Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1967-02-10 nr. 00:
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
(Forvaltningsloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapittel I
Lovens område. Definisjoner
§ 1
(lovens generelle virkeområde)
§ 2
(definisjoner)
§ 3
(rekkevidden av visse bestemmelser i loven)
§ 4
(unntak for visse offentlige institusjoner og for visse saker, m.m.)
§ 5
(adgang for Kongen til å gi visse bestemmelser om lovens rekkevidde)
Kapittel II
Om ugildhet
§ 6
(habilitetskrav)
§ 7
(foreløpig avgjørelse)
§ 8
(avgjørelse av habilitetsspørsmålet)
§ 9
(oppnevning av stedfortreder)
§ 10
(hvem habilitetsbestemmelsene gjelder for)
Kapittel III
Almindelige regler om saksbehandlingen
§ 11
(veiledningsplikt)
§ 11a
(saksbehandlingstid, foreløpig svar)
§ 11b
(adgang for Kongen til å fastsette frister)
§ 11c
(adgang for Kongen til å gi regler om nemnder)
§ 11d
(muntlige konferanser og nedtegning av opplysninger)
§ 12
(advokat eller annen fullmektig)
§ 13
(taushetsplikt)
§ 13a
(begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse)
§ 13b
(begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser)
§ 13c
(informasjon om taushetsplikt, oppbevaring av opplysninger undergitt taushetsplikt)
§ 13d
(opplysninger til bruk for forsking)
§ 13e
(forskeres taushetsplikt)
§ 13f
(bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt m.m. i andre lover)
§ 14
(saksforberedelse og klage ved pålegg om å gi opplysninger)
§ 15
(fremgangsmåten ved gransking o.l.)
§ 15a
(elektronisk kommunikasjon)
Kapittel IV
Om saksforberedelse ved enkeltvedtak
§ 16
(forhåndsvarsling)
§ 17
(forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt)
§ 18
(partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter)
§ 19
(innskrenket adgang til visse slags opplysninger)
§ 20
(gjennomsyn og utlån av saksdokumenter)
§ 21
(klage over avslag om å få gjøre seg kjent med et dokument)
§ 22
(Opphevet)
Kapittel V
Om vedtaket
§ 23
(formene for enkeltvedtak)
§ 24
(når enkeltvedtak skal grunngis)
§ 25
(begrunnelsens innhold)
§ 26
(Opphevet)
§ 27
(underretning om vedtaket)
§ 27a
Dersom ikke annet er bestemt, kan Kongen gi forskrifter...
§ 27b
(vilkår for å reise sak for domstolene om vedtaket)
Kapittel VI
Om klage og omgjøring
§ 28
(vedtak som kan påklages, klageinstans)
§ 29
(klagefrist)
§ 30
(når klagen må være fremsatt)
§ 31
(oversitting av klagefristen)
§ 32
(klagens adressat, form og innhold)
§ 33
(saksforberedelsen i klagesak)
§ 34
(klageinstansens kompetanse)
§ 35
(omgjøring av vedtak uten klage)
§ 36
(sakskostnader)
Kapittel VII
Om forskrifter
§ 37
(utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte)
§ 38
(formkrav og kunngjøring)
§ 39
(virkning av forsømt kunngjøring)
§ 40
(adgangen til å fravike forskrifter)
Kapittel VIII
Bestemmelser om virkningen av feil, om utsatt iverksetting av vedtak og om ikrafttredelse
§ 41
(virkningen av feil ved behandlingsmåten)
§ 42
(utsatt iverksetting av vedtak)
§ 43
(ikrafttredelse) 
Innhold
Kapittel I
Lovens område. Definisjoner
§ 1. (lovens generelle virkeområde)
§ 2. (definisjoner)
§ 3. (rekkevidden av visse bestemmelser i loven)
§ 4. (unntak for visse offentlige institusjoner og for visse saker, m.m.)
§ 5. (adgang for Kongen til å gi visse bestemmelser om lovens rekkevidde)
Kapittel II
Om ugildhet
§ 6. (habilitetskrav)
§ 7. (foreløpig avgjørelse)
§ 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet)
§ 9. (oppnevning av stedfortreder)
§ 10. (hvem habilitetsbestemmelsene gjelder for)
Kapittel III
Almindelige regler om saksbehandlingen
§ 11. (veiledningsplikt)
§ 11a. (saksbehandlingstid, foreløpig svar)
§ 11b. (adgang for Kongen til å fastsette frister)
§ 11c. (adgang for Kongen til å gi regler om nemnder)
§ 11d. (muntlige konferanser og nedtegning av opplysninger)
§ 12. (advokat eller annen fullmektig)
§ 13. (taushetsplikt)
§ 13a. (begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse)
§ 13b. (begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser)
§ 13c. (informasjon om taushetsplikt, oppbevaring av opplysninger undergitt taushetsplikt)
§ 13d. (opplysninger til bruk for forsking)
§ 13e. (forskeres taushetsplikt)
§ 13f. (bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt m.m. i andre lover)
§ 14. (saksforberedelse og klage ved pålegg om å gi opplysninger)
§ 15. (fremgangsmåten ved gransking o.l.)
§ 15a. (elektronisk kommunikasjon)
Kapittel IV
Om saksforberedelse ved enkeltvedtak
§ 16. (forhåndsvarsling)
§ 17. (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt)
§ 18. (partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter)
§ 19. (innskrenket adgang til visse slags opplysninger)
§ 20. (gjennomsyn og utlån av saksdokumenter)
§ 21. (klage over avslag om å få gjøre seg kjent med et dokument)
§ 22. (Opphevet)
Kapittel V
Om vedtaket
§ 23. (formene for enkeltvedtak)
§ 24. (når enkeltvedtak skal grunngis)
§ 25. (begrunnelsens innhold)
§ 26. (Opphevet)
§ 27. (underretning om vedtaket)
§ 27a. Dersom ikke annet er bestemt, kan Kongen gi forskrifter...
§ 27b. (vilkår for å reise sak for domstolene om vedtaket)
Kapittel VI
Om klage og omgjøring
§ 28. (vedtak som kan påklages, klageinstans)
§ 29. (klagefrist)
§ 30. (når klagen må være fremsatt)
§ 31. (oversitting av klagefristen)
§ 32. (klagens adressat, form og innhold)
§ 33. (saksforberedelsen i klagesak)
§ 34. (klageinstansens kompetanse)
§ 35. (omgjøring av vedtak uten klage)
§ 36. (sakskostnader)
Kapittel VII
Om forskrifter
§ 37. (utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte)
§ 38. (formkrav og kunngjøring)
§ 39. (virkning av forsømt kunngjøring)
§ 40. (adgangen til å fravike forskrifter)
Kapittel VIII
Bestemmelser om virkningen av feil, om utsatt iverksetting av vedtak og om ikrafttredelse
§ 41. (virkningen av feil ved behandlingsmåten)
§ 42. (utsatt iverksetting av vedtak)
§ 43. (ikrafttredelse)