Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1957-06-28 nr. 16:
Lov om friluftslivet
(Friluftslivloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapitel I. Om ferdsel m.v.
§ 1 (Lovens formål)
§ 1a (Hva som forstås med innmark og utmark)
§ 2 (Ferdsel i utmark)
§ 3 (Ferdsel i innmark)
§ 4 (Ferdsel med motorvogn og hestekjøretøy)
§ 5 (Opphevet)
§ 6 (Ferdsel på sjøen og i vassdrag)
§ 7 (Landsetting og fortøyning av båt)
§ 8 (Bading)
§ 9 (Rasting og telting)
§ 10 (Friluftsmøte m.v.)
Kapitel II. Om ferdselsrettens utøving og innskrenkninger i ferdselsretten m.v.
§ 11 (Ferdselskultur og eierens bortvisingsrett)
§ 12 (Erstatning for skade og ulempe)
§ 13 (Sjikanøse stengsler og uheimlete forbudskilt)
§ 14 (Avgift for adgang til friluftsområde)
§ 15 (Regulering av ferdsel på visse friluftsområde)
§ 16 (Sperring av særlig utsatt område)
§ 17 (Opphevet)
§ 18 (Krav om innløsning av særlig utsatt område)
§ 19 (Forholdet til andre lover)
§ 20 (Uttalelse om tvilsspørsmål)
Kapitel III. Om friluftslivsforvaltningen. Forholdet til Forvaltningsloven.
§ 21 (Friluftslivsorganene)
§ 22 (Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver)
§ 23 (Forskrifter)
§ 24 (Forholdet til Forvaltningsloven, herunder om kunngjøring og klage)
Kapitel IV. Om byggeforbud m.v. og meldeplikt for byggverk eller utparsellering
  (Opphevet)
Kapitel V. Om tvangsinngrep, skjønn m.v.
§ 34 (Friluftsmark)
§ 35 (Inngrepsløyve for kommuner og friluftslag)
§ 36 (Opphevet)
§ 37 (Opphevet)
§ 38 (Opphevet)
Kapitel VI. Om straff og ikrafttreden m.v.
§ 39 (Straff)
§ 40 (Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v.)
§ 41 (Lovens ikrafttreden og oppheving av andre lover)

Innhold
Kapitel I. Om ferdsel m.v.
§ 1. (Lovens formål)
§ 1a. (Hva som forstås med innmark og utmark)
§ 2. (Ferdsel i utmark)
§ 3. (Ferdsel i innmark)
§ 4. (Ferdsel med motorvogn og hestekjøretøy)
§ 6. (Ferdsel på sjøen og i vassdrag)
§ 7. (Landsetting og fortøyning av båt)
§ 8. (Bading)
§ 9. (Rasting og telting)
§ 10. (Friluftsmøte m.v.)
Kapitel II. Om ferdselsrettens utøving og innskrenkninger i ferdselsretten m.v.
§ 11. (Ferdselskultur og eierens bortvisingsrett)
§ 12. (Erstatning for skade og ulempe)
§ 13. (Sjikanøse stengsler og uheimlete forbudskilt)
§ 14. (Avgift for adgang til friluftsområde)
§ 15. (Regulering av ferdsel på visse friluftsområde)
§ 16. (Sperring av særlig utsatt område)
§ 18. (Krav om innløsning av særlig utsatt område)
§ 19. (Forholdet til andre lover)
§ 20. (Uttalelse om tvilsspørsmål)
Kapitel III. Om friluftslivsforvaltningen. Forholdet til Forvaltningsloven.
§ 21. (Friluftslivsorganene)
§ 22. (Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver)
§ 23. (Forskrifter)
§ 24. (Forholdet til Forvaltningsloven, herunder om kunngjøring og klage)
Kapitel V. Om tvangsinngrep, skjønn m.v.
§ 34. (Friluftsmark)
§ 35. (Inngrepsløyve for kommuner og friluftslag)
Kapitel VI. Om straff og ikrafttreden m.v.
§ 39. (Straff)
§ 40. (Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v.)
§ 41. (Lovens ikrafttreden og oppheving av andre lover)