Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
LOV 1975-06-06 nr. 31:
Lov om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane
(Fjellova)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kap. I. Kva lova gjeld
§ 1 Føresegnene i lova her gjeld for statsallmenningane.
Kap. II. Retten til allmenningsbruk
§ 2 Rett til allmenningsbruk
Kap. III. Fjellstyre
§ 3 I kvar kommune der det er statsallmenning skal det være fjellstyre.
§ 4 Er det fleire statsallmenningar innan ein kommune,
§ 5 Ligg ein statsallmenning i fleire kommunar,
§ 6 Ligg retten til allmenningsbruk til bygd eller grend
§ 7 Fjellstyremedlemene skal ha ei rimeleg godtgjersle
Kap. IV. Sakshandsaming
§ 8 Fjellstyre med fem medlemer er vedtaksført
§ 9 Kjem det opp tvist mellom fjellstyret og allmenningsstyret
§ 10 For saksførehavinga i fjellstyret
Kap V. Fjellkasse
§ 11 For kvart fjellstyre skal det vere ei fjellkasse.
Kap. VI. Grunndisponering
§ 12 Iverksetjing av grunndisponeringstiltak
Kap. VII. Avhending
§ 13 Statsallmenningsgrunn kan til vanleg ikkje avhendast.
Kap. VIII. Vedtekter
§ 14 Fjellstyret kan vedta allmenne vedtekter
Kap. IX. Beite
§ 15 Jordbrukar med beiterett i statsallmenning
§ 16 Fjellstyret fastset nærare reglar
§ 17 Utanom dei reinbeiteområde som er eller vert fastsette i medhald av lov
Kap. X. Seter og tilleggsjord
§ 18 Jordbrukar med beiterett i statsallmenning
§ 19 Jordbrukarar med beiterett i statsallmenning kan
§ 20 Seter i statsallmenning kan
§ 21 Seter i statsallmenning kan overførast
§ 22 Rett til oppteken seter med setervoll
Kap. XI. Jakt og fangst
§ 23 I statsallmenning skal dei som siste året har vore og framleis er fast busette i Norge
§ 24 Fjellstyret gjev i samsvar med allmenne føresegner og tildelte kvoter
§ 25 Jakt og fangst i statsallmenning
§ 26 Kongen fastset forskrifter for jakt
§ 27 Fjellstyret kan gjere vedtak om at statsallmenning eller del av statsallmenning skal vere med i eit større jaktområde,
Kap. XII. Fiske
§ 28 I statsallmenning skal dei som siste året har vore og framleis er fast busette i Norge
§ 29 Fiske i statsallmenning
§ 30 Fjellstyret kan avgrense talet på fiskekort
§ 31 Fjellstyret kan gjere vedtak om at statsallmenning eller del av statsallmenning skal vere med i eit større fiskeområde,
§ 32 Kongen kan etter krav frå fjellstyret
Kap. XIII. Skjøn
§ 33 Skjøn etter lova her er rettsleg skjøn.
§ 34 Krav om skjøn
Kap. XIV. Ymse føresegner
§ 35 Fjellstyret kan føre opp naudsynlege jakt- og fiskehytter og naust i statsallmenning,
§ 36 Fjellstyret kan tilsetje oppsynsmenn
§ 37 Brot mot påbod eller forbod i denne lova,
§ 38 Kongen kan fastsette nærare forskrifter
§ 39 Lova tek til å gjelde
Innhald
Kap. I. Kva lova gjeld
§ 1. Føresegnene i lova her gjeld for statsallmenningane.
Kap. II. Retten til allmenningsbruk
§ 2. Rett til allmenningsbruk
Kap. III. Fjellstyre
§ 3. I kvar kommune der det er statsallmenning skal det være fjellstyre.
§ 4. Er det fleire statsallmenningar innan ein kommune,
§ 5. Ligg ein statsallmenning i fleire kommunar,
§ 6. Ligg retten til allmenningsbruk til bygd eller grend
§ 7. Fjellstyremedlemene skal ha ei rimeleg godtgjersle
Kap. IV. Sakshandsaming
§ 8. Fjellstyre med fem medlemer er vedtaksført
§ 9. Kjem det opp tvist mellom fjellstyret og allmenningsstyret
§ 10. For saksførehavinga i fjellstyret
Kap V. Fjellkasse
§ 11. For kvart fjellstyre skal det vere ei fjellkasse.
Kap. VI. Grunndisponering
§ 12. Iverksetjing av grunndisponeringstiltak
Kap. VII. Avhending
§ 13. Statsallmenningsgrunn kan til vanleg ikkje avhendast.
Kap. VIII. Vedtekter
§ 14. Fjellstyret kan vedta allmenne vedtekter
Kap. IX. Beite
§ 15. Jordbrukar med beiterett i statsallmenning
§ 16. Fjellstyret fastset nærare reglar
§ 17. Utanom dei reinbeiteområde som er eller vert fastsette i medhald av lov
Kap. X. Seter og tilleggsjord
§ 18. Jordbrukar med beiterett i statsallmenning
§ 19. Jordbrukarar med beiterett i statsallmenning kan
§ 20. Seter i statsallmenning kan
§ 21. Seter i statsallmenning kan overførast
§ 22. Rett til oppteken seter med setervoll
Kap. XI. Jakt og fangst
§ 23. I statsallmenning skal dei som siste året har vore og framleis er fast busette i Norge
§ 24. Fjellstyret gjev i samsvar med allmenne føresegner og tildelte kvoter
§ 25. Jakt og fangst i statsallmenning
§ 26. Kongen fastset forskrifter for jakt
§ 27. Fjellstyret kan gjere vedtak om at statsallmenning eller del av statsallmenning skal vere med i eit større jaktområde,
Kap. XII. Fiske
§ 28. I statsallmenning skal dei som siste året har vore og framleis er fast busette i Norge
§ 29. Fiske i statsallmenning
§ 30. Fjellstyret kan avgrense talet på fiskekort
§ 31. Fjellstyret kan gjere vedtak om at statsallmenning eller del av statsallmenning skal vere med i eit større fiskeområde,
§ 32. Kongen kan etter krav frå fjellstyret
Kap. XIII. Skjøn
§ 33. Skjøn etter lova her er rettsleg skjøn.
§ 34. Krav om skjøn
Kap. XIV. Ymse føresegner
§ 35. Fjellstyret kan føre opp naudsynlege jakt- og fiskehytter og naust i statsallmenning,
§ 36. Fjellstyret kan tilsetje oppsynsmenn
§ 37. Brot mot påbod eller forbod i denne lova,
§ 38. Kongen kan fastsette nærare forskrifter
§ 39. Lova tek til å gjelde