Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 2001-06-15 nr. 93:
Lov om helseforetak m.m.
(Helseforetaksloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
§ 1 Lovens og helseforetakenes formål
§ 2 Lovens virkeområde
§ 3 Definisjoner
§ 4 Helseregioner
§ 5 Forholdet til annen lovgivning
Kapittel 2. Partsstilling og ansvar
§ 6 Partsstilling
§ 7 Ansvar for foretakets forpliktelser
Kapittel 3. Stiftelse og vedtekter
§ 8 Opprettelse av regionale helseforetak
§ 9 Opprettelse av helseforetak
§ 10 Vedtekter for regionale helseforetak
§ 11 Vedtekter i helseforetak
§ 12 Vedtektsendringer
§ 13 Registrering i Foretaksregisteret
Kapittel 4. Foretakets kapital
§ 14 Foretakets egenkapital
§ 15 Disponering av foretakets midler
Kapittel 5. Foretaksmøtet
§ 16 Foretaksmøtets myndighet m.v.
§ 17 Ledelsens rett og plikt til å være til stede i foretaksmøtet
§ 18 Innkalling til foretaksmøtet
§ 19 Saksbehandlingen i foretaksmøtet
Kapittel 6. Foretakets styre og daglig ledelse
§ 20 Foretakets ledelse
§ 21 Styrets sammensetning m.v.
§ 22 Ansattes styrerepresentasjon i regionalt helseforetak
§ 23 Ansattes styrerepresentasjon i helseforetak
§ 24 Tjenestetid
§ 25 Opphør av styreverv før tjenestetiden er utløpt
§ 26 Styremøter
§ 27 Vedtaksførhet og flertallskrav
Kapittel 7. Styrets oppgaver og kompetanse
§ 28 Styrets oppgaver
§ 29 Styrets tilsyn med daglig leder
§ 30 Saker av vesentlig betydning
§ 31 Salg av foretakets faste eiendommer m.v.
§ 32 Salg av sykehusvirksomhet
§ 33 Lån og garantier
§ 34 Årlig melding om virksomheten m.v. i regionalt helseforetak
§ 35 Pasienters og andre brukeres innflytelse
Kapittel 8. Daglig leder
§ 36 Daglig leder
§ 37 Daglig leders myndighet
§ 38 Daglig leders rapportering til styret
Kapittel 9. Foretakets representasjon utad
§ 39 Foretakets representasjon
§ 40 Overskridelse av representasjonsretten
Kapittel 10. Organisering av samarbeid med andre m.v.
§ 41 Samarbeid med andre
§ 42 Ansvarsform for virksomhet eid av foretak
Kapittel 11. Regnskap, revisjon og kontroll
§ 43 Regnskap m.v.
§ 44 Revisjon
§ 45 Riksrevisjonens kontroll
Kapittel 12. Oppløsning og avvikling
§ 46 Vedtak om oppløsning
§ 47 Avviklingsstyre m.v.
§ 48 Ansvar etter avviklingen
Kapittel 13. Erstatningsansvar
§ 49 Erstatningsansvar
Kapittel 14. Omdanning
§ 50 Omdanning
Kapittel 15. Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover
§ 51 Ikraftsetting
§ 52 Overgangsbestemmelser
§ 53 Endring i andre lover
INNHOLD
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
§ 1. Lovens og helseforetakenes formål
§ 2. Lovens virkeområde
§ 3. Definisjoner
§ 4. Helseregioner
§ 5. Forholdet til annen lovgivning
Kapittel 2. Partsstilling og ansvar
§ 6. Partsstilling
§ 7. Ansvar for foretakets forpliktelser
Kapittel 3. Stiftelse og vedtekter
§ 8. Opprettelse av regionale helseforetak
§ 9. Opprettelse av helseforetak
§ 10. Vedtekter for regionale helseforetak
§ 11. Vedtekter i helseforetak
§ 12. Vedtektsendringer
§ 13. Registrering i Foretaksregisteret
Kapittel 4. Foretakets kapital
§ 14. Foretakets egenkapital
§ 15. Disponering av foretakets midler
Kapittel 5. Foretaksmøtet
§ 16. Foretaksmøtets myndighet m.v.
§ 17. Ledelsens rett og plikt til å være til stede i foretaksmøtet
§ 18. Innkalling til foretaksmøtet
§ 19. Saksbehandlingen i foretaksmøtet
Kapittel 6. Foretakets styre og daglig ledelse
§ 20. Foretakets ledelse
§ 21. Styrets sammensetning m.v.
§ 22. Ansattes styrerepresentasjon i regionalt helseforetak
§ 23. Ansattes styrerepresentasjon i helseforetak
§ 24. Tjenestetid
§ 25. Opphør av styreverv før tjenestetiden er utløpt
§ 26. Styremøter
§ 27. Vedtaksførhet og flertallskrav
Kapittel 7. Styrets oppgaver og kompetanse
§ 28. Styrets oppgaver
§ 29. Styrets tilsyn med daglig leder
§ 30. Saker av vesentlig betydning
§ 31. Salg av foretakets faste eiendommer m.v.
§ 32. Salg av sykehusvirksomhet
§ 33. Lån og garantier
§ 34. Årlig melding om virksomheten m.v. i regionalt helseforetak
§ 35. Pasienters og andre brukeres innflytelse
Kapittel 8. Daglig leder
§ 36. Daglig leder
§ 37. Daglig leders myndighet
§ 38. Daglig leders rapportering til styret
Kapittel 9. Foretakets representasjon utad
§ 39. Foretakets representasjon
§ 40. Overskridelse av representasjonsretten
Kapittel 10. Organisering av samarbeid med andre m.v.
§ 41. Samarbeid med andre
§ 42. Ansvarsform for virksomhet eid av foretak
Kapittel 11. Regnskap, revisjon og kontroll
§ 43. Regnskap m.v.
§ 44. Revisjon
§ 45. Riksrevisjonens kontroll
Kapittel 12. Oppløsning og avvikling
§ 46. Vedtak om oppløsning
§ 47. Avviklingsstyre m.v.
§ 48. Ansvar etter avviklingen
Kapittel 13. Erstatningsansvar
§ 49. Erstatningsansvar
Kapittel 14. Omdanning
§ 50. Omdanning
Kapittel 15. Ikraftsettings- og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover
§ 51. Ikraftsetting
§ 52. Overgangsbestemmelser
§ 53. Endring i andre lover