Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1979-05-18 nr. 18:
Lov om foreldelse av fordringer
(Foreldelsesloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

§ 1 (Innledende bestemmelser)
Den alminnelige foreldelsesfrist
§ 2 (Fristens lengde)
§ 3 (Fristens utgangspunkt)
Særskilte foreldelsesfrister
§ 4 (Bankinnskudd m.m.)
§ 5 (Gjeldsbrev og pengelån)
§ 6 (Pensjon, underholdsbidrag m.m.)
§ 7 (Kausjon)
§ 8 (Regressfordring)
§ 9 (Krav på skadeserstatning)
Tilleggsfrister
§ 10 (Uvitenhet og andre hindringer)
§ 11 (Krav i forbindelse med straffesak)
§ 12 (Krav mot verge m.v. og visse krav i selskapsforhold)
§ 13 (Proklama)
Avbrudd av foreldelse
§ 14 (Erkjennelse)
§ 15 (Rettslig skritt m.m.)
§ 15a (Gruppesøksmål)
§ 16 (Administrativ avgjørelse m.m.)
§ 17 (Tvangsfullbyrdelse)
§ 18 (Konkurs, gjeldsforhandling og skifte)
§ 19 (Prosessvarsel)
Virkningen av avbrutt foreldelse
§ 20 (Ny frist etter erkjennelse)
§ 21 (Ny frist etter påtale, avgjørelse m.m.)
§ 22 (Tilleggsfrist etter avvisning m.m.)
§ 23 (Avbrudd og avgjørelse i utlandet)
Foreldelsens virkninger
§ 24 (Tap av rett til oppfyllelse, rente m.m.)
§ 25 (Forholdet hvor det er flere skyldnere)
§ 26 (Motregning)
§ 27 (Pant m.m.)
Alminnelige bestemmelser
§ 28 (Avtale om å forlenge eller forkorte foreldelsestiden)
§ 29 (Beregning av frister m.m.)
§ 30 (Forholdet til særlovgivning)
Ikrafttredelse m.m.
§ 31 (Ikrafttredelse)
§ 32 (Opphevelse eller endring av andre lover)

Konvensjon av 14. juni 1974 om forelding i internasjonale kjøpsforhold.
  Innleiing
Del I. Materielle bestemmelser
  Virkeområde
  Foreldingsfristens lengde og utgangspunkt
  Opphør og forlenging av fristens løp
  Partenes fraviking av foreldingsfristen
  Alminnelig grense for foreldingsfristen
  Virkninger av foreldingsfristens utløp
  Berekning av fristen
  Internasjonal virkning
Del II. Iverksetting
Del III. Erklæringer og reservasjoner
Del IV. Avsluttende bestemmelser
INNHOLD
§ 1. (Innledende bestemmelser)
Den alminnelige foreldelsesfrist
§ 2. (Fristens lengde)
§ 3. (Fristens utgangspunkt)
Særskilte foreldelsesfrister
§ 4. (Bankinnskudd m.m.)
§ 5. (Gjeldsbrev og pengelån)
§ 6. (Pensjon, underholdsbidrag m.m.)
§ 7. (Kausjon)
§ 8. (Regressfordring)
§ 9. (Krav på skadeserstatning)
Tilleggsfrister
§ 10. (Uvitenhet og andre hindringer)
§ 11. (Krav i forbindelse med straffesak)
§ 12. (Krav mot verge m.v. og visse krav i selskapsforhold)
§ 13. (Proklama)
Avbrudd av foreldelse
§ 14. (Erkjennelse)
§ 15. (Rettslig skritt m.m.)
§ 15a. (Gruppesøksmål)
§ 16. (Administrativ avgjørelse m.m.)
§ 17. (Tvangsfullbyrdelse)
§ 18. (Konkurs, gjeldsforhandling og skifte)
§ 19. (Prosessvarsel)
Virkningen av avbrutt foreldelse
§ 20. (Ny frist etter erkjennelse)
§ 21. (Ny frist etter påtale, avgjørelse m.m.)
§ 22. (Tilleggsfrist etter avvisning m.m.)
§ 23. (Avbrudd og avgjørelse i utlandet)
Foreldelsens virkninger
§ 24. (Tap av rett til oppfyllelse, rente m.m.)
§ 25. (Forholdet hvor det er flere skyldnere)
§ 26. (Motregning)
§ 27. (Pant m.m.)
Alminnelige bestemmelser
§ 28. (Avtale om å forlenge eller forkorte foreldelsestiden)
§ 29. (Beregning av frister m.m.)
§ 30. (Forholdet til særlovgivning)
Ikrafttredelse m.m.
§ 31. (Ikrafttredelse)
§ 32. (Opphevelse eller endring av andre lover)
Konvensjon av 14. juni 1974 om forelding i internasjonale kjøpsforhold.
Innleiing
Del I. Materielle bestemmelser
Virkeområde
Foreldingsfristens lengde og utgangspunkt
Opphør og forlenging av fristens løp
Partenes fraviking av foreldingsfristen
Alminnelig grense for foreldingsfristen
Virkninger av foreldingsfristens utløp
Berekning av fristen
Internasjonal virkning
Del II. Iverksetting
Del III. Erklæringer og reservasjoner
Del IV. Avsluttende bestemmelser