Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1994-03-25 nr. 07:
Lov om sikring mot og erstatning for naturskader
(Naturskadeloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Første kapittel. Statens naturskadefond
§ 1 Statens naturskadefond har til oppgave:
§ 2 Naturskadefondet skal ha et styre på fem medlemmer med personlige stedfortredere.
Annet kapittel. Erstatning for naturskader
Skader som erstattes (§§ 3-6)
§ 3 Erstatning ytes for naturskade på fast gods i Norge.
§ 4 Ved naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke,
§ 5 Det gis ikke erstatning for skade på
§ 6 Skadelidte har ikke krav på erstatning av fondet
Skademelding og takst (§§ 7-10)
§ 7 Det er et vilkår for å få erstatning
§ 8 Taksten fastsettes ved skjønn som styres av
§ 9 Med de endringer som følger av denne paragraf,
§ 10 Kan skaden gjenopprettes,
Erstatningen (§§ 11-17)
§ 11 Når fondsstyret mottar en skadetakst som omhandlet i lovens §§ 7-10,
§ 12 Hvis den skadde gjenstand tilhører flere sameiere,
§ 13 Skadelidte skal gis skriftlig underretning om fondsstyrets vedtak.
§ 14 Erstatningen skal brukes til gjenopprettelse av skaden,
§ 15 Erstatningen utbetales
§ 16 Hvis det etter en større naturkatastrofe ikke bevilges tilstrekkelige midler til fondet
§ 17 Fordring på erstatning etter denne lov kan ikke
Klage over fondsstyrets avgjørelser (§§ 18 og 19)
§ 18 Skadelidte kan klage over fondsstyrets vedtak
§ 19 Klage må sendes til fondsstyret innen
Tredje kapittel. Tiltak til sikring mot naturskader
Disponering av areal truet av naturskade (§§ 20-23)
§ 20 Kommunen plikter å treffe forholdsregler mot naturskader
§ 21 Kommunen kan kreve avstått fast eiendom eller rett over fast eiendom,
§ 22 Kommunen kan bestemme at det skal nedlegges bygge- og deleforbud
Ekspropriasjon av erstatningstomt (§ 23)
§ 23 Når en eier eller fester på grunn av faren for naturskade
Refusjon (§ 24)
§ 24 Kommunen kan kreve utgifter til sikringstiltak mot naturskader
Fjerde kapittel. Ikrafttredelse. Endringer i andre lover.
§ 25 Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.
§ 26 Fra den tid loven trer i kraft, gjøres følgende endringer i andre lover:
Innhold
Første kapittel.
Statens naturskadefond
Annet kapittel. Erstatning for naturskader
Skader som erstattes
(§§ 3-6)
Skademelding og takst
(§§ 7-10)
Erstatningen
(§§ 11-17)
Klage over fondsstyrets avgjørelser
(§§ 18 og 19)
Tredje kapittel. Tiltak til sikring mot naturskader
Disponering av areal truet av naturskade
(§§ 20-23)
Ekspropriasjon av erstatningstomt
(§ 23)
Refusjon
(§ 24)
Fjerde kapittel. Ikrafttredelse.
Endringer i andre lover.