Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1970-06-19 nr. 63:
Lov om naturvern
(Naturvernloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kap. I. Formål og alminnelige bestemmelser
§ 1 Naturen er en nasjonalverdi som må vernes.
§ 2 Den som planlegger større arbeider, anlegg eller virksomhet
Kap. II. Vern av spesielle naturområder og naturforekomster
Nasjonalparker
§ 3 For å bevare større urørte eller i det vesentlige urørte eller egenartede eller vakre naturområder
§ 4 Vedtak om å legge ut et område til nasjonalpark
Landskapsvernområder
§ 5 For å bevare egenartet eller vakkert natur- eller kulturlandskap
§ 6 Vedtak om å legge ut et areal som landskapsvernområde
§ 7 Bestemmelsene i §§ 5 og 6 gjelder ikke
Naturreservater
§ 8 Område som har urørt, eller tilnærmet urørt natur
§ 9 I område som har vesentlig betydning for planter eller dyr
§ 10 Vedtak i medhold av §§ 8, og 9
Naturminne
§ 11 Geologiske, botaniske og zoologiske forekomster
§ 11a Kongen kan treffe vedtak om vern etter loven her
§ 12 Vedtak i medhold av § 11
Kap. III. Særskilte bestemmelser om fredning av planter og dyr
§ 13 Kongen kan gjøre vedtak om at viltvoksende plantearter eller plantesamfunn
§ 14 Kongen kan gjøre vedtak om at dyrearter eller dyresamfunn
Kap. IV. Vern av landskapsbilde og naturmiljø
§ 15 Frittstående reklameskilt eller reklameinnretning
§ 16 (Opphevet)
Kap. V. Statens naturvernråd
§ 17 (Opphevet)
Kap. VI. Enkelte saksbehandlingsregler
§ 18 Når et arbeid med vern etter denne lov starter opp
§ 19 Vedtak i medhold av kap. II og III og § 18 nr. 4
Kap. VII. Erstatning og innløsning
§ 20 Eiere av og rettighetshavere i eiendom som blir fredet etter §§ 8, 9 og 11
§ 20a Krav om erstatning som følge av vedtak etter §§ 8, 9 og 11
§ 20b Økonomisk tap som følge av vedtak etter §§ 3, 5 og 18 nr. 4 i denne lov
§ 20c Når en eiendom som helt eller delvis omfattes av vedtak etter denne lov
Kap. VIII. Forskjellige bestemmelser
§ 21 Kongen gir bestemmelser om merking av fredninger m.v. i medhold av kap. II og III
§ 22 I landskapsvernområder, naturreservater, naturminne og områder som omfattes av forbud etter § 9,
§ 23 Kongen kan gjøre unntak fra vedtak om verne- og fredningsbestemmelser
§ 24 Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forbudsbestemmelser
§ 25 Denne lov trer i kraft
Innhold
Kap. I. Formål og alminnelige bestemmelser
§ 1. Naturen er en nasjonalverdi som må vernes.
§ 2. Den som planlegger større arbeider, anlegg eller virksomhet
Kap. II. Vern av spesielle naturområder og naturforekomster
Nasjonalparker
§ 3. For å bevare større urørte eller i det vesentlige urørte eller egenartede eller vakre naturområder
§ 4. Vedtak om å legge ut et område til nasjonalpark
Landskapsvernområder
§ 5. For å bevare egenartet eller vakkert natur- eller kulturlandskap
§ 6. Vedtak om å legge ut et areal som landskapsvernområde
§ 7. Bestemmelsene i §§ 5 og 6 gjelder ikke
Naturreservater
§ 8. Område som har urørt, eller tilnærmet urørt natur
§ 9. I område som har vesentlig betydning for planter eller dyr
§ 10. Vedtak i medhold av §§ 8, og 9
Naturminne
§ 11. Geologiske, botaniske og zoologiske forekomster
§ 11a. Kongen kan treffe vedtak om vern etter loven her
§ 12. Vedtak i medhold av § 11
Kap. III. Særskilte bestemmelser om fredning av planter og dyr
§ 13. Kongen kan gjøre vedtak om at viltvoksende plantearter eller plantesamfunn
§ 14. Kongen kan gjøre vedtak om at dyrearter eller dyresamfunn
Kap. IV. Vern av landskapsbilde og naturmiljø
§ 15. Frittstående reklameskilt eller reklameinnretning
(Opphevet)
Kap. V. Statens naturvernråd
(Opphevet)
Kap. VI. Enkelte saksbehandlingsregler
§ 18. Når et arbeid med vern etter denne lov starter opp
§ 19. Vedtak i medhold av kap. II og III og § 18 nr. 4
Kap. VII. Erstatning og innløsning
§ 20. Eiere av og rettighetshavere i eiendom som blir fredet etter §§ 8, 9 og 11
§ 20a. Krav om erstatning som følge av vedtak etter §§ 8, 9 og 11
§ 20b. Økonomisk tap som følge av vedtak etter §§ 3, 5 og 18 nr. 4 i denne lov
§ 20c. Når en eiendom som helt eller delvis omfattes av vedtak etter denne lov
Kap. VIII. Forskjellige bestemmelser
§ 21. Kongen gir bestemmelser om merking av fredninger m.v. i medhold av kap. II og III
§ 22. I landskapsvernområder, naturreservater, naturminne og områder som omfattes av forbud etter § 9,
§ 23. Kongen kan gjøre unntak fra vedtak om verne- og fredningsbestemmelser
§ 24. Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forbudsbestemmelser
§ 25. Denne lov trer i kraft