Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1989-06-16 nr. 69
Lov om forsikringsavtaler (Forsikringsavtaleloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

§ 1—1.
(virkeområde for lovens del A)
§ 1—2.
(definisjoner)
§ 1—3.
(bestemmelsenes tvingende karakter)
§ 1—4.
(forskrifter)
§ 2—1.
(informasjon i forbindelse med tegningen)
§ 2—2.
(forsikringsbevis)
§ 2—3.
(tilsynsmyndighetens kontroll)
§ 3—1.
(ansvarstiden)
§ 3—2.
(automatisk fornyelse)
§ 3—3.
(informasjon ved fornyelse av forsikring mv.)
§ 3—4.
(varsel fra forsikringstakeren om at forsikringen ikke skal fornyes)
§ 3—5.
(varsel fra selskapet om at forsikringen ikke skal fornyes)
§ 3—6.
(forsikringstakerens rett til å avbryte forsikringsforholdet)
§ 3—7.
(selskapets rett til å avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden)
§ 3—8.
(endring av vilkårene i forsikringstiden)
§ 3—9.
(oppgjøret når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden)
§ 4—1.
(forsikringstakerens plikt til å gi opplysninger om risikoen)
§ 4—2.
(nedsettelse av selskapets ansvar når opplysningsplikten er forsømt)
§ 4—3.
(selskapets rett til å si opp forsikringen når det har fått uriktige opplysninger)
§ 4—4.
(begrensning av selskapets rett til å påberope seg mangelfulle opplysninger)
§ 4—5.
(ansvarsbegrensning på grunn av forhold som ikke kan opplyses)
§ 4—6.
(ansvarsbegrensning på grunn av endring av risikoen)
§ 4—7.
(forbehold om å sette ned erstatningen ved endring av risikoen)
§ 4—8.
(overtredelse av sikkerhetsforskrifter)
§ 4—9.
(sikredes fremkalling av forsikringstilfellet)
§ 4—10.
(sikredes plikt til å avverge og gi melding om forsikringstilfelle)
§ 4—11.
(handlinger og unnlatelser fra sikredes slektninger, hjelpere og liknende personer)
§ 4—12.
(hensynet til sikredes livsforhold)
§ 4—13.
(handlinger foretatt for å avverge skade på person eller eiendom)
§ 4—14.
(selskapets plikt til å si fra om at det vil bruke sine rettigheter)
§ 5—1.
(forfallstid, første premievarsel)
§ 5—2.
(forsinket premiebetaling, senere premievarsler)
§ 5—3.
(når betaling skal anses å ha skjedd)
§ 6—1.
(erstatningsberegningen)
§ 6—2.
(taksert forsikringsverdi)
§ 6—3.
(tapet dekkes av flere forsikringer)
§ 6—4.
(selskapets ansvar for redningskostnader)
§ 7—1.
(hvem en forsikring gjelder til fordel for)
§ 7—2.
(eierskifte)
§ 7—3.
(medforsikredes vern mot selskapets innsigelser)
§ 7—4.
(medforsikredes stilling for øvrig)
§ 7—5.
(avtalt medforsikredes stilling)
§ 7—6.
(skadelidtes stilling ved ansvarsforsikring)
§ 7—7.
(skadelidtes stilling ved tvungen ansvarsforsikring)
§ 7—8.
(skadelidtes stilling ved ansvarsforsikring i tilknytning til større næringsvirksomhet m.v.)
§ 8—1.
(sikredes opplysningsplikt ved skadeoppgjør)
§ 8—2.
(fastsetting og utbetaling av erstatning)
§ 8—3.
(selskapets adgang til å motregne i erstatningen)
§ 8—4.
(renter av erstatningen)
§ 8—5.
(frist for å gi melding om forsikringstilfellet og for å foreta rettslige skritt)
§ 8—6.
(foreldelse)
§ 9—1.
(forholdet til loven for øvrig)
§ 9—2.
(hva en kollektiv forsikringsavtale skal inneholde)
§ 9—3.
(informasjon om forsikringen)
§ 9—4.
(forsikringsbevis)
§ 9—5.
(når selskapets ansvar begynner å løpe)
§ 9—6.
(forsikringens opphør)
§ 9—7.
(endring av vilkårene)
§ 9—8.
(meldinger fra eller til medlemmene av en kollektiv forsikring)
§ 10—1.
(virkeområde for lovens del B)
§ 10—2.
(definisjoner)
§ 10—3.
(bestemmelsenes tvingende karakter)
§ 10—4.
(forskrifter)
§ 11—1.
(informasjon i forbindelse med tegningen)
§ 11—2.
(forsikringsbevis)
§ 11—3.
(informasjon i forsikringstiden)
§ 11—4.
(tilsynsmyndighetens kontroll)
§ 12—1.
(grunnlaget for selskapets vurdering)
§ 12—2.
(ansvarstiden)
§ 12—3.
(forsikringstakerens rett til å si opp forsikringsforholdet)
§ 12—4.
(selskapets rett til å avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden)
§ 12—5.
(oppgjøret når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden)
§ 12—6.
(varsel om opphør av livsforsikring)
§ 12—7.
(automatisk fornyelse av ulykkes- og sykeforsikring og endring av vilkårene)
§ 12—8.
(varsel fra forsikringstakeren om at forsikringen ikke skal fornyes)
§ 12—9.
(varsel fra selskapet om at forsikringen ikke skal fornyes)
§ 12—10.
(retten til å fortsette en livsforsikring når gjenkjøpsverdien blir utbetalt)
§ 12—11.
(midlertidig dekning ved livsforsikring)
§ 13—1.
(forsikringstakerens og den forsikredes plikt til å gi opplysninger om risikoen)
§ 13—2.
(nedsettelse av selskapets ansvar når opplysningsplikten er forsømt)
§ 13—3.
(selskapets rett til å si opp forsikringen og endring av avtalen når opplysningsplikten er forsømt)
§ 13—4.
(begrensning av selskapets rett til å påberope seg mangelfulle opplysninger)
§ 13—5.
(ansvarsbegrensning på grunn av den forsikredes helsetilstand)
§ 13—6.
(ansvarsbegrensning på grunn av farlig virksomhet o.l.)
§ 13—7.
(forbehold om tilpasning av premien til den forsikredes livsforhold)
§ 13—8.
(forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet)
§ 13—9.
(uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet)
§ 13—10.
(handlinger foretatt for å avverge skade på person eller eiendom)
§ 13—11.
(melding om forsikringstilfellet)
§ 13—12.
(tiltak for å begrense skade)
§ 13—13.
(selskapets plikt til å si fra om at det vil bruke sine rettigheter)
§ 14—1.
(forfallstid, første premievarsel)
§ 14—2.
(forsinket premiebetaling, senere premievarsler)
§ 14—3.
(gjenopptakelse av livsforsikring uten nye helseopplysninger)
§ 14—4.
(særskilt premievarsel ved livsforsikring)
§ 14—5.
(når betaling skal anses å ha skjedd)
§ 15—1.
(retten til selskapets ytelser når forsikringstakeren ikke har disponert over forsikringen)
§ 15—2.
(oppnevnelse av begunstiget)
§ 15—3.
(fremgangsmåter ved oppnevnelse av begunstiget)
§ 15—4.
(tolkingsregler)
§ 15—5.
(retten etter forsikringsavtalen når det er oppnevnt en begunstiget)
§ 15—6.
(omgjøring av begunstigelse etter krav fra forsørgede)
§ 15—7.
(overdragelse av forsikringen)
§ 15—8.
(pantsettelse av forsikringen)
§ 15—9.
(bortfall av retten til å kreve forsikringssum)
§ 15—10.
(livrenteforsikring)
§ 16—1.
(alminnelige regler om kreditorvern)
§ 16—2.
(omstøtelse av premiebetaling ved konkurs o.l.)
§ 17—1.
(livsforsikringsregisteret)
§ 17—2.
(utskrift)
§ 17—3.
(kollisjon mellom rettserverv i forsikringen)
§ 17—4.
(godtroende rettighetshavers stilling overfor selskapet)
§ 17—5.
(utbetaling av forsikringssummen til den som fremtrer som berettiget)
§ 17—6.
(avskjæring av innsigelser fra hjemmelsperson)
§ 17—7.
(hva som menes med forsikringstaker)
§ 17—8.
(forskrifter)
§ 18—1.
(opplysningsplikten ved erstatningsoppgjøret)
§ 18—2.
(utbetaling av erstatning eller forsikringssum)
§ 18—3.
(selskapets adgang til å motregne i erstatnings- eller forsikringsbeløpet)
§ 18—4.
(renter av erstatning eller forsikringssum)
§ 18—5.
(frist i ulykkes- og sykeforsikring for å gi melding om forsikringstilfellet og for å foreta rettslige skritt)
§ 18—6.
(foreldelse)
§ 19—1.
(forholdet til loven for øvrig)
§ 19—2.
(hva en kollektiv forsikringsavtale skal inneholde)
§ 19—3.
(informasjon om forsikringen)
§ 19—4.
(forsikringsbevis)
§ 19—5.
(når selskapets ansvar begynner å løpe)
§ 19—6.
(forsikringens opphør)
§ 19—7.
(medlemmets rett til å fortsette en livsforsikring individuelt)
§ 19—8.
(endring av vilkårene)
§ 19—9.
(meldinger fra eller til medlemmene)
§ 19—10.
(tegning av livsforsikring uten opplysninger om risikoen)
§ 19—11.
(retten til forsikringssum som forfaller ved et medlems død)
§ 19—12.
(oppnevnelse av begunstiget)
§ 19—13.
(overdragelse og pantsettelse)
§ 19—14.
(omstøtelse av premiebetaling)
§ 19—15.
(registrering av forsikringen)
§ 20—1.
(nemndbehandling av tvister)
§ 20—2.
(beregning av frister)
§ 20—3.
Bruk av elektronisk kommunikasjon
§ 21—1.
(ikrafttredelse)
§ 21—2.
(Loven gjelder fullt ut for forsikringsavtaler som ...)
§ 21—3.
(For avtaler om skadeforsikring som ...)
§ 21—4.
(For avtaler om personforsikring som ...)
§ 21—5.
Endringer i andre lover
                 
                 
INNHOLD
Del A. Avtaler om skadeforsikring (skadeforsikringsdelen).
Kapittel 1.
Innledende bestemmelser.
§ 1-1. (virkeområde for lovens del A)
§ 1-2. (definisjoner)
§ 1-3. (bestemmelsenes tvingende karakter)
§ 1-4. (forskrifter)
Kapittel 2.
Selskapets informasjonsplikt.
§ 2-1. (informasjon i forbindelse med tegningen)
§ 2-2. (forsikringsbevis)
§ 2-3. (tilsynsmyndighetens kontroll)
Kapittel 3. Forsikringsavtalen m.m.
§ 3-1. (ansvarstiden)
§ 3-2. (automatisk fornyelse)
§ 3-3. (informasjon ved fornyelse av forsikring mv.)
§ 3-4. (varsel fra forsikringstakeren om at forsikringen ikke skal fornyes)
§ 3-5. (varsel fra selskapet om at forsikringen ikke skal fornyes)
§ 3-6. (forsikringstakerens rett til å avbryte forsikringsforholdet)
§ 3-7. (selskapets rett til å avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden)
§ 3-8. (endring av vilkårene i forsikringstiden)
§ 3-9. (oppgjøret når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden)
Kapittel 4.
Alminnelige forutsetninger for selskapets ansvar.
§ 4-1. (forsikringstakerens plikt til å gi opplysninger om risikoen)
§ 4-2. (nedsettelse av selskapets ansvar når opplysningsplikten er forsømt)
§ 4-3. (selskapets rett til å si opp forsikringen når det har fått uriktige opplysninger)
§ 4-4. (begrensning av selskapets rett til å påberope seg mangelfulle opplysninger)
§ 4-5. (ansvarsbegrensning på grunn av forhold som ikke kan opplyses)
§ 4-6. (ansvarsbegrensning på grunn av endring av risikoen)
§ 4-7. (forbehold om å sette ned erstatningen ved endring av risikoen)
§ 4-8. (overtredelse av sikkerhetsforskrifter)
§ 4-9. (sikredes fremkalling av forsikringstilfellet)
§ 4-10. (sikredes plikt til å avverge og gi melding om forsikringstilfelle)
§ 4-11. (handlinger og unnlatelser fra sikredes slektninger, hjelpere og liknende personer)
§ 4-12. (hensynet til sikredes livsforhold)
§ 4-13. (handlinger foretatt for å avverge skade på person eller eiendom)
§ 4-14. (selskapets plikt til å si fra om at det vil bruke sine rettigheter)
Kapittel 5. Premien.
§ 5—1. (forfallstid, første premievarsel)
§ 5—2. (forsinket premiebetaling, senere premievarsler)
§ 5—3. (når betaling skal anses å ha skjedd)
Kapittel 6.
Alminnelige regler om selskapets ansvar.
§ 6-1. (erstatningsberegningen)
§ 6-2. (taksert forsikringsverdi)
§ 6-3. (tapet dekkes av flere forsikringer)
§ 6-4. (selskapets ansvar for redningskostnader)
Kapittel 7.
Tredjepersons rett etter forsikringsavtalen.
§ 7-1. (hvem en forsikring gjelder til fordel for)
§ 7-2. (eierskifte)
§ 7-3. (medforsikredes vern mot selskapets innsigelser)
§ 7-4. (medforsikredes stilling for øvrig)
§ 7-5. (avtalt medforsikredes stilling)
§ 7-6. (skadelidtes stilling ved ansvarsforsikring)
§ 7-7. (skadelidtes stilling ved tvungen ansvarsforsikring)
§ 7-8. (skadelidtes stilling ved ansvarsforsikring i tilknytning til større næringsvirksomhet m.v.)
Kapittel 8. Erstatningsoppgjør, foreldelse m.v.
§ 8-1. (sikredes opplysningsplikt ved skadeoppgjør)
§ 8-2. (fastsetting og utbetaling av erstatning)
§ 8-3. (selskapets adgang til å motregne i erstatningen)
§ 8-4. (renter av erstatningen)
§ 8-5. (frist for å gi melding om forsikringstilfellet og for å foreta rettslige skritt)
§ 8-6. (foreldelse)
Kapittel 9.
Særlige regler om kollektive forsikringer.
§ 9-1. (forholdet til loven for øvrig)
§ 9-2. (hva en kollektiv forsikringsavtale skal inneholde)
§ 9-3. (informasjon om forsikringen)
§ 9-4. (forsikringsbevis)
§ 9-5. (når selskapets ansvar begynner å løpe)
§ 9-6. (forsikringens opphør)
§ 9-7. (endring av vilkårene)
§ 9-8. (meldinger fra eller til medlemmene av en kollektiv forsikring)
Del B.
Avtaler om personforsikring (personforsikringsdelen).
Kapittel 10.
Innledende bestemmelser.
§ 10-1. (virkeområde for lovens del B)
§ 10-2. (definisjoner)
§ 10-3. (bestemmelsenes tvingende karakter)
§ 10-4. (forskrifter)
Kapittel 11.
Selskapets informasjonsplikt.
§ 11-1. (informasjon i forbindelse med tegningen)
§ 11-2. (forsikringsbevis)
§ 11-3. (informasjon i forsikringstiden)
§ 11-4. (tilsynsmyndighetens kontroll)
Kapittel 12. Forsikringsavtalen m.m.
§ 12-1. (grunnlaget for selskapets vurdering)
§ 12-2. (ansvarstiden)
§ 12-3. (forsikringstakerens rett til å si opp forsikringsforholdet)
§ 12-4. (selskapets rett til å avbryte forsikringsforholdet i forsikringstiden)
§ 12-5. (oppgjøret når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden)
§ 12-6. (varsel om opphør av livsforsikring)
§ 12-7. (automatisk fornyelse av ulykkes- og sykeforsikring og endring av vilkårene)
§ 12-8. (varsel fra forsikringstakeren om at forsikringen ikke skal fornyes)
§ 12-9. (varsel fra selskapet om at forsikringen ikke skal fornyes)
§ 12-10. (retten til å fortsette en livsforsikring når gjenkjøpsverdien blir utbetalt)
§ 12-11. (midlertidig dekning ved livsforsikring)
Kapittel 13.
Alminnelige forutsetninger for selskapets ansvar.
§ 13-1. (forsikringstakerens og den forsikredes plikt til å gi opplysninger om risikoen)
§ 13-2. (nedsettelse av selskapets ansvar når opplysningsplikten er forsømt)
§ 13-3. (selskapets rett til å si opp forsikringen og endring av avtalen når opplysningsplikten er forsømt)
§ 13-4. (begrensning av selskapets rett til å påberope seg mangelfulle opplysninger)
§ 13-5. (ansvarsbegrensning på grunn av den forsikredes helsetilstand)
§ 13-6. (ansvarsbegrensning på grunn av farlig virksomhet o.l.)
§ 13-7. (forbehold om tilpasning av premien til den forsikredes livsforhold)
§ 13-8. (forsettlig fremkalling av forsikringstilfellet)
§ 13-9. (uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet)
§ 13-10. (handlinger foretatt for å avverge skade på person eller eiendom)
§ 13-11. (melding om forsikringstilfellet)
§ 13-12. (tiltak for å begrense skade)
§ 13-13. (selskapets plikt til å si fra om at det vil bruke sine rettigheter)
Kapittel 14. Premien.
§ 14-1. (forfallstid, første premievarsel)
§ 14-2. (forsinket premiebetaling, senere premievarsler)
§ 14-3. (gjenopptakelse av livsforsikring uten nye helseopplysninger)
§ 14-4. (særskilt premievarsel ved livsforsikring)
§ 14-5. (når betaling skal anses å ha skjedd)
Kapittel 15. Disposisjoner over forsikringen og retten til selskapets ytelser.
§ 15-1. (retten til selskapets ytelser når forsikringstakeren ikke har disponert over forsikringen)
§ 15-2. (oppnevnelse av begunstiget)
§ 15-3. (fremgangsmåter ved oppnevnelse av begunstiget)
§ 15-4. (tolkingsregler)
§ 15-5. (retten etter forsikringsavtalen når det er oppnevnt en begunstiget)
§ 15-6. (omgjøring av begunstigelse etter krav fra forsørgede)
§ 15-7. (overdragelse av forsikringen)
§ 15-8. (pantsettelse av forsikringen)
§ 15-9. (bortfall av retten til å kreve forsikringssum)
§ 15-10. (livrenteforsikring)
Kapittel 16.
Forholdet til fordringshaverne.
§ 16-1. (alminnelige regler om kreditorvern)
§ 16-2. (omstøtelse av premiebetaling ved konkurs o.l.)
Kapittel 17.
Registrering av livsforsikring.
§ 17-1. (livsforsikringsregisteret)
§ 17-2. (utskrift)
§ 17-3. (kollisjon mellom rettserverv i forsikringen)
§ 17-4. (godtroende rettighetshavers stilling overfor selskapet)
§ 17-5. (utbetaling av forsikringssummen til den som fremtrer som berettiget)
§ 17-6. (avskjæring av innsigelser fra hjemmelsperson)
§ 17-7. (hva som menes med forsikringstaker)
§ 17-8. (forskrifter)
Kapittel 18. Erstatningsoppgjør, foreldelse m.v.
§ 18-1. (opplysningsplikten ved erstatningsoppgjøret)
§ 18-2. (utbetaling av erstatning eller forsikringssum)
§ 18-3. (selskapets adgang til å motregne i erstatnings- eller forsikringsbeløpet)
§ 18-4. (renter av erstatning eller forsikringssum)
§ 18-5. (frist i ulykkes- og sykeforsikring for å gi melding om forsikringstilfellet og for å foreta rettslige skritt)
§ 18-6. (foreldelse)
Kapittel 19.
Særlige regler om kollektive forsikringer.
§ 19-1. (forholdet til loven for øvrig)
§ 19-2. (hva en kollektiv forsikringsavtale skal inneholde)
§ 19-3. (informasjon om forsikringen)
§ 19-4. (forsikringsbevis)
§ 19-5. (når selskapets ansvar begynner å løpe)
§ 19-6. (forsikringens opphør)
§ 19-7. (medlemmets rett til å fortsette en livsforsikring individuelt)
§ 19-8. (endring av vilkårene)
§ 19-9. (meldinger fra eller til medlemmene)
§ 19-10. (tegning av livsforsikring uten opplysninger om risikoen)
§ 19-11. (retten til forsikringssum som forfaller ved et medlems død)
§ 19-12. (oppnevnelse av begunstiget)
§ 19-13. (overdragelse og pantsettelse)
§ 19-14. (omstøtelse av premiebetaling)
§ 19-15. (registrering av forsikringen)
Del C.
Alminnelige bestemmelser.
Kapittel 20. Tvister m m.
§ 20-1. (nemndbehandling av tvister)
§ 20-2. (beregning av frister)
§ 20-3. Bruk av elektronisk kommunikasjon
Del D.
Ikrafttredelse- og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover.
§ 21-1. (ikrafttredelse)
§ 21-2. (Loven gjelder fullt ut for forsikringsavtaler som ...)
§ 21-3. (For avtaler om skadeforsikring som ...)
§ 21-4. (For avtaler om personforsikring som ...)
§ 21-5. Endringer i andre lover