløsning av ekteskap
§ 20 Separasjon
§ 21 Skilsmisse etter separasjon
§ 22 Skilsmisse etter samlivsbrudd
§ 23 Skilsmisse på grunn av overgrep og tvangsekteskap
§ 24 Oppløsning av ekteskap som er inngått i strid med § 3 eller § 4
§ 25 Virkningen av separasjon og skilsmisse
Kapittel 5. Behandlingen av saker om oppløsning av ekteskap og om separasjon.
§ 25a Virkeområde
§ 26 Mekling m.v.
§ 26a Opplysningsplikt til barneverntjenesten
§ 27 Hvilken myndighet som avgjør saken
§ 28 Partsrettigheter for en umyndig ektefelle m.v.
§ 29 Saksbehandlingen for fylkesmannen m.v.
§ 30 Partene i en ekteskapssak
§ 30a Fylkesmannens adgang til å opptre for å ivareta offentlige interesser
§ 30b Når ekteskapssak kan anlegges i Norge
§ 30c Verneting
§ 30d Inndragning av andre krav i en ekteskapssak
§ 30e Rettskraft, oppfriskning og gjenåpning
§ 30f Parten dør. Barns og arvingers rett til å tre inn i saken
 
Del II. Formuesforholdet mellom ektefeller.
Kapittel 6. Ektefellenes råderett over eiendelene m.v.
§ 31 Hovedregelen om ektefellers råderett
§ 32 Råderetten over felles bolig
§ 33 Råderetten over vanlig innbo m.v.
§ 34 Varigheten av råderettsbegrensningene ved separasjon og skilsmisse
§ 35 Omstøtelse av ulovlige disposisjoner
§ 36 Overdragelse av sameieandel i felles eiendeler
§ 37 Begrensninger i avtalefriheten m.v.
Kapittel 7. Ektefellenes gjensidige underholdsplikt m.v.
§ 38 Ektefellers felles ansvar for underhold av familien
§ 39 Opplysningsplikt om økonomiske forhold
Kapittel 8. Ektefellers ansvar for gjeld.
§ 40 Hovedregelen om ektefellenes ansvar for gjeld
§ 41 Rett til i visse tilfeller å inngå avtaler på begge ektefellenes ansvar
Kapittel 9. Avtaler om formuesordningen m.v.
§ 42 Avtale om unntak fra deling (særeie)
§ 43 Rett til uskifte med formue som er særeie
§ 44 Avtale om unntak fra § 59 om skjevdeling
§ 45 Avtale om deling av felleseiet
§ 46 Omgjøring og lemping av avtaler
§ 47 Personer som er gjort umyndig, eller som har fått oppnevnt hjelpeverge
§ 48 Bestemmelse av giver eller arvelater
§ 49 Ombytning og avkastning av formue som er særeie
Kapittel 10. Gaver mellom ektefeller.
§ 50 Gaver
§ 51 Eldre kreditorers krav mot gavemottaker i visse tilfeller
§ 52 Avkall på lodd
§ 53 Insolvensbehandling hos giveren
Kapittel 11. Ektepakter.
§ 54 Formene for ektepakt
§ 55 Tinglysing
Kapittel 12. Delingen av formuen ved separasjon, skilsmisse m.v.
§ 56 Kapitlets anvendelsesområde
§ 57 Når deling skal skje
§ 58 Likedeling og gjeldsfradrag
§ 59 Skjevdeling
§ 60 Skjæringstidspunktet for erverv, avkastning og gjeld som omfattes av oppgjøret
§ 61 Særskilte unntak fra delingen
§ 62 Rett til innbo i særlige tilfeller
§ 63 Andre særlige avvik fra likedelingsregelen - vederlagskrav
§ 64 Gjeld som begge ektefeller er ansvarlig for
§ 65 Avtalefrihet ved oppgjøret
Kapittel 13. Retten til de enkelte eiendeler m.v. ved delingen, bruksrett til bolig m.v.
§ 66 Rett til å få beholde egne eiendeler
§ 67 Særregler om felles bolig og innbo
§ 68 Bruksrett til bolig
§ 69 Verdsettelsen
§ 70 Eiendelenes verdi overstiger den lodd en ektefelle har krav på
§ 71 Salg av ektefellenes eiendeler
§ 72 Kreditorenes dekningsrett
Kapittel 14. Særlige regler for eiendeler som er særeie.
§ 73 Vederlag til en ektefelle som har medvirket til å øke den andre ektefellens midler som er særeie
§ 74 Rett til bolig og innbo
§ 75 Frister for krav etter dette kapitlet
Kapittel 15. Oppgjøret ved den ene ektefellens død.
§ 76 Når deling skal skje
§ 77 Forholdet mellom den gjenlevende ektefellen og avdødes arvinger
§ 78 Skjæringstidspunktet for erverv og gjeld
 
Del III. Bidrag og pensjon etter separasjon og skilsmisse.
Kapittel 16. Retten til bidrag og ektefellepensjon.
§ 79 Rett til bidrag etter separasjon, skilsmisse eller annet samlivsbrudd
§ 80 Utmåling av bidrag
§ 81 Varigheten av bidrag
§ 82 Bortfall av bidrag
§ 83 Fastsettelse av bidrag
§ 84 Endring av fastsatt bidrag
§ 85 Forholdet til partenes krav. Gjennomføring av bidrag, m.v.
§ 86 Fraskilt ektefelles rett til ektefellepensjon fra annen pensjonsordning enn folketrygden
§ 87 Særregler når det er flere pensjonsberettigede
§ 88 Betydningen av at en pensjonsberettiget gifter seg på nytt eller dør
§ 89 Bortfall av retten til ektefellepensjon på grunn av forbrytelse mot den avdøde
 
Del IV. Midlertidige avgjørelser m.v.
Kapittel 17. Registrering av ektefellenes eiendeler. Midlertidig forføyning og midlertidig avgjørelse.
§ 90 Registrering av ektefellenes eiendeler
§ 91 Midlertidig forføyning for å sikre en ektefelles rettigheter ved delingsoppgjøret
§ 92 Midlertidig avgjørelse om separasjon, bruksrett, bidrag m.v.
§ 93 Saksbehandlingen ved krav om midlertidig avgjørelse om separasjon, bruksrett, bidrag m.v.
 
Del V. Overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover.
Kapittel 18. Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover.
§ 94 Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser.
§ 95 Endringer i andre lover
INNHOLD
Del I. Inngåelse og oppløsning av ekteskap
Kapittel 1. Vilkår for å inngå ekteskap
§ 1. Ekteskapsalder
§ 1a. Frivillighet
§ 2. Adgangen for personer som er gjort umyndig eller som har fått oppnevnt hjelpeverge, til å inngå ekteskap
§ 3. Forbud mot ekteskap mellom nære slektninger
§ 4. Forbud mot ekteskap når tidligere ekteskap består
§ 5. Opplysnings- og veiledningsplikt om smittefarlig sykdom som kan overføres ved seksuell omgang
§ 5a. Lovlig opphold
Kapittel 2. Prøving av ekteskapsvilkårene
§ 6. Når prøving skal skje, og hvem som skal foreta prøvingen
§ 7. Bevis for at ekteskapsvilkårene er oppfylt
§ 8. Kontroll med skifte etter tidligere ekteskap
§ 9. Kontroll med at brudefolkene har rettslig handleevne
§ 10. Attest om at ekteskapsvilkårene er prøvet
Kapittel 3. Inngåelse av ekteskap - vigsel
§ 11. Fremgangsmåten ved vigsel
§ 12. Vigslere
§ 13. En vigslers adgang til å nekte å foreta vigsler
§ 14. Kontroll med at ekteskapsvilkårene er prøvet
§ 15. Nærmere om formen for inngåelse av ekteskap
§ 16. Ugyldighet
§ 16a. Fylkesmannens adgang til å reise sak om ekteskapets gyldighet
§ 17. Registrering
§ 18. Om ugildhet for vigslere
Kapittel 4. Oppløsning av ekteskap. Separasjon
§ 19. Oppløsning av ekteskap
§ 20. Separasjon
§ 21. Skilsmisse etter separasjon
§ 22. Skilsmisse etter samlivsbrudd
§ 23. Skilsmisse på grunn av overgrep
§ 24. Oppløsning av ekteskap som er inngått i strid med § 3 eller § 4
§ 25. Virkningen av separasjon og skilsmisse
Kapittel 5. Behandlingen av saker om oppløsning av ekteskap og om separasjon
§ 25a. Virkeområde
§ 26. Mekling m.v.
§ 26a. Opplysningsplikt til barneverntjenesten
§ 27. Hvilken myndighet som avgjør saken
§ 28. Partsrettigheter for en umyndig ektefelle m.v.
§ 29. Saksbehandlingen for fylkesmannen m.v.
§ 30. Partene i en ekteskapssak
§ 30a. Fylkesmannens adgang til å opptre for å ivareta offentlige interesser
§ 30b. Når ekteskapssak kan anlegges i Norge
§ 30c. Verneting
§ 30d. Inndragning av andre krav i en ekteskapssak
§ 30e. Rettskraft, oppfriskning og gjenåpning
§ 30f. Parten dør. Barns og arvingers rett til å tre inn i saken
Del II. Formuesforholdet mellom ektefeller
Kapittel 6. Ektefellenes råderett over eiendelene m.v.
§ 31. Hovedregelen om ektefellers råderett
§ 32. Råderetten over felles bolig
§ 33. Råderetten over vanlig innbo m.v.
§ 34. Varigheten av råderettsbegrensningene ved separasjon og skilsmisse
§ 35. Omstøtelse av ulovlige disposisjoner
§ 36. Overdragelse av sameieandel i felles eiendeler
§ 37. Begrensninger i avtalefriheten m.v.
Kapittel 7. Ektefellenes gjensidige underholdsplikt m.v.
§ 38. Ektefellers felles ansvar for underhold av familien
§ 39. Opplysningsplikt om økonomiske forhold
Kapittel 8. Ektefellers ansvar for gjeld
§ 40. Hovedregelen om ektefellenes ansvar for gjeld
§ 41. Rett til i visse tilfeller å inngå avtaler på begge ektefellenes ansvar
Kapittel 9. Avtaler om formuesordningen m.v.
§ 42. Avtale om unntak fra deling (særeie)
§ 43. Rett til uskifte med formue som er særeie
§ 44. Avtale om unntak fra § 59 om skjevdeling
§ 45. Avtale om deling av felleseiet
§ 46. Omgjøring og lemping av avtaler
§ 47. Personer som er gjort umyndig, eller som har fått oppnevnt hjelpeverge
§ 48. Bestemmelse av giver eller arvelater
§ 49. Ombytning og avkastning av formue som er særeie
Kapittel 10. Gaver mellom ektefeller
§ 50. Gaver
§ 51. Eldre kreditorers krav mot gavemottaker i visse tilfeller
§ 52. Avkall på lodd
§ 53. Insolvensbehandling hos giveren
Kapittel 11. Ektepakter
§ 54. Formene for ektepakt
§ 55. Tinglysing
Kapittel 12. Delingen av formuen ved separasjon, skilsmisse m.v.
§ 56. Kapitlets anvendelsesområde
§ 57. Når deling skal skje
§ 58. Likedeling og gjeldsfradrag
§ 59. Skjevdeling
§ 60. Skjæringstidspunktet for erverv, avkastning og gjeld som omfattes av oppgjøret
§ 61. Særskilte unntak fra delingen
§ 62. Rett til innbo i særlige tilfeller
§ 63. Andre særlige avvik fra likedelingsregelen - vederlagskrav
§ 64. Gjeld som begge ektefeller er ansvarlig for
§ 65. Avtalefrihet ved oppgjøret
Kapittel 13. Retten til de enkelte eiendeler m.v. ved delingen, bruksrett til bolig m.v.
§ 66. Rett til å få beholde egne eiendeler
§ 67. Særregler om felles bolig og innbo
§ 68. Bruksrett til bolig
§ 69. Verdsettelsen
§ 70. Eiendelenes verdi overstiger den lodd en ektefelle har krav på
§ 71. Salg av ektefellenes eiendeler
§ 72. Kreditorenes dekningsrett
Kapittel 14. Særlige regler for eiendeler som er særeie
§ 73. Vederlag til en ektefelle som har medvirket til å øke den andre ektefellens midler som er særeie
§ 74. Rett til bolig og innbo
§ 75. Frister for krav etter dette kapitlet
Kapittel 15. Oppgjøret ved den ene ektefellens død
§ 76. Når deling skal skje
§ 77. Forholdet mellom den gjenlevende ektefellen og avdødes arvinger
§ 78. Skjæringstidspunktet for erverv og gjeld
Del III. Bidrag og pensjon etter separasjon og skilsmisse
Kapittel 16. Retten til bidrag og ektefellepensjon
§ 79. Rett til bidrag etter separasjon, skilsmisse eller annet samlivsbrudd
§ 80. Utmåling av bidrag
§ 81. Varigheten av bidrag
§ 82. Bortfall av bidrag
§ 83. Fastsettelse av bidrag
§ 84. Endring av fastsatt bidrag
§ 85. Forholdet til partenes krav. Gjennomføring av bidrag, m.v.
§ 86. Fraskilt ektefelles rett til ektefellepensjon fra annen pensjonsordning enn folketrygden
§ 87. Særregler når det er flere pensjonsberettigede
§ 88. Betydningen av at en pensjonsberettiget gifter seg på nytt eller dør
§ 89. Bortfall av retten til ektefellepensjon på grunn av forbrytelse mot den avdøde
Del IV. Midlertidige avgjørelser m.v.
Kapittel 17. Registrering av ektefellenes eiendeler. Midlertidig forføyning og midlertidig avgjørelse
§ 90. Registrering av ektefellenes eiendeler
§ 91. Midlertidig forføyning for å sikre en ektefelles rettigheter ved delingsoppgjøret
§ 92. Midlertidig avgjørelse om separasjon, bruksrett, bidrag m.v.
§ 93. Saksbehandlingen ved krav om midlertidig avgjørelse om separasjon, bruksrett, bidrag m v.
Del V. Overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover.
Kapittel 18. Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover.
§ 94. Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser.
§ 95. Endringer i andre lover.