Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1992-12-04 nr. 132:
Lov om legemidler m.v.
(Legemiddelloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kap. I. Området for loven. Definisjoner
§ 1 Denne lov gjelder legemidler og visse andre varer ...
§ 2 Med legemidler forstås i denne lov ...
Kap. II. Klinisk utprøving av legemidler
§ 3 Kongen gir forskrifter om klinisk utprøving av legemidler...
Kap. III. Krav til legemidler. Standarder.
§ 4 Et legemiddel skal oppfylle bestemte kvalitetskrav...
§ 5 Kongen kan i forskrift fastsette standarder ...
§ 6 Kongen gir forskrifter om prisfastsettelse av legemidler
Kap. IV. Farmasøytiske spesialpreparater
§ 7 Som farmasøytisk spesialpreparat regnes i denne lov...
§ 8 Farmasøytisk spesialpreparat må ikke omsettes eller bringes...
§ 9 Markedsføringstillatelse for et farmasøytisk...
§ 10 Kongen gir nærmere forskrifter om vilkår ...
§ 11 Departementet oppnevner en Spesialitetsnemnd ...
Kap. V. Tilvirkning og import av legemidler
§ 12 Med tilvirkning menes fremstilling, pakking, ompakking,...
§ 13 Import av legemidler fra stater utenfor det europeiske...
Kap. VI. Engrosomsetning og detaljomsetning av legemidler
§ 14 Med engrosomsetning menes all virksomhet som går ut på...
§ 15 Grossister kan bare få forsyninger av legemidler fra...
§ 16 Med detaljomsetning menes salg av legemidler til...
§ 17 Leger, tannleger og veterinærer kan av departementet gis...
§ 18 Grossister og andre som driver engrosomsetning, skal...
Kap. VII. Reklame for legemidler m.v.
§ 19 Reklame for legemidler skal være nøktern og sann.
§ 20 Det er forbudt i reklame eller lignende, ved tekst eller...
§ 21 I reklame må det ikke ved tekst eller bilder eller på...
Kap. VIII. Narkotika m.v.
§ 22 Kongen fastsetter hvilke stoffer, droger eller preparater...
§ 23 Tilvirkning av narkotika m.v. må bare foregå ...
§ 24 Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av...
§ 25 Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder ...
Kap. VIII a. Stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika og psykotrope stoffer
§ 25a Kongen kan gi forskrifter om at det kreves særskilt...
Kap. IX. Forskjellige bestemmelser.
§ 25b Rett for helsepersonell og dyrehelsepersonell...
§ 26 Kongen gir forskrifter om hva som skal regnes som sprit,...
§ 27 Kongen kan bestemme at vare som ikke regnes som...
§ 28 Departementet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne...
§ 29 Den som har legemidler i sin besittelse ...
§ 30 Enhver som i medhold av stilling eller verv etter loven...
Kap. X. Straff. Inndragning.
§ 31 Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov,...
§ 32 Departementet bestemmer hva som skal gjøres med inndratte...
Kap. XI. Ikrafttredelse. Endringer i andre lover.
§ 33 Loven trer i kraft fra den tid EØS-avtalen trer i kraft...
 Innhold
Kap. I. Området for loven. Definisjoner.
§ 1. Denne lov gjelder legemidler og visse andre varer ...
§ 2. Med legemidler forstås i denne lov ...
Kap. II. Klinisk utprøving av legemidler.
§ 3. Kongen gir forskrifter om klinisk utprøving av legemidler...
Kap. III. Krav til legemidler. Standarder.
§ 4. Et legemiddel skal oppfylle bestemte kvalitetskrav...
§ 5. Kongen kan i forskrift fastsette standarder ...
§ 6. Kongen gir forskrifter om prisfastsettelse av legemidler
Kap. IV. Farmasøytiske spesialpreparater.
§ 7.Som farmasøytisk spesialpreparat regnes i denne lov...
§ 8. Farmasøytisk spesialpreparat må ikke omsettes eller bringes...
§ 9. Markedsføringstillatelse for et farmasøytisk...
§ 10. Kongen gir nærmere forskrifter om vilkår ...
§ 11. Departementet oppnevner en Spesialitetsnemnd ...
Kap. V. Tilvirkning og import av legemidler.
§ 12. Med tilvirkning menes fremstilling, pakking, ompakking,...
§ 13. Import av legemidler fra stater utenfor det europeiske...
Kap. VI. Engrosomsetning og detaljomsetning av legemidler.
§ 14. Med engrosomsetning menes all virksomhet som går ut på...
§ 15. Grossister kan bare få forsyninger av legemidler fra...
§ 16. Med detaljomsetning menes salg av legemidler til...
§ 17. Leger, tannleger og veterinærer kan av departementet gis...
§ 18. Grossister og andre som driver engrosomsetning, skal...
Kap. VII. Reklame for legemidler m.v.
§ 19. Reklame for legemidler skal være nøktern og sann.
§ 20. Det er forbudt i reklame eller lignende, ved tekst eller...
§ 21. I reklame må det ikke ved tekst eller bilder eller på...
Kap. VIII. Narkotika m.v.
§ 22. Kongen fastsetter hvilke stoffer, droger eller preparater...
§ 23. Tilvirkning av narkotika m.v. må bare foregå ...
§ 24. Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av...
§ 25. Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder ...
Kap. VIII a. Stoffer som kan brukes ved ulovlig fremstilling av narkotika og psykotrope stoffer
§ 25a. Kongen kan gi forskrifter om at det kreves særskilt...
Kap. IX. Forskjellige bestemmelser.
§ 25b. Rett for helsepersonell og dyrehelsepersonell...
§ 26. Kongen gir forskrifter om hva som skal regnes som sprit,...
§ 27. Kongen kan bestemme at vare som ikke regnes som...
§ 28. Departementet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne...
§ 29. Den som har legemidler i sin besittelse ...
§ 30. Enhver som i medhold av stilling eller verv etter loven...
Kap. X. Straff. Inndragning.
§ 31. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov,...
§ 32. Departementet bestemmer hva som skal gjøres med inndratte...
Kap. XI. Ikrafttredelse. Endringer i andre lover.
§ 33. Loven trer i kraft fra den tid EØS-avtalen trer i kraft...