Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1985-06-21 nr. 82:
Lov om kredittkjøp m.m.
(Kredittkjøpsloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kap I. Område. Ufravikelighet. Definisjoner.
§ 1 Lovens område
§ 2 Ufravikelighet
§ 3 Definisjoner
§ 3a Bruk av elektronisk kommunikasjon
Kap II. Alminnelige bestemmelser om kredittkjøp
Forbrukerkredittkjøp
§ 4 Opplysningsplikt ved avtale om kjøp
§ 5 Opplysningsplikt ved kontokredittavtale
§ 5a Kredittavtalen
§ 5b Melding om endring i kredittkostnadene
§ 6 Opplysningsplikt ved markedsføring
§ 6a Beregning av effektiv rente
§ 7 Minste kontantinnsats
§ 8 Kjøperens innsigelser mot annen kredittyter enn selgeren
§ 8a Kjøperens innsigelser ved overdragelse eller pantsetting av kredittyterens fordring
§ 9 Forbud mot bruk av veksel m.m.
Forbrukerkredittkjøp og andre kredittkjøp
§ 10 Avregning av gjeldsposter
§ 11 Kjøperens rett til å betale før forfall
§ 12 Kjøperens plikt til å betale før tiden
Kap III. Særlige regler om kontokjøp
§ 13 Ansvar for misbruk av kontokort
Kap IV. Særlige regler om kjøp med salgspant
§ 14 Forholdet til Panteloven m.m.
§ 15 Rett til tilbakelevering av tingen
§ 16 Hva kjøperen kan godskrive seg ved tilbakelevering
§ 17 Hva kredittyteren kan godskrive seg ved tilbakeleveringen
§ 18 Fremgangsmåten ved tilbakelevering
§ 19 Annen inndriving av kredittyterens krav
§ 20 (Opphevet)
§ 21 (Opphevet)
§ 22 (Opphevet)
§ 23 (Opphevet)
§ 24 (Opphevet)
§ 25 (Opphevet)
§ 26 (Opphevet)
§ 27 (Opphevet)
Kap V. Forbrukertjenester på kreditt
§ 27a Forbrukertjenester på kreditt
Kap VI. Nærmere forskrifter. Tilsyn. Straff.
§ 28 Forskrifter om opplysningsplikt
§ 29 Forskrifter om forbrukerleie
§ 30 Tilsyn
§ 31 Straff
Kap VII. Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser. Oppheving og endring av andre lover.
§ 32 Ikrafttredelse
§ 33 Overgangsbestemmelser
§ 34 Oppheving og endring av andre lover
Innhold
Kap I. Område. Ufravikelighet. Definisjoner.
§ 1. Lovens område
§ 2. Ufravikelighet
§ 3. Definisjoner
§ 3a. Bruk av elektronisk kommunikasjon
Kap II. Alminnelige bestemmelser om kredittkjøp
Forbrukerkredittkjøp
§ 4. Opplysningsplikt ved avtale om kjøp
§ 5. Opplysningsplikt ved kontokredittavtale
§ 5a. Kredittavtalen
§ 5b. Melding om endring i kredittkostnadene
§ 6. Opplysningsplikt ved markedsføring
§ 6a. Beregning av effektiv rente
§ 7. Minste kontantinnsats
§ 8. Kjøperens innsigelser mot annen kredittyter enn selgeren
§ 8a. Kjøperens innsigelser ved overdragelse eller pantsetting av kredittyterens fordring
§ 9. Forbud mot bruk av veksel m.m.
Forbrukerkredittkjøp og andre kredittkjøp
§ 10. Avregning av gjeldsposter
§ 11. Kjøperens rett til å betale før forfall
§ 12. Kjøperens plikt til å betale før tiden
Kap III. Særlige regler om kontokjøp
§ 13. Ansvar for misbruk av kontokort
Kap IV. Særlige regler om kjøp med salgspant
§ 14. Forholdet til Panteloven m.m.
§ 15. Rett til tilbakelevering av tingen
§ 16. Hva kjøperen kan godskrive seg ved tilbakelevering
§ 17. Hva kredittyteren kan godskrive seg ved tilbakeleveringen
§ 18. Fremgangsmåten ved tilbakelevering
§ 19. Annen inndriving av kredittyterens krav
Kap V. Forbrukertjenester på kreditt
§ 27a. Forbrukertjenester på kreditt
Kap VI. Nærmere forskrifter. Tilsyn. Straff.
§ 28. Forskrifter om opplysningsplikt
§ 29. Forskrifter om forbrukerleie
§ 30. Tilsyn
§ 31. Straff
Kap VII. Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser Oppheving og endring av andre lover.
§ 32. Ikrafttredelse
§ 33. Overgangsbestemmelser
§ 34. Oppheving og endring av andre lover