Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1959-10-23 nr. 03:
Lov om oreigning av fast eigedom
Oreigningslova

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapitel I. Om kva som kan oreignast og kva det kan oreignast til. Vedtak om eller samtykke til oreigningsinngrep
§ 1 Oreigningsinngrep er det etter denne lova når...
§ 2 Mot vederlag etter skjøn til den det råkar, kan...
§ 3 Andre enn staten og kommunar kan ikkje få rett til å gjera...
§ 4 Eigar til og rettshavar i slik eigedom som er nemnd i § 1,...
§ 5 Kongen kan lata eit departement få fullmakt til å gjera...
§ 6 Til bate for ein som må tola oreigningsinngrep, kan Kongen...
§ 7 Står det hus på grunnen eller anna som har fast tilknyting...
§ 8 Kjem eigaren eller rettshavaren med krav om det, kan Kongen...
§ 9 (Opphevd)
§ 10 I vedtak om eller samtykke til oreigningsinngrep kan...
Kapitel II. Om førehavingsmåten
§ 11 I søknad som vert lagd fram for Kongen - eller...
§ 12 Kongen - eller styringsorgan med fullmakt etter § 5 -...
§ 13 Kjem det på tale å taka avgjerd i skjønet om...
§ 14 (Opphevd)
§ 15 Kostnad som føresegnene i dette kapitel fører med seg,...
Kapitel III. Om skjøn
§ 16 Vedtak om eller samtykke til oreigningsinngrep fell bort...
§ 17 Skjøn som skal fastsetja vederlag for oreigningsinngrep...
§ 18 Vederlag for inngrep etter § 6 fastset det skjønet som...
§ 19 Skadebot for skade eller ulempe som er valda med...
§ 20 I serhøve kan Kongen - eller styringsorgan med fullmakt...
§ 21 Går ikkje inngrepet ut på at saksøkte skal lata frå seg...
Kapitel IV. Om vederlag for oreigningsinngrep
§ 22 Vederlag for oreigningsinngrep som ikkje er tidsavgrensa,...
§ 23 Årleg vederlag skal prøvast på nytt kvart 5. år, etter...
§ 24 Fører oreigningsinngrepet til at ein bruksrett eller...
Kapitel V. Om korleis oreigningsinngrep vert gjennomført og fell bort
§ 25 Kongen - eller styringsorgan med fullmakt etter § 5 - kan...
§ 26 Gjeld oreigningsinngrepet ein bruksrett og er det...
§ 27 Om det som er stelt til på ein eigedom etter vedtak om...
Kapitel VI. Ymse føresegner
§ 28 Etter at eigar eller rettshavar er gjeven høve til å seia...
§ 29 Kongen kan gjeva føresegner til gjennomføring av lova,...
§ 30 Så framt føresegnene i lova her ikkje med reine ord er...
§ 31 - - -
§ 32 - - -
§ 33 - - -
Kapitel VII. Overgangsføresegner
§ 34 Er det, før denne lova tok til å gjelda, gjeve samtykke...
Kapitel VIII. Kva tid lova tek til å gjelda. Lover og lovføresegner som held opp å gjelda eller vert brigda
§ 35 Kongen fastset kva tid denne lova skal taka til å gjelda.
§ 36 Når denne lova tek til å gjelde, vert desse lovene og...

INNHOLD
Kapitel I.
Om kva som kan oreignast og kva det kan oreignast til. Vedtak om eller samtykke til oreigningsinngrep
Kapitel II.
Om førehavingsmåten
Kapitel III.
Om skjøn
Kapitel IV.
Om vederlag for oreigningsinngrep
Kapitel V.
Om korleis oreigningsinngrep vert gjennomført og fell bort
Kapitel VI.
Ymse føresegner
Kapitel VII.
Overgangsføresegner
Kapitel VIII.
Kva tid lova tek til å gjelda. Lover og lovføresegner som held opp å gjelda eller vert brigda