Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1969-06-19 nr. 66:
Lov om merverdiavgift
(Merverdiavgiftsloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kap. I. Innledende bestemmelser
§ 1 For så vidt Stortinget vedtar at det til statskassen skal betales en avgift på omsetning av varer og tjenester i alle ledd og ved innførsel
§ 2 Med vare forstås
§ 3 Med omsetning forstås
§ 4 Med utgående avgift forstås
§ 5 Unntatt bestemmelsene i kapitlene XI, XII, XIX og XX gjelder loven ikke for
§ 5a Unntatt bestemmelsene i kapitlene XI, XII, XIX og XX gjelder loven ikke for
§ 5b Unntatt bestemmelsene i kapitlene XI, XII, XIX og XX gjelder loven ikke for omsetning av
Kap. II. Avgiftsforvaltningen
§ 6 Kongen gir bestemmelser om avgiftsforvaltningen og kontrollen med avgiften.
§ 7 Enhver som innehar offentlig verv, stilling eller oppdrag som er knyttet til avgiftsforvaltningen etter denne lov,
§ 8 Den som tiltrer verv eller stilling eller får oppdrag som nevnt i § 7 første ledd,
§ 9 Omsetningsoppgavene og andre avgiftsdokumenter skal oppbevares
Kap. III. Om hvem som er avgiftspliktig
§ 10 Registreringspliktig næringsdrivende skal beregne og betale avgift av
§ 11 Stat, kommune og institusjoner som eies eller drives av stat og kommune
§ 12 Flere virksomheter som drives av samme eier anses som én avgiftspliktig virksomhet.
Kap. IV. Avgiftspliktig omsetning m.v.
§ 13 Det skal betales avgift av omsetning av varer og tjenester
§ 14 Det skal betales avgift når
§ 15 (Opphevet)
§ 16 Det skal ikke betales avgift av omsetning av:
§ 17 Det skal heller ikke betales avgift av:
Kap. V. Grunnlaget for beregning av avgiften (utgående avgift)
§ 18 Avgiften beregnes av vederlaget for den avgiftspliktige omsetning.
§ 19 Består vederlaget helt eller delvis av annet enn vanlige betalingsmidler (byttehandel),
§ 20 (Opphevet)
Kap. Va. Om brukte varer m.v.
§ 20a Med avgiftspliktige videreforhandlere forstås
§ 20b Beregningsgrunnlaget for omsetning av de varer som er nevnt i § 20 a første ledd
§ 20c Departementet kan gi forskrifter om
Kap. VI. Fradrag, tilbakebetaling og justering av inngående avgift
§ 21 En registrert næringsdrivende kan trekke inngående avgift på varer og tjenester
§ 22 Retten til fradrag omfatter ikke inngående avgift på:
§ 23 Registrert næringsdrivende kan fordele inngående avgift
§ 24 Registrert næringsdrivende får det overskytende beløp tilbakebetalt
§ 25 Inngående avgift som ikke kan legitimeres ved bilag, er ikke fradragsberettiget.
§ 26 Departementet kan gi nærmere forskrifter om fradragsretten
§ 26a Utenlandsk næringsdrivende som ikke er registreringspliktig i Norge,
§ 26b Inngående avgift på kapitalvarer
§ 26c Med kapitalvare forstås:
§ 26d Registrert næringsdrivende skal justere inngående avgift
§ 26e For kapitalvarer som nevnt i § 26 c nr. 1
Kap. VII. Registrering
§ 27 Næringsdrivende som driver omsetning som går inn under denne lovs kap. IV
§ 28 Registrering skal skje
§ 28a Departementet kan fastsette regler om at næringsdrivende som omsetter andre tjenester enn som nevnt i kap. IV
Kap. VIII. Oppgave over omsetning m.v.
§ 29 Den som er avgiftspliktig skal sende avgiftsmyndigheten oppgave over beløp som viser:
§ 30 Oppgaver gis terminvis.
§ 31 Næringsdrivende i jordbruk med binæringer og skogbruk
§ 31a Registreringspliktig næringsdrivende som har liten omsetning
§ 32 Beløp som nevnt i § 29
§ 33 Oppgaven må være kommet frem til avgiftsmyndigheten
Kap. IX. Forfall og betaling av avgift
§ 34 (opphevet)
§ 35 (opphevet)
§ 36 (opphevet)
§ 37 (opphevet)
§ 38 (opphevet)
Kap. X. Særregler for omsetning av råfisk
§ 39 For fiskeres omsetning til eller gjennom fiskesalgslag
§ 40 Fiskere skal levere årsoppgave.
§ 41 Dersom fiskesalgslag som nevnt i § 39 bare har formidlet eller godkjent fiskernes omsetning av fisk,
Kap. XI. Regnskaps- og dokumentasjonsregler
§ 42 (Opphevet)
§ 43 Registreringspliktig næringsdrivende anses avgiftspliktig for sin omsetning
§ 44 Salgsdokument som omhandler avgiftspliktige varer og tjenester
§ 44a Departementet kan gi forskrifter om at foreninger og samvirkeforetak
§ 45 Departementet kan gi forskrifter om plikt til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger,
Kap. XII. Om alminnelig opplysningsplikt og om plikt til å gi kontrollopplysninger, kontrolloppgaver m.v.
§ 46 Den som er pliktig å sende oppgave over omsetning m.v. etter denne lov eller i henhold til bestemmelser gitt med hjemmel i denne lov,
§ 46a Avgiftsmyndighetene kan pålegge bokføringspliktige
§ 47 Næringsdrivende skal på forlangende gi avgiftsmyndighetene
§ 48 Finansinstitusjoner og andre som driver utlånsvirksomhet eller låneformidling som næring,
§ 48a Når særlige hensyn gjør det nødvendig, og det foreligger mistanke om overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov,
§ 49 Enhver som lar utføre arbeid på bygg eller anlegg
§ 49a Næringsdrivende og offentlig organ som har gitt en utenlandsk næringsdrivende et oppdrag på plass for bygge- eller monteringsarbeid,
§ 50 Offentlige myndigheter, innretninger m.v. og tjenestemenn plikter
§ 51 Oppgaveplikten etter bestemmelsene i dette kapittel
§ 52 Departementet kan pålegge den som ikke har etterkommet plikten
§ 53 Den som har oppgave- eller opplysningsplikt etter bestemmelsene i dette kapittel,
Kap. XIII. Om forhøyelse og fastsettelse av avgift ved skjønn
§ 54 Når omsetningsoppgave ikke er innkommet i rett tid eller i foreskreven form,
§ 55 Beregningsgrunnlaget for utgående avgift og beløpet for inngående avgift kan fastsettes ved skjønn når:
§ 56 Forhøyelse etter § 54 og fastsettelse etter § 55
Kap. XIV. Om klage
§ 57 Vedtak etter kap. XIII og § 73 kan påklages til Klagenemnda for merverdiavgift.
§ 57a Dersom Klagenemnda for merverdiavgift endrer et vedtak til gunst for klageren,
§ 58 Klage over vedtak etter § 55, første ledd nr. 1,
Kap. XIVa. Om bindende forhåndsuttalelser
§ 58a Skattedirektoratet kan på anmodning fra avgiftspliktig
§ 58b Ordningen med bindende forhåndsuttalelser
§ 58c Det skal betales et gebyr for en bindende forhåndsuttalelse.
§ 58d Skattedirektoratets og skattekontorenes avgjørelse om ikke å avgi bindende forhåndsuttalelse kan ikke påklages.
§ 58e Departementet kan gi forskrift
Kap. XV. Inndrivelse og søksmål
§ 59 (opphevet)
§ 59a (opphevet)
§ 60 (opphevet)
§ 61 Når en domstol finner at den avgiftspliktige bare skal betale en del av et omtvistet avgiftsbeløp
§ 61a (opphevet)
Kap. XVI. Innførsel
§ 62 Avgift av varer som innføres fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen,
§ 63 Det skal ikke betales avgift ved innførsel av varer som nevnt i
§ 64 Avgiften skal betales av den som etter Lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) er vareeier.
§ 65 Avgiften oppkreves av tollvesenet.
§ 65a Departementet kan gi forskrift om
§ 66 Departementet gir nærmere forskrifter om
Kap. XVII. Forskjellige bestemmelser
§ 67 (opphevet)
§ 68 Politiet er forpliktet til å yte bistand ved kontrollen,
Kap. XVIII. Ettergivelse m.v. av avgift
§ 69 Departementet kan sette ned eller ettergi avgift
§ 70 Departementet kan helt eller delvis frita fra avgiftsplikt
§ 71 (opphevet)
Kap. XIX. Straff og tilleggsavgift
§ 72 Den som forsettlig gir uriktig eller ufullstendig opplysning
§ 73 Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter
Kap. XX. Overgangsregler og ikrafttreden
§ 74 Avgift etter denne lov svares
§ 75 Departementet kan i forskrifter gi de regler
§ 75a (opphevet)
§ 76 Denne lovs kap. VII trer i kraft
Innhold
Kap. I. Innledende bestemmelser
Kap. II. Avgiftsforvaltningen
Kap. III. Om hvem som er avgiftspliktig
Kap. IV. Avgiftspliktig omsetning m.v.
Kap. V. Grunnlaget for beregning av avgiften (utgående avgift)
Kap. Va. Om brukte varer m.v.
Kap. VI. Fradrag og tilbakebetaling (inngående avgift)
Kap. VII. Registrering
Kap. VIII. Oppgave over omsetning m.v.
Kap. IX. Forfall og betaling av avgift
Kap. X. Særregler for omsetning av råfisk
Kap. XI. Regnskaps- og dokumentasjonsregler
Kap. XII. Om alminnelig opplysningsplikt og om plikt til å gi kontrollopplysninger, kontrolloppgaver m.v.
Kap. XIII. Om forhøyelse og fastsettelse av avgift ved skjønn
Kap. XIV. Om klage
Kap. XIVa. Om bindende forhåndsuttalelser
Kap. XV. Inndrivelse og søksmål
Kap. XVI. Innførsel
Kap. XVII. Forskjellige bestemmelser
Kap. XVIII. Ettergivelse m.v. av avgift
Kap. XIX. Straff og tilleggsavgift
Kap. XX. Overgangsregler og ikrafttreden