Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
LOV 1989-06-16 nr. 63:
Lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere
(Håndverkerloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapittel I. Virkeområde m.m.
§ 1 Alminnelig virkeområde
§ 2 Avgrensning mot kjøp
§ 3 Ufravikelighet
§ 4 Risikoen for sending av meldinger
Kapittel II. Oppdraget
§ 5 Utføring og materialer
§ 6 Offentlige sikkerhetskrav
§ 7 Plikt til å frarå
§ 8 Unnlatt fraråding
§ 9 Tilleggsarbeid
§ 10 Tiden for utføring
Kapittel III. Forsinkelse av tjenesten
§ 11 Forbrukerens krav ved forsinkelse
§ 12 Reklamasjon
§ 13 Rett til å holde betalingen tilbake
§ 14 Rett til å få tjenesten utført
§ 15 Heving
§ 16 Virkningene av heving
Kapittel IV. Mangler ved tjenesten
§ 17 Når foreligger mangel
§ 18 Opplysninger om tjenesten
§ 19 Manglende opplysninger
§ 20 Tiden for mangelbedømmelsen
§ 21 Forbrukerens krav ved mangler
§ 22 Reklamasjon
§ 23 Rett til å holde betalingen tilbake
§ 24 Retting av mangel
§ 25 Prisavslag
§ 26 Heving
§ 27 Krav mot tidligere leverandørledd m.m.
Kapittel V. Tjenesteyterens erstatningsansvar
§ 28 Erstatningsansvar for forsinkelse og mangel
§ 29 Annet erstatningsansvar
§ 30 Ansvarets omfang
§ 31 Normalerstatning for forsinkelse
Kapittel VI. Forbrukerens ytelse (betaling, medvirkning)
§ 32 Fastsetting av prisen
§ 33 Pristillegg
§ 34 Forundersøkelse o.l.
§ 35 Betaling ved uhell
§ 36 Rekning og gebyrer
§ 37 Betalingstid
§ 38 Forbrukerens medvirkning m.m.
Kapittel VII. Forbrukerens avbestilling
§ 39 Avbestillingsadgangen
§ 40 Avbestillingsansvaret
Kapittel VIII. Forsinkelse på forbrukerens side
§ 41 Tjenesteyterens krav ved forsinkelse
§ 42 Stansing av arbeidet
§ 43 Heving
§ 44 Oppgjøret ved heving
§ 45 Rente og rentetaperstatning
§ 46 Tilbakeholdsrett
§ 47 Omsorgsplikt og salgsrett
Kapittel IX. Ikrafttredelse
§ 48 Ikrafttredelse
Innhold
Kapittel I. Virkeområde m.m.
§ 1. Alminnelig virkeområde
§ 2. Avgrensning mot kjøp
§ 3. Ufravikelighet
§ 4. Risikoen for sending av meldinger
Kapittel II. Oppdraget
§ 5. Utføring og materialer
§ 6. Offentlige sikkerhetskrav
§ 7. Plikt til å frarå
§ 8. Unnlatt fraråding
§ 9. Tilleggsarbeid
§ 10. Tiden for utføring
Kapittel III. Forsinkelse av tjenesten
§ 11. Forbrukerens krav ved forsinkelse
§ 12. Reklamasjon
§ 13. Rett til å holde betalingen tilbake
§ 14. Rett til å få tjenesten utført
§ 15. Heving
§ 16. Virkningene av heving
Kapittel IV. Mangler ved tjenesten
§ 17. Når foreligger mangel
§ 18. Opplysninger om tjenesten
§ 19. Manglende opplysninger
§ 20. Tiden for mangelbedømmelsen
§ 21. Forbrukerens krav ved mangler
§ 22. Reklamasjon
§ 23. Rett til å holde betalingen tilbake
§ 24. Retting av mangel
§ 25. Prisavslag
§ 26. Heving
§ 27. Krav mot tidligere leverandørledd m.m.
Kapittel V. Tjenesteyterens erstatningsansvar
§ 28. Erstatningsansvar for forsinkelse og mangel
§ 29. Annet erstatningsansvar
§ 30. Ansvarets omfang
§ 31. Normalerstatning for forsinkelse
Kapittel VI. Forbrukerens ytelse (betaling, medvirkning)
§ 32. Fastsetting av prisen
§ 33. Pristillegg
§ 34. Forundersøkelse o.l.
§ 35. Betaling ved uhell
§ 36. Rekning og gebyrer
§ 37. Betalingstid
§ 38. Forbrukerens medvirkning m.m.
Kapittel VII. Forbrukerens avbestilling
§ 39. Avbestillingsadgangen
§ 40. Avbestillingsansvaret
Kapittel VIII. Forsinkelse på forbrukerens side
§ 41. Tjenesteyterens krav ved forsinkelse
§ 42. Stansing av arbeidet
§ 43. Heving
§ 44. Oppgjøret ved heving
§ 45. Rente og rentetaperstatning
§ 46. Tilbakeholdsrett
§ 47. Omsorgsplikt og salgsrett
Kapittel IX. Ikrafttredelse
§ 48. Ikrafttredelse