Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
LOV 1814-05-17 nr. 00:
Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814,
saaledes som den er lydende ifølge siden foretagne Ændringer

A. Om Statsformen og Religionen
§ 1 Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt
§ 2 Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse.
B. Om den udøvende Magt, Kongen og den kongelige Familie
§ 3 Den udøvende Magt er hos Kongen,
§ 4 Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion,
§ 5 Kongens Person er hellig;
§ 6 Arvefølgen er lineal,
§ 7 Er ingen arveberettiget Prinsesse eller Prins til,
§ 8 Kongens Myndighetsalder fastsættes ved Lov.
§ 9 Saasnart Kongen, som myndig, tiltræder Regjeringen,
§ 10 (Opphevet)
§ 11 Kongen skal bo inden Riget
§ 12 Kongen vælger selv et Raad
§ 13 Under Kongens Reiser inden Riget
§ 14 Kongen kan beskikke Statssekretærer
§ 15 Enhver, som har Sæde i Statsraadet, er pligtig til at indlevere sin Ansøgning om Afsked, efter at
§ 16 Kongen anordner al offentlig Kirke- og Gudstjeneste,
§ 17 Kongen kan give og ophæve Anordninger,
§ 18 Kongen lader i Almindelighed indkræve
§ 19 Kongen vaager over, at Statens Eiendomme og Regalier
§ 20 Kongen har Ret til i Statsraadet at benaade
§ 21 Kongen vælger og beskikker,
§ 22 Statsministeren og de øvrige Statsraadets Medlemmer
§ 23 Kongen kan meddele Ordener
§ 24 Kongen vælger og afskediger,
§ 25 Kongen har høieste Befaling over Rigets Land- og Sømagt.
§ 26 Kongen har Ret til at sammenkalde Tropper,
§ 27 Alle Statsraadets Medlemmer skulle,
§ 28 Forestillinger om Embeders Besættelse
§ 29 Forbyder lovligt Forfald en Statsraad at møde
§ 30 I Statsraadet føres Protokol over alle de Sager,
§ 31 Alle af Kongen udfærdigede Beslutninger
§ 32 De Beslutninger, som tages af Regjeringen
§ 33 (Opphevet)
§ 34 Kongen giver Bestemmelser om Titler
§ 35 Saasnart Tronarvingen har fyldt sit 18de Aar,
§ 36 En til Norges Krone arveberettiget Prinsesse eller Prins
§ 37 De kongelige Prinser og Prinsesser skulle,
§ 38 (Opphevet)
§ 39 Dør Kongen og Tronfølgeren endnu er umyndig,
§ 40 Indtil Storthinget er forsamlet og har anordnet
§ 41 Er Kongen fraværende fra Riget
§ 42 (Opphevet)
§ 43 Valget af Formyndere, som skulle bestyre Regjeringen
§ 44 Den Prinsesse eller Prins, som i de udi § 41 anførte Tilfælde
§ 45 Saasnart deres Statsstyrelse ophører,
§ 46 Efterlade Vedkommende, i Overensstemmelse med § 39,
§ 47 Bestyrelsen af den umyndige Konges Opdragelse
§ 48 Er Kongestammen uddød, og ingen Tronfølger udkaaret,
C. Om Borgerret og den lovgivende Magt
§ 49 Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget,
§ 50 Stemmeberettigede ved Storthingsvalg ere
§ 51 Regler om Mandtalsførselen
§ 52 (Opphevet)
§ 53 Stemmeret tabes:
§ 54 Valgthingene holdes hvert fjerde Aar.
§ 55 Valgthingene bestyres paa den Maade,
§ 56 (Opphevet)
§ 57 Det Antal Storthingsrepræsentanter,
§ 58 Valgthingene afholdes særskilt for hver Kommune.
§ 59 Valget af Distriktsrepræsentanter
§ 60 Hvorvidt og under hvilke Former de Stemmeberettigede
§ 61 Ingen kan vælges til Repræsentant
§ 62 De Tjenestemænd, der ere ansatte ved
§ 63 Enhver, som vælges til Repræsentant,
§ 64 De valgte Repræsentanter forsynes med
§ 65 Enhver Repræsentant og indkaldt Varamand
§ 66 Repræsentanterne ere paa deres Reise
§ 67 De paa forestaaende Maade valgte Repræsentanter
§ 68 Storthinget sammentræder i Almindelighed
§ 69 Naar Storthinget ikke er samlet,
§ 70 (Opphevet)
§ 71 Storthingets Medlemmer fungere som saadanne
§ 72 (Opphevet)
§ 73 Storthinget udvælger blandt sine Medlemmer
§ 74 Saasnart Storthinget har konstitueret sig,
§ 75 Det tilkommer Storthinget:
§ 76 Enhver Lov skal først foreslaaes
§ 77 Naar en af Odelsthinget foreslaaet Lovbeslutning
§ 78 Billiger Kongen Lovbeslutningen,
§ 79 Er en Lovbeslutning bleven uforandret antagen
§ 80 Storthinget forbliver samlet saalænge
§ 81 Alle Love (de i § 79 undtagne) udfærdiges
§ 82 Regjeringen skal meddele Storthinget alle de Oplysninger
§ 83 Storthinget kan indhente Høiesterets
§ 84 Storthinget holdes for aabne Døre,
§ 85 Den der adlyder en Befaling,
D. Om den dømmende Magt
§ 86 Rigsretten dømmer i første og sidste Instans
§ 87 Den Anklagede, og den som handler i Sagen
§ 88 Høiesteret dømmer i sidste Instans.
§ 89 (Ophevet)
§ 90 Høiesterets Domme kunne i intet
§ 91 Ingen kan beskikkes til Medlem af Høiesteret,
E. Almindelige Bestemmelser
§ 92 Til Embeder i Staten maa alene udnævnes
§ 93 For at sikre den internationale Fred og Sikkerhed
§ 94 En ny almindelig civil og kriminal Lovbog
§ 95 Ingen Dispensationer, Protektorier,
§ 96 Ingen kan dømmes uden efter Lov,
§ 97 Ingen Lov maa gives tilbagevirkende Kraft.
§ 98 Med Sportler, som erlægges til Rettens Betjente,
§ 99 Ingen maa fængslig anholdes,
§ 100 Ytringsfrihed bør finde Sted.
§ 101 Nye og bestandige Indskrænkninger
§ 102 Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted,
§ 103 Fristed tilstedes ikke dem,
§ 104 Jord og Boslod kan i intet Tilfælde
§ 105 Fordrer Statens Tarv, at Nogen maa afgive
§ 106 Saavel Kjøbesummer som Indtægter
§ 107 Odels- og Aasædesretten maa ikke ophæves.
§ 108 Ingen Grevskaber, Baronier,
§ 109 Enhver Statens Borger er i Almindelighed
§ 110 Det paaligger Statens Myndigheder
§ 110a Det paaligger Statens Myndigheter
§ 110b Enhver har Ret til et Milieu
§ 110c Det paaligger Statens Myndigheder
§ 111 Det norske Flags Form og Farver
§ 112 Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres,