Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1984-06-08 nr. 58:
Lov om gjeldsforhandling og konkurs
(Konkursloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Første del. Gjeldsforhandling
Kapittel I. Åpning av gjeldsforhandling
§ 1 Gjeldsforhandlingens formål
§ 2 Begjæring om åpning av gjeldsforhandling
§ 3 Forskudd, sikkerhet og ansvar for omkostningene ved gjeldsforhandlingen
§ 4 Tingrettens avgjørelse. Rettsmidler
§ 5 Melding ved åpning av gjeldsforhandling
§ 6 Offentlighet ved gjeldsforhandling
§ 6a Endring av gjeldsforhandlingen
Kapittel II. Gjeldsnemnd og revisor
§ 7 Oppnevnelse av gjeldsnemnd
§ 8 Representant for de ansatte som medlem av gjeldsnemnda
§ 9 Gjeldsnemndas vedtak mm.
§ 10 Overprøving av vedtak
§ 11 Oppnevnelse av revisor
§ 12 Habilitetsregler for medlemmene av gjeldsnemnda og revisor
§ 13 Tilbakekalling av oppnevnelse
Kapittel III. Virkningen av at gjeldsforhandling blir åpnet
§ 14 Skyldneren blir undergitt gjeldsnemndas tilsyn
§ 15 Skyldneren er legitimert utad
§ 16 Begrensning av adgangen til å åpne konkurs
§ 17 Begrensning av adgangen til å ta utlegg og gjennomføre tvangsdekning. Forholdet til panthaverne
§ 18 Skyldnerens opplysningsplikt
§ 18a Regnskapsførers og revisors bistandsplikt
Kapittel IV. Gjeldsnemndas gjennomgåelse av skyldnerens formuesforhold
§ 19 Underretning til fordringshaverne
§ 20 Regnskaper og forretningsførsel gjennomgås. Eiendelene verdsettes.
§ 21 Gjeldsnemndas redegjørelse
§ 22 Utarbeidelse av forslag til frivillig gjeldsordning eller tvangsakkord
Kapittel V. Frivillig gjeldsordning
§ 23 Forslagets innhold
§ 24 Utsendelse av forslaget. Svarfrist.
§ 25 Vedtagelse av forslaget
§ 26 Nytt forslag
§ 27 Underretning om vedtatt forslag
§ 28 Ugyldig moratorium og akkord
§ 29 Misligholdt akkord
Kapittel VI. Tvangsakkord
§ 30 Hva en tvangsakkord kan gå ut på
§ 31 Bortfall av pantheftelser
§ 32 (Opphevet)
§ 33 (Opphevet)
§ 34 (Opphevet)
§ 35 Kunngjøring av at akkordforhandling er åpnet
§ 36 Tinglysing m.m. av melding om at akkordforhandling er åpnet
§ 37 Underretning ved bestridte fordringer
§ 38 Omstøtelse
§ 38a Fordringshavermøte
§ 39 Skyldnerens møteplikt
§ 40 Utsendelse av akkordforslaget. Avstemningen.
§ 41 Fordringshaverliste
§ 42 Fordringer som ikke gir stemmerett
§ 43 Nødvendig flertall ved vedtagelsen av akkordforslaget
§ 44 Nytt akkordforslag
§ 45 Redegjørelse for avstemningen sendes tingretten
§ 46 Stadfestelsesmøtet
§ 47 Stemmerettstvister. Avsetning til omtvistede fordringer.
§ 48 Tilfeller hvor stadfestelse skal nektes
§ 49 Tilfeller hvor stadfestelse kan nektes
§ 50 Tilfeller hvor stadfestelse kan nektes etter begjæring
§ 51 Tilsyn med oppfyllelsen av akkorden
§ 52 Stadfestelseskjennelsen. Anke.
§ 53 Melding om og kunngjøring av den stadfestede akkord
§ 54 Bestemmelse om tilsyn truffet etter stadfestelsen
§ 55 Hvem akkorden er bindende for
Kapittel VII. Gjeldsforhandlingens avslutning
§ 56 Innstilling av gjeldsforhandlingen med fordringshavernes samtykke
§ 57 Innstilling av mislykket gjeldsforhandling og åpning av konkurs
§ 58 Tidspunktet for gjeldsforhandlingens avslutning
§ 59 Følgene av at skyldneren dør under gjeldsforhandlingen

Annen del. Konkurs
Kapittel VIII. Konkursåpningen
§ 60 Konkurs på grunnlag av insolvens
§ 61 Insolvens
§ 62 Presumsjon for insolvens ved skyldnerens erkjennelse mv.
§ 63 Presumsjon for insolvens ved konkursvarsel.
§ 64 Sikkerhetsstillelse og kausjon som konkurshindring
§ 65 Konkurs som følge av skyldnerens pliktforsømmelse under oppfyllelse av en tvangsakkord
§ 66 Nærmere regler om konkursbegjæringen
§ 67 Forskuddsbetaling av beløp til sikkerhet for omkostningene ved bobehandlingen
§ 68 Tilbakekall av konkursbegjæringen
§ 69 Flere konkursbegjæringer
§ 70 Berammelse av rettsmøte. Innkalling av skyldner og rekvirent.
§ 71 Utsettelse av rettsmøtet. Utveksling av prosesskriv.
§ 72 Kjennelse om konkursåpning. Anke.
§ 73 Ansvaret for omkostningene ved bobehandlingen
§ 74 Konkursens varighet
§ 75 Rådighetsforbud før konkurs åpnes
§ 76 Erstatningsansvar for urettmessig konkursbegjæring mv.
Kapittel IX. Forholdsregler som skal treffes umiddelbart etter konkursåpningen
§ 77 Oppnevnelse av bostyrer, kreditorutvalg og revisor
§ 78 Kunngjøring av at konkurs er åpnet
§ 79 Tinglysing m.v. av melding om at konkurs er åpnet
§ 80 Sikring, registrering, verdsetting og forsegling av skyldnerens eiendeler m.v.
§ 81 (Opphevet)
§ 82 Anke
Kapittel X. Boets organer
§ 83 Kreditorutvalg og bostyre
§ 84 Underretning til de ansatte. Deltakelse i kreditorutvalg.
§ 85 Bostyrerens oppgaver og legitimasjon
§ 86 Boets regnskap. Kontante midler.
§ 87 Sikkerhetsstillelse for bostyrerens ansvar
§ 88 Kreditorutvalgets oppgaver
§ 89 Bostyrets forhandlinger
§ 90 Revisor
§ 91 Habilitetsregler m v for bostyre og revisor
§ 92 Når skiftesamling skal avholdes
§ 93 Innkalling til skiftesamling
§ 94 Stemmerett på skiftesamling. Representasjon, habilitet
§ 95 Stemmerett på skiftesamling. Pantsikrede, fortrinnsberettigede og betingede fordringer.
§ 96 Avstemningsregler
§ 97 Stemmerettstvister
§ 98 Skiftesamlingens kompetanse
§ 99 Tingrettens instruksjons- og kontrollmyndighet
Kapittel XI. Skyldnerens stilling under konkursen m.v.
§ 100 Skyldnerens rett og legitimasjon til å forføye over boets eiendeler
§ 101 Skyldnerens plikt til å skaffe opplysninger mv.
§ 102 Reiseforbud
§ 103 Skyldnerens plikt til å møte på skiftesamlinger
§ 104 Postsendinger mv. til skyldneren
§ 105 Frihetsinnskrenkninger pålagt skyldneren
§ 106 Underholdsbidrag
§ 107 Skyldnerens død
§ 108 Skyldneren er en sammenslutning eller en stiftelse
Kapittel XII. Anmeldelse og prøving av fordringer
§ 109 Oppfordring til anmeldelse. Frist.
§ 110 Anmeldelseslisten. Bostyrerens innstilling.
§ 111 Prøving av fordringene
§ 112 Bostyreren endrer sin innstilling
§ 113 Fordringer som godkjennes
§ 114 Fordringer som bestrides
§ 115 Fordringer anmeldt etter fristens utløp
§ 116 Rettet eller endret anmeldelse
Kapittel XIII. Realisering av boets eiendeler. Innberetning og regnskap.
§ 117 Realisering av boets eiendeler
§ 117a Salg av overbeheftede eiendeler
§ 117b Abandonering
§ 117c Overføring til panthaver
§ 118 Tvist om omfanget av boets beslagsrett
§ 119 Skyldnerens næringsvirksomhet
§ 120 Boets innberetning
§ 121 Årsredegjørelse for bobehandlingen. Tingrettens kontroll.
§ 122 Sluttregnskap og -redegjørelse
§ 122a Bostyrers og borevisors oppgaver i forhold til påtalemyndigheten og Kredittilsynet
§ 122b Oppbevaring av skyldnerens regnskapsmateriale
Kapittel XIV. Tvangsakkord under konkurs
§ 123 Akkordforslag
§ 124 Vedtagelse av forslaget
§ 125 Stadfestelse av akkorden
§ 126 Tvangsakkord etter at skyldneren er død
Kapittel XV. Slutning, utlodning og utbetaling
§ 127 Foreløpige utlodninger
§ 128 Slutning av boet og sluttutlodning. Adgang til å foreta rettelser.
§ 129 Etterutlodning
§ 130 Klage til tingretten
§ 131 (Opphevet)
§ 132 Utbetaling
§ 133 Omtvistede, betingede og for sent anmeldte fordringer ved utlodning
§ 134 Fordringshaver hvis oppholdssted er ukjent
Kapittel XVI. Konkursens avslutning
§ 135 Innstilling av bobehandlingen fordi boets midler ikke kan dekke omkostningene
§ 136 Tilbakelevering av boet til skyldneren
§ 137 Endelig avslutning av bobehandlingen
§ 138 Sletting av tidligere meldinger m.v.
§ 139 Fortsettelse av bobehandlingen
Kapittel XVII. Særregler for visse konkursbo
§ 140 Konkursbehandling av dødsbo
§ 141 (Opphevet)
Kapittel XVIII. Regler som hindrer konkursskyldnere mv. i å drive næringsvirksomhet i selskapsform
§ 142 Vilkår for konkurskarantene
§ 143 Beslutning om konkurskarantene. Bortfall eller forlengelse av karantenen.
§ 143a Straff
Kapittel XIX. Registrering i konkursregister
§ 144 Registrering i konkursregister

Tredje del. Fellesregler for gjeldsforhandling og konkurs
§ 145 Tingrettens saklige kompetanse
§ 146 Tingrettens stedlige kompetanse
§ 147 Avvisning på grunn av uforsettlige feil
§ 148 Habilitet
§ 149 Alminnelige regler om tingrettens saksbehandling mv.
§ 150 Tingrettens avgjørelser
§ 151 Virkningen av avgjørelser som treffes under behandlingen
§ 152 Hvilke rettsmidler som kan anvendes
§ 153 Frister for rettsmidler
§ 154 Behandling av tvist ved allmennprosess
§ 155 Skyldnerens voldgiftsavtaler
§ 156 Forenklet underretning til fordringshaverne mv.
§ 156a Abonnementsavtaler
§ 157 Godtgjørelse til gjeldsnemndas medlemmer, bostyreren og kreditorutvalgets medlemmer
§ 158 Godtgjørelse til revisor
§ 159 Godtgjørelse til sakkyndige medhjelpere og tilsyn
§ 160 Taushetsplikt
§ 161 Overenskomster med fremmede stater om gjeldsforhandling og konkurs
§ 162 Utfyllende forskrifter
Innhold
Første del. Gjeldsforhandling
Kapittel I.
Åpning av gjeldsforhandling
Kapittel II.
Gjeldsnemnd og revisor
Kapittel III.
Virkningen av at gjeldsforhandling blir åpnet
Kapittel IV. Gjeldsnemndas gjennomgåelse av skyldnerens formuesforhold
Kapittel V.
Frivillig gjeldsordning
Kapittel VI. Tvangsakkord
Kapittel VII.
Gjeldsforhandlingens avslutning
Annen del. Konkurs
Kapittel VIII. Konkursåpningen
Kapittel IX.
Forholdsregler som skal treffes umiddelbart etter konkursåpningen
Kapittel X. Boets organer
Kapittel XI.
Skyldnerens stilling under konkursen m.v.
Kapittel XII.
Anmeldelse og prøving av fordringer
Kapittel XIII.
Realisering av boets eiendeler. Innberetning og regnskap.
Kapittel XIV.
Tvangsakkord under konkurs
Kapittel XV.
Slutning, utlodning og utbetaling
Kapittel XVI.
Konkursens avslutning
Kapittel XVII.
Særregler for visse konkursbo
Kapittel XVIII.
Regler som hindrer konkursskyldnere mv. i å drive næringsvirksomhet i selskapsform
Kapittel XIX.
Registrering i konkursregister
Tredje del.
Fellesregler for gjeldsforhandling og konkurs