Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1961-06-16 nr. 15:
Lov om rettshøve mellom grannar

Grannelova

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Ålmenne føresegner
§ 1 Føresegnene i denne lova gjeld berre
§ 2 Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande
§ 3 Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren,
§ 4 Ingen må byggja såleis at takdrop eller snøras
§ 5 Ingen må setja i verk graving, bygging, sprenging eller liknande,
Grannevarsel og førehandsavgjerder
§ 6 Når nokon vil gå i gang med planting, graving, bygging, industriverksemd
§ 7 Spørsmål om korleis eit tiltak bør setjast i verk,
§ 8 Viser røynsla at vilkår eller pålegg i avgjerd etter § 7 fyrste stykket
Skadebot
§ 9 Det økonomiske tapet nokon lid av skade eller ulempe
Retting
§ 10 Tilstand eller tilhøve som strider mot nokor føresegn i §§ 2-5,
§ 11
Hus eller anna byggverk som ulovleg står såleis
§ 12
Tre, greiner, og røter som stikk inn på granneeigedom
Eigedomar og anna som tòler serleg lite.
§ 13
Den som fremjar eit tiltak, er ikkje skyldig til
Rett til serlege åtgjerder på granneeigedom
§ 14
Den som til lovleg bygging, vøling, graving, sprenging
§ 15
Er byggverk eller anna til fare for alvorleg skade på granneeigedom,
Fastsetjing av skadebot og vederlag
§ 16
Ved skade og ulempe skal erstatningen eller vederlaget
§ 17
(Opphevd)
Granneskjøn
§ 18
Granneskjøn er rettsleg skjøn.
Løyvetvang og føresegner for luftforurensing
§ 19
(Opphevd)
§ 20
(Opphevd)
§ 21
(Opphevd)
§ 22
(Opphevd)
§ 23
(Opphevd)
Ikraftsetjing og overgangsføresegner
§ 24
Denne lova gjeld
INNHOLD
Ålmenne føresegner
Grannevarsel og førehandsavgjerder
Skadebot
Retting
Eigedomar og anna som tòler serleg lite.
Rett til serlege åtgjerder på granneeigedom
Fastsetjing av skadebot og vederlag
Granneskjøn
Løyvetvang og føresegner for luftforurensing
Ikraftsetjing og overgangsføresegner