Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Forurensningsloven

Kap. 5. Om avfall

§ 27.  (definisjoner)
Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.v. Avløpsvann og avgasser regnes ikke som avfall.
Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.
Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner.
Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr.

§ 28.  (forbud mot forsøpling)
Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Bestemmelsen i første punktum gjelder også skipsvrak, flyvrak og andre liknende større gjenstander.
Første ledd er ikke til hinder for at avfall blir tatt hånd om på opplagsplass eller i behandlingsanlegg med tillatelse etter § 29 eller for at avfall blir levert dit.
Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding.

§ 29.  (krav til anlegg for behandling av avfall)
Den som driver opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall som kan medføre forurensning eller virke skjemmende, må ha tillatelse etter reglene i kap. 3. I tillatelsen kan det settes vilkår blant annet om transport, behandling, gjenvinning og oppbevaring av avfall og tiltak for å motvirke at anlegget virker skjemmende.
Denne lovs § 10 gjelder tilsvarende for opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall som trenger tillatelse etter første ledd.
Kommunen skal ha anlegg for opplag eller behandling av husholdningsavfall og kloakkslam og ha plikt til å ta imot slikt avfall og slam. Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfellet fastsette at kommunen også skal ha anlegg for og plikt til å ta imot spesialavfall og næringsavfall. Forurensningsmyndigheten kan likeledes fastsette nærmere krav til avfallsanlegget.

§ 30.  (kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.)
Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfellet pålegge kommunene å innføre ordninger for sortering av avfallet. Et slikt pålegg må baseres på en samlet vurdering av kostnadene dette vil innebære i forhold til de miljøfordeler som oppnås.
Kommunen kan gi forskrifter om at den kommunale innsamling bare skal gjelde i tettbygd strøk, at visse slag husholdningsavfall skal holdes utenfor den kommunale innsamling, og at visse slag avfall skal holdes adskilt. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamling.
Kommunen kan gi forskrifter som er nødvendig for å få til en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av husholdningsavfall. Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall.
Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at kommunens samtykke ikke er nødvendig.

§ 31.  (håndtering av spesialavfall)
Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle pålegge en kommune å samle inn spesialavfall og kan fastsette plikt for den enkelte til å levere sitt spesialavfall til kommunen eller annen avfallsmottaker.
Forurensningsmyndigheten kan i det enkelte tilfelle eller i forskrift treffe vedtak for å få til en hensiktsmessig og forsvarlig oppbevaring, innsamling, transport og behandling av spesialavfall, herunder at ingen må samle inn slikt avfall uten forurensningsmyndighetens samtykke.

§ 32.  (håndtering av næringsavfall)
Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Forurensningsmyndigheten kan samtykke i annen disponering av avfallet på nærmere fastsatte vilkår.
Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle pålegge produsenten å levere næringsavfall til kommunalt avfallsanlegg. Bestemmelsen i § 31 annet ledd gjelder tilsvarende.

§ 32a.  Mottaksanlegg for avfall fra skip
Forurensningsmyndigheten kan gi forskrifter om etablering og drift av mottaksanlegg i land for avfall og lasterester fra skip. Forurensningsmyndigheten kan herunder pålegge den enkelte kommune, havnemyndighet, havneeier eller andre å sørge for at det finnes tilstrekkelige leveringsmuligheter og gi bestemmelser om videre transport og disponering av mottatt avfall.
Forurensningsmyndigheten kan gi forskrifter om betaling av gebyr ved anløp i havn med mottaksanlegg og betaling av gebyr for levering av avfall og lasterester i havn.

§ 33.  (gjenvinning og annen behandling av avfall)
For å løse eller forebygge avfalls- eller forurensningsproblemer kan forurensningsmyndigheten, ved forskrift eller enkeltvedtak, fastsette at avfall skal gjenvinnes eller behandles på annen måte. Forurensningsmyndigheten kan herunder bl.a. treffe vedtak om:
a.
ombruk,
b.
materialgjenvinning,
c.
utnyttelse av energi,
d.
destruksjon,
e.
innsamling, oppbevaring, sortering
f.
bindende mål for ombruk, gjenvinning m.v.
Ved avgjørelsen skal det legges vekt på om de samlede miljøfordeler står i rimelig forhold til kostnadene, og kostnadene ved andre måter å håndtere avfallet på.
Vedtak som nevnt i første ledd kan treffes overfor den som produserer, importerer, omsetter eller bruker avfallsskapende produkt og den som samler inn eller besitter avfall.
Oppnås ikke frivillig ordning mellom partene, kan vedtak som nevnt i første ledd også treffes overfor den som kan bruke eller behandle avfall fra andre dersom
1.
dette er nødvendig for å sikre en tilfredsstillende behandling av avfall som kan medføre alvorlig forurensning eller helseskade eller
2.
slikt vedtak er nødvendig for å få til en tilfredsstillende gjennomføring av et organisert system for innsamling og behandling av avfall.
Den som leverer avfall til noen som etter fjerde ledd har plikt til å ta imot det, skal holde mottakeren skadesløs og levere avfallet på vilkår som sikrer mottakeren rimelig godtgjøring for hans arbeid. Har avfallet en verdi utover dette, skal mottageren betale et rimelig vederlag for avfallet. Partene kan kreve vederlagsspørsmålet avgjort ved voldgift etter Voldgiftsloven.

§ 33a.  (Opphevet)

§ 34.  (avfallsgebyr)
Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både kapitalkostnader og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta og/eller behandle etter §§ 29, 30 eller 31 må gebyret ikke overstige kommunens kostnader.
Kommunene bør fastsette differensierte gebyrer, der dette vil kunne bidra til avfallsreduksjon og økt gjenvinning. Forurensningsmyndigheten kan fastsette forskrifter om beregning av gebyrene.
Avfallshåndtering etter § 35 omfattes ikke av denne bestemmelsen.
Gebyr skal betales av den som eier en eiendom som omfattes av ordning for innsamling av avfall eller tømming av slamavskiller, privet m.v. etter loven her. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren svare gebyret om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år.
Avfallsgebyr med påløpte renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter Panteloven § 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling, tilbakebetaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i Lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane §§ 26 og 27 tilsvarende.

§ 35.(avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.)
Den som driver dagligvarehandel, bensinstasjon, kiosk og liknende utsalgssted skal sørge for oppsetting av avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet og tømming av disse. Den som driver leirplass eller annet turistanlegg har også plikt til å sette opp og tømme avfallsbeholdere. Den som driver virksomhet nevnt i første og annet punktum skal forøvrig foreta nødvendig opprydding i området.
Kommunen skal sørge for oppsetting og tømming av avfallsbeholdere på utfartssteder og andre sterkt besøkte offentlig steder hvor det må regnes med at avfall vil bli gjensatt. I tilknytning til tømming skal det foretas rimelig opprydding i området. Kommunens plikt etter dette ledd gjelder ikke dersom noen annen har plikt etter første ledd eller § 36.
Arrangør av tilstelning eller stevne skal sørge for nødvendig opprydding etterpå så langt dette ikke påhviler den som driver virksomhet som nevnt i første ledd.
Kommunen kan i det enkelte tilfelle gi de pålegg som er nødvendige til gjennomføring av reglene i første og tredje ledd.

§ 36.  (avfall langs offentlige veger m.v.)
Vegstyresmakten skal sørge for oppsetting og tømming av avfallsbeholdere langs offentlige veger utenfor tettbygd strøk hvor de vegfarende erfaringsmessig etterlater seg avfall. Beholderne skal plasseres slik at de er forenlige med trafikksikkerheten. I tilknytning til tømming skal vegstyresmakten foreta nødvendig opprydding innenfor vegens eiendomsgrenser så langt dette ikke påhviler noen etter § 35 første og tredje ledd.
Forurensningsmyndigheten kan ved forskrift eller i det enkelt tilfelle fastsette at vegholderen skal sørge for toalett for de vegfarende dersom det ellers vil oppstå utilfredsstillende forhold.

§ 37.(pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding)
Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med § 28, skal fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter som noen har hatt til fjerning eller opprydding. Slikt pålegg kan også gis overfor den som har overtrådt § 35 første eller tredje ledd dersom dette har ført til at avfallet er blitt spredd.
Forurensningsmyndigheten kan også gi pålegg om opprydding og fjerning til den som var eier av motorkjøretøy, skip, fly eller annen liknende større gjenstand, da det ble etterlatt i strid med § 28 eller som er eier når pålegget gis.
Har noen bedt kommunen gi pålegg om opprydning eller betaling av utgifter etter første eller annet ledd, er avgjørelsen enkeltvedtak også om pålegg ikke blir gitt.
 Innhold
Kap. 1. Innledende bestemmelser.
§ 1. (lovens formål)
§ 2. (retningslinjer)
§ 3. (alminnelige regler om lovens virkeområde)
§ 4. (lovens anvendelse for virksomhet på kontinentalsokkelen)
§ 5. (forurensning fra transport)
Kap. 2. Alminnelige bestemmelser om forurensninger.
§ 6. (hva som forstås med forurensning)
§ 7. (plikt til å unngå forurensning)
§ 8. (begrensninger i plikten til å unngå forurensninger)
§ 9. (forskrifter om forurensning)
§ 10. (forholdet til Granneloven m.v.)
Kap. 3. Tillatelse til virksomhet som kan volde forurensning. Konsekvensanalyser.
§ 11. (særskilt tillatelse til forurensende tiltak)
§ 12. (innhold av søknad)
§ 13. (meldeplikt og konsekvensanalyser for virksomhet som kan medføre større forurensningsproblemer)
§ 14. (utredningen er offentlig)
§ 15. (offentlig møte om virksomhet som kan medføre større forurensningsproblemer)
§ 16. (vilkår i tillatelse)
§ 17. (innløsning av fast eiendom m.v.)
§ 18. (endring og omgjøring av tillatelse)
§ 19. (meldeplikt ved utskiftning av utstyr eller økning av forurensningene)
§ 20. (nedleggelse og driftsstans)
Kap. 4. Særlige regler om avløpsanlegg m.v.
§ 21. (definisjoner)
§ 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg)
§ 23. (rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg)
§ 24. (drift og vedlikehold av avløpsanlegg)
§ 24a. (særlige erstatningsregler for avløpsanlegg)
§ 25. (utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg)
§ 26. (kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v.)
Kap. 5. Om avfall.
§ 27. (definisjoner)
§ 28. (forbud mot forsøpling)
§ 29. (krav til anlegg for behandling av avfall)
§ 30. (kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v.)
§ 31. (håndtering av spesialavfall)
§ 32. (håndtering av næringsavfall)
§ 32a. Mottaksanlegg for avfall fra skip
§ 33. (gjenvinning og annen behandling av avfall)
§ 34. (avfallsgebyr)
§ 35. (avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v.)
§ 36. (avfall langs offentlige veger m.v.)
§ 37.(pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding)
Kap. 6. Akutt forurensning.
§ 38. (akutt forurensning)
§ 39. (varslingsplikt)
§ 40. (beredskapsplikt)
§ 41. (beredskapsplaner)
§ 42. (samarbeid om privat beredskap)
§ 43. (kommunal og statlig beredskap)
§ 44. (kommunale og interkommunale beredskapsplaner)
§ 45. (statlig aksjonsutvalg ved omfattende ulykker)
§ 46. (aksjoner mot akutt forurensning)
§ 47. (bistandsplikt)
Kapittel 7. Tilsyn med forurensninger og avfall.
§ 48. (forurensnings-myndighetens oppgaver)
§ 49. (opplysningsplikt)
§ 50. (rett til gransking)
§ 51. (pålegg om undersøkelse)
§ 52. (godkjenning av laboratorier og analysemetoder)
§ 52a. (gebyrer)
§ 52b. Internkontroll
§ 52c. (EMAS-ordningen)
Kap. 8. Erstatning for forurensningsskade.
§ 53. (saklig virkeområde)
§ 54. (stedlig virkeområde og lovvalg)
§ 55. (ansvarssubjekt og ansvarsgrunnlag)
§ 56. (tålegrense)
§ 57. (ansvarets omfang)
§ 58. (gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av allemannsretter utenfor næring m.v.)
§ 59. (flere mulige skadeårsaker)
§ 60. (engangserstatning eller terminvise beløp)
§ 61. (lemping av ansvaret)
§ 62. (bruken av erstatning ved utleie av bolig til boligformål)
§ 63. (plikt til å stille sikkerhet m.v.)
§ 64. (vernetinget ved kumulasjon)
Kap. 9. Gjennomføring av loven og vedtak i medhold av loven. Vederlag og betaling for tiltak mot forurensning.
§ 73. (tvangsmulkt ved forhold i strid med loven)
§ 74. (umiddelbar gjennomføring ved forurensnings-myndigheten)
§ 75. (bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag for bistand)
§ 76. (betaling av utgifter for tiltak mot forurensninger og avfallsproblemer)
§ 77. (begrenset adgang til å kreve utgifter dekket før tiltak er truffet)
Kap. 10. Straff.
§ 78. (straffansvar for forurensning)
§ 79. (straffansvar for ulovlig håndtering av avfall)
Kap 11. Administrative bestemmelser. Forholdet til Forvaltningsloven.
§ 81. (forurensnings-myndighetene)
§ 83. (delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen)
§ 85. (forholdet til Forvaltningsloven)
Kap. 12. Avsluttende bestemmelser.
§ 86. (forholdet til eldre virksomheter)
§ 87. (forholdet til vedtak truffet etter eldre lovgivning)
§ 88. (gjennomførings-bestemmelser)
§ 89. (ikrafttreden)
§ 90. (opphevelse av og endringer i andre lover)