Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forurensningsloven

Kap. 2. Alminnelige bestemmelser om forurensninger

§ 6.  (hva som forstås med forurensning)
Med forurensning forstås i denne lov:
1.
tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen,
2.
støy og rystelser,
3.
lys og annen stråling i den utstrekning forurensningsmyndigheten bestemmer,
4.
påvirkning av temperaturen
som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet.
Som forurensning regnes også noe som kan føre til at tidligere forurensning blir til økt skade eller ulempe, eller som sammen med miljøpåvirkning som nevnt i nummer 1 til 4, er eller kan bli til skade eller ulempe for miljøet.

§ 7.  (plikt til å unngå forurensning)
Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.
Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. Plikten etter dette ledd gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås.
Bestemmelsen i annet ledd gjelder også forurensning som er tillatt etter § 11 dersom det er åpenbart at vedtaket kan omgjøres etter § 18 første ledd nummer 1 eller 2. Tilsvarende gjelder dersom det av samme grunner er åpenbart at det etter § 9 tredje ledd kan gjøres unntak fra forskrift som tillater forurensning.
Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første til tredje punktum innen en nærmere angitt frist.

§ 8.  (begrensninger i plikten til å unngå forurensninger)
Vanlig forurensning fra
1.
fiske, jordbruk og skogbruk m.v.,
2.
boliger, fritidshus, kontorer, forretnings- eller forsamlingslokaler, skoler, hoteller og lagerbygg o.l.,
3.
midlertidig anleggsvirksomhet,
er tillatt etter denne lov i den utstrekning det ikke er gitt særlige forskrifter etter § 9. For utslipp av sanitært avløpsvann må det likevel søkes om tillatelse med mindre noe annet er bestemt i forskrift.
Bestemmelsen i første ledd gjelder tilsvarende for forsvarets virksomhet. For forurensning fra forsvarets faste anlegg som ikke hovedsakelig nyttes til stridsformål, gjelder loven fullt ut.
Forurensninger som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper kan finne sted uten tillatelse etter § 11.

§ 9.  (forskrifter om forurensning)
Forurensningsmyndigheten kan gi forskrifter om:
1.
grenseverdier for hvilke forurensninger som skal være tillatt eller at forurensning helt eller til bestemte tider skal være forbudt,
2.
grenseverdier for forekomster av visse stoffer, støy, rystelse, lys og annen stråling i miljøet, og hva som skal gjøres dersom grenseverdien overskrides,
3.
hvordan faste og midlertidige anlegg skal være innrettet og hvordan en virksomhet skal drives for å motvirke forurensning,
4.
kvalitetskrav til utstyr til vern mot forurensning og at slikt utstyr ikke må omsettes uten å være godkjent av forurensningsmyndigheten,
5.
at driftspersonell i virksomhet som kan medføre forurensning skal ha bestemte kvalifikasjoner.
Forskriftene etter nummer 1-3 kan fastsette at de helt eller delvis og på nærmere vilkår skal gjelde i stedet for tillatelse etter § 11. Hvis det etter forskriftene er nødvendig å søke om tillatelse, gjelder bestemmelsene i kap. 3. De vilkår som kan settes i den enkelte tillatelse, jf. § 16 kan i stedet fastsettes som forskrift etter paragrafen her.
Forurensningsmyndigheten kan i det enkelte tilfelle gjøre unntak fra forskrift som tillater forurensning dersom vilkårene nevnt i § 18 første ledd foreligger eller dersom forskriften selv gir adgang til det.
Forskrifter etter denne paragraf kan begrenses til bestemte geografiske områder.

§ 10.  (forholdet til Granneloven m.v.)
Reglene om varsel og granneskjønn i Grannelovens §§ 6 - 8 gjelder ikke for forurensning som gjør det nødvendig med tillatelse etter § 11. Det samme kan fastsettes i forskrift etter § 9 annet ledd.
Forurensning som er tillatt etter § 11 eller etter forskrift som fastsetter at Grannelovens §§ 6 - 8 ikke gjelder, kan ikke kreves rettet etter Grannelovens § 10. Selv om skader eller ulemper er tillatt etter loven her, fritar det ikke for plikt til å betale erstatning eller plikt til å betale vederlag etter granneloven.
For andre skader eller ulemper enn det som skyldes forurensning gjelder Granneloven fullt ut.
 Innhold
Kap. 1. Innledende bestemmelser.
§ 1. (lovens formål)
§ 2. (retningslinjer)
§ 3. (alminnelige regler om lovens virkeområde)
§ 4. (lovens anvendelse for virksomhet på kontinentalsokkelen)
§ 5. (forurensning fra transport)
Kap. 2. Alminnelige bestemmelser om forurensninger.
§ 6. (hva som forstås med forurensning)
§ 7. (plikt til å unngå forurensning)
§ 8. (begrensninger i plikten til å unngå forurensninger)
§ 9. (forskrifter om forurensning)
§ 10. (forholdet til Granneloven m.v.)
Kap. 3. Tillatelse til virksomhet som kan volde forurensning. Konsekvensanalyser.
§ 11. (særskilt tillatelse til forurensende tiltak)
§ 12. (innhold av søknad)
§ 13. (meldeplikt og konsekvensanalyser for virksomhet som kan medføre større forurensningsproblemer)
§ 14. (utredningen er offentlig)
§ 15. (offentlig møte om virksomhet som kan medføre større forurensningsproblemer)
§ 16. (vilkår i tillatelse)
§ 17. (innløsning av fast eiendom m.v.)
§ 18. (endring og omgjøring av tillatelse)
§ 19. (meldeplikt ved utskiftning av utstyr eller økning av forurensningene)
§ 20. (nedleggelse og driftsstans)
Kap. 4. Særlige regler om avløpsanlegg m.v.
§ 21. (definisjoner)
§ 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg)
§ 23. (rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg)
§ 24. (drift og vedlikehold av avløpsanlegg)
§ 24a. (særlige erstatningsregler for avløpsanlegg)
§ 25. (utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg)
§ 26. (kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.)
Kap. 5. Om avfall.
§ 27. (definisjoner)
§ 28. (forbud mot forsøpling)
§ 29. (krav til anlegg for behandling av avfall)
§ 30. (kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.)
§ 31. (håndtering av spesialavfall)
§ 32. (håndtering av næringsavfall)
§ 32a. Mottaksanlegg for avfall fra skip
§ 33. (gjenvinning og annen behandling av avfall)
§ 34. (avfallsgebyr)
§ 35. (avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.)
§ 36. (avfall langs offentlige veger m.v.)
§ 37.(pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding)
Kap. 6. Akutt forurensning.
§ 38. (akutt forurensning)
§ 39. (varslingsplikt)
§ 40. (beredskapsplikt)
§ 41. (beredskapsplaner)
§ 42. (samarbeid om privat beredskap)
§ 43. (kommunal og statlig beredskap)
§ 44. (kommunale og interkommunale beredskapsplaner)
§ 45. (statlig aksjonsutvalg ved omfattende ulykker)
§ 46. (aksjoner mot akutt forurensning)
§ 47. (bistandsplikt)
Kapittel 7. Tilsyn med forurensninger og avfall.
§ 48. (forurensnings-myndighetens oppgaver)
§ 49. (opplysningsplikt)
§ 50. (rett til gransking)
§ 51. (pålegg om undersøkelse)
§ 52. (godkjenning av laboratorier og analysemetoder)
§ 52a. (gebyrer)
§ 52b. Internkontroll
§ 52c. (EMAS-ordningen)
Kap. 8. Erstatning for forurensningsskade.
§ 53. (saklig virkeområde)
§ 54. (stedlig virkeområde og lovvalg)
§ 55. (ansvarssubjekt og ansvarsgrunnlag)
§ 56. (tålegrense)
§ 57. (ansvarets omfang)
§ 58. (gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretter utenfor næring m.v.)
§ 59. (flere mulige skadeårsaker)
§ 60. (engangserstatning eller terminvise beløp)
§ 61. (lemping av ansvaret)
§ 62. (bruken av erstatning ved utleie av bolig til boligformål)
§ 63. (plikt til å stille sikkerhet m.v.)
§ 64. (vernetinget ved kumulasjon)
Kap. 9. Gjennomføring av loven og vedtak i medhold av loven. Vederlag og betaling for tiltak mot forurensning.
§ 73. (tvangsmulkt ved forhold i strid med loven)
§ 74. (umiddelbar gjennomføring ved forurensnings-myndigheten)
§ 75. (bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for bistand)
§ 76. (betaling av utgifter for tiltak mot forurensninger og avfallsproblemer)
§ 77. (begrenset adgang til å kreve utgifter dekket før tiltak er truffet)
Kap. 10. Straff.
§ 78. (straffansvar for forurensning)
§ 79. (straffansvar for ulovlig håndtering av avfall)
Kap 11. Administrative bestemmelser. Forholdet til Forvaltningsloven.
§ 81. (forurensnings-myndighetene)
§ 83. (delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen)
§ 85. (forholdet til Forvaltningsloven)
Kap. 12. Avsluttende bestemmelser.
§ 86. (forholdet til eldre virksomheter)
§ 87. (forholdet til vedtak truffet etter eldre lovgivning)
§ 88. (gjennomførings-bestemmelser)
§ 89. (ikrafttreden)
§ 90. (opphevelse av og endringer i andre lover)