Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 2000-03-24 nr. 16:
Lov om foretakspensjon

(Foretakspensjonsloven
)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Del I. Innledende bestemmelser
Kapittel 1. Virkeområde. Definisjoner
§ 1—1 Virkeområde
§ 1—2 Definisjoner
§ 1—3 Forskrifter
Del 2. Pensjonsordningen
Kapittel 2. Opprettelse av pensjonsordninger
I.
Pensjonsordning med foretakspensjon
§ 2—1
Adgang til å opprette pensjonsordning
§ 2—2
Minstekrav til foretakspensjonsordninger
§ 2—3
Pensjonsplan
§ 2—4
Styringsgruppe
§ 2—5
Livsforsikringsselskapets plikter
§ 2—6
Ligningsforhold
§ 2—7
Tilsyn
§ 2—8
Informasjon til arbeidstakerne
II.
Parallelle pensjonsordninger
§ 2—9
Adgang til å ha parallelle pensjonsordninger
§ 2—10
Arbeidstakernes valgrett
§ 2—11 Flytting av medlemskap
     III.     
Kombinerte pensjonsordninger
§ 2—12 Adgang til å ha kombinerte pensjonsordninger
Kapittel 3. Medlemskap i pensjonsordningen
§ 3—1
Krav til regelverket
§ 3—2
Alminnelige regler om medlemskap
I.
Rett og plikt til medlemskap
§ 3—3
Hvem skal være medlem
§ 3—4
Nye arbeidstakere
§ 3—5
Arbeidstakere i deltidsstilling
§ 3—6
Sesongarbeidere
§ 3—7
Arbeidstakere med permisjon
§ 3—8
Arbeidstakere som ikke er arbeidsføre
II.
Eldre og pensjonerte arbeidstakere
§ 3—9
Eldre arbeidstakere
§ 3—10
Førtidspensjonerte arbeidstakere
§ 3—11 Arbeidstakere som har nådd pensjonsalderen
Kapittel 4. Opptjening av pensjon
I.
Alminnelige regler
§ 4—1
Pensjonsalder
§ 4—2
Opptjent pensjon
II.
Ytelsesbasert pensjon
§ 4—3
Krav til tjenestetid
§ 4—4
Skifte av stilling i foretaket
§ 4—5
Arbeidstakere som har nådd pensjonsalderen
III.
Opphør av medlemskap. Fripolise
§ 4—6
Opphør av medlemskap
§ 4—7
Rett til fripolise
§ 4—8
Særregler for pensjonskasser
§ 4—9
Forsikringsforholdet etter fripolise
§ 4—10
Utenlandske statsborgere
IV.
Medregning av tjenestetid i annet foretak
§ 4—11
Adgang til medregning
§ 4—12
Regler for medregning
§ 4—13
Overføring av premiereserve
V.
Fripoliseregister m.v.
§ 4—14
Registrering av fripoliser
§ 4—15
Sammenslåing av fripoliser
Kapittel 5. Alderspensjon
I.
Alminnelige regler
§ 5—1
Retten til alderspensjon
§ 5—2
Alderspensjonens størrelse
II.
Ytelsesbasert alderspensjon
§ 5—3
Forholdsmessighetsprinsippet
§ 5—4
Beregning av lønn
§ 5—5
Beregnet folketrygd
§ 5—6
Særlige regler om beregning av pensjonsytelser
§ 5—7
Grense for samlede pensjonsytelser
III.
Endringer i pensjonsplanen m.v.
§ 5—8
Endring av pensjonsytelsene
§ 5—9
Nedsettelse av ytelsesbasert pensjon
IV.
Regulering av løpende pensjoner
§ 5—10
Årlig regulering
§ 5—11 Tilskudd til pensjonistenes overskuddsfond
§ 5—12 Overskudd i pensjonistenes overskuddsfond
V.
Utbetaling av pensjon
§ 5—13 Grense for årlig utbetaling av engangsbetalt alderspensjon
Kapittel 6. Uførepensjon. Premiefritak ved uførhet
§ 6—1
Rett til uførepensjon
§ 6—2
Fastsettelse av uføregraden
§ 6—3
Uførepensjonens størrelse
§ 6—4
Fradrag for andre ytelser
§ 6—5
Nedsetting av løpetiden
§ 6—6
Førtidig alderspensjon til ervervsuført medlem
§ 6—7
Premiefritak under uførhet
§ 6—8
Alminnelige regler
Kapittel 7. Pensjoner til etterlatte
§ 7—1
Barnepensjon
§ 7—2
Ektefellepensjon
§ 7—3
Fraskilt ektefelle
§ 7—4
Ektefellepensjonens størrelse
§ 7—5
Ektefelle som ikke har fylt 67 år
§ 7—6
Ektefelle som er mellom 67 og 70 år
§ 7—7
Etterlattpensjon til registrert partner
§ 7—8
Samboerpensjon
§ 7—9
Alminnelige regler
Del 3. Pensjonsordningens midler
Kapittel 8. Alminnelige regler
§ 8—1
Midler knyttet til pensjonsordningen
§ 8—2
Rådighet over pensjonsordningens midler
§ 8—3
Forholdet til foretaket
§ 8—4
Kapitalforvaltningen
§ 8—5
Fordeling av overskudd
§ 8—6
Særregler for pensjonskasser
§ 8—7
Flytting av pensjonsordningen
Kapittel 9. Premie. Premiereserve
§ 9—1
Premiereserve
I.
Pensjonsordning med ytelsesbasert alderspensjon
§ 9—2
Årets premie
§ 9—3
Premieberegningen
§ 9—4
Arbeidstakernes tilskudd
§ 9—5
Endring av beregningsgrunnlaget
II.
Pensjonsordning med engangsbetalt alderspensjon
§ 9—6
Innskuddspremie m.v.
§ 9—7
Avkastning
§ 9—8
Grense for innskuddspremie
Kapittel 10. Premiefond
§ 10—1 Premiefond for pensjonsordningen
§ 10—2 Midler i premiefondet
§ 10—3 Bruk av premiefondet
§ 10—4 Overføring til foretaket
Kapittel 11. Pensjonsordning med investeringsvalg
§ 11—1 Ytelsesbasert foretakspensjon med investeringsvalg
§ 11—1a Engangsbetalt foretakspensjon med kollektivt investeringsvalg
§ 11—2 Individuell investeringsportefølje
§ 11—3 Premiefond med investeringsportefølje
§ 11—4 Krav til investeringsportefølje
§ 11—5 Registrering og endring av investeringsportefølje
Del 4. Konsernforhold. Selskapsendringer. Opphør
Kapittel 12. Konsernforhold m.v.
§ 12—1 Felles pensjonsordning for konsernforetak
§ 12—2 Gruppeinndeling
§ 12—3 Premie, overskudd m.v.
§ 12—4 Fellesfond
§ 12—5 Opphør av konsernforholdet
§ 12—6 Tilordning av midler til det utskilte foretaket
§ 12—7 Anvendelsen av midler tilordnet det utskilte foretaket
Kapittel 13. Sammenslåing av foretak
§ 13—1 Virkeområde
I.
Foretaket skal ha pensjonsordning
§ 13—2 Opprettelse av ny pensjonsordning
§ 13—3 Videreføring av tidligere pensjonsplan
§ 13—4 Midler knyttet til tidligere pensjonsordning
II.
Foretaket skal ikke ha pensjonsordning
§ 13—5 Videreføring av tidligere pensjonsordning
§ 13—6 Midler knyttet til tidligere ordninger
§ 13—7 Avvikling av tidligere pensjonsordninger
Kapittel 14. Deling av foretak m.v.
§ 14—1 Deling av foretaket
§ 14—2 Utskilling av en del av foretaket
§ 14—3 Avvikling av virksomhet i foretaket
Kapittel 15. Opphør og avvikling
§ 15—1 Opphør av pensjonsordningen
§ 15—2 Avvikling av foretaket
§ 15—3 Avvikling av pensjonsordningen
§ 15—4 Særregler for pensjonskasser
§ 15—5 Omdanning til annen foretakspensjonsordning og lukking
§ 15—6 Omdanning til innskuddspensjonsordning og lukking
Kapittel 16. Ikrafttreden. Overgangsregler. Endringer i andre lover
§ 16—1 Ikrafttreden
§ 16—2 Overgangsregler
§ 16—3 Endringer i andre lover
Innhold
Del I. Innledende bestemmelser
Kapittel 1. Virkeområde. Definisjoner
Del 2. Pensjonsordningen
Kapittel 2. Opprettelse av pensjonsordninger
I. Pensjonsordning med foretakspensjon
II. Parallelle pensjonsordninger
III. Kombinerte pensjonsordninger
Kapittel 3. Medlemskap i pensjonsordningen
I. Rett og plikt til medlemskap
II. Eldre og pensjonerte arbeidstakere
Kapittel 4. Opptjening av pensjon
I. Alminnelige regler
II. Ytelsesbasert pensjon
III. Opphør av medlemskap. Fripolise
IV. Medregning av tjenestetid i annet foretak
V. Fripoliseregister m.v.
Kapittel 5. Alderspensjon
I. Alminnelige regler
II. Ytelsesbasert alderspensjon
III. Endringer i pensjonsplanen m.v.
IV. Regulering av løpende pensjoner
V. Utbetaling av pensjon
Kapittel 6. Uførepensjon. Premiefritak ved uførhet
Kapittel 7. Pensjoner til etterlatte
Del 3. Pensjonsordningens midler
Kapittel 8. Alminnelige regler
Kapittel 9. Premie. Premiereserve
I. Pensjonsordning med ytelsesbasert alderspensjon
II. Pensjonsordning med engangsbetalt alderspensjon
Kapittel 10. Premiefond
Kapittel 11. Pensjonsordning med investeringsvalg
Del 4. Konsernforhold. Selskapsendringer. Opphør
Kapittel 12. Konsernforhold m.v.
Kapittel 13. Sammenslåing av foretak
I. Foretaket skal ha pensjonsordning
II. Foretaket skal ikke ha pensjonsordning
Kapittel 14. Deling av foretak m.v.
Kapittel 15. Opphør og avvikling
Kapittel 16. Ikrafttreden. Overgangsregler. Endringer i andre lover