Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Helseberedskapsloven

Kapittel 7. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover

§ 7-1.  Ikrafttredelse
Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan bestemme at de enkelte bestemmelser i loven skal tre i kraft til forskjellig tid.
Fra samme dato oppheves Lov 2. desember 1955 nr. 2 om helsemessig beredskap.
[I kraft 1. juli 2001 iflg. res. 22. juni 2001 nr. 698]

§ 7-2.  Overgangsbestemmelser
Kongen kan i forskrift fastsette overgangsordninger i forbindelse med at loven trer i kraft, herunder at krav og pålegg i eller i medhold av loven skal oppfylles innen en bestemt frist.

§ 7-3.  Endringer i andre lover
Fra den tid loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover: - - -
 Innhold
Kapittel 1. Innledende bestemmelser
Lovens formål og virkemidler
Lovens stedlige virkeområde
Virksomheter loven gjelder for
Personell loven gjelder for
Når fullmaktsbestemmelsene i loven gjelder
Kapittel 2. Ansvar for forberedelser og gjennomføring
Ansvarsprinsippet
Planlegging og krav til beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid
Varsel og rapportering
Kapittel 3. Rekvisisjon av fast eiendom, rettigheter og løsøre
Rekvisisjon
Forberedende tiltak med sikte på rekvisisjon
Erstatningsutmåling
Om fastsettelse av takster
Samordning av rekvisisjoner
Kapittel 4. Tjenesteplikt, beordring og registrering
Tjenesteplikt og beordring
Forberedende tiltak, registrerings- og øvelsesplikt
Kapittel 5. Øvrige fullmakter
Ansvars-, oppgave- og ressursfordeling
Omlegging og omsetningsrestriksjoner
Forberedende tiltak med sikte på omlegging og omsetningsrestriksjoner
Kapittel 6. Forskjellige bestemmelser
Finansiering
Forskrifter
Forholdet til Forvaltningsloven
Rettsvirkninger ved ikke å etterkomme pålegg etter loven
Straff
Kapittel 7. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser. Endringer i andre lover
Ikrafttredelse
Overgangsbestemmelser
Endringer i andre lover