Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1980-02-08 nr. 02:
Lov om pant
(Panteloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser
§ 1—1 Definisjoner
§ 1—2 Fravikelighet. Forholdet til annen lovgivning
§ 1—3 Adgangen til å pantsette
§ 1—4 Angivelse av pantekravet
§ 1—5 Panterett for tilleggskrav
§ 1—6 Avkastning av pantet
§ 1—7 Bruksrett, vedlikeholds- og forsikringsplikt
§ 1—8 Risiko og ansvar for tap av eller skade på pantet
§ 1—9 Forfall
§ 1—10 Avhendelse og pantsettelse av panterett
§ 1—11 Avhendelse av pantet m.v.
§ 1—12 Fellespant
§ 1—13 Forholdet mellom flere panteretter
§ 1—14 Utløsning
§ 1—15 Nedsettelse av restkrav etter gjennomført dekningssalg
§ 1—16 Beregning av frister
§ 1—17 Bruk av elektronisk kommunikasjon
Kap. 2. Avtalepant i fast eiendom
§ 2—1 Hva kan pantsettes
§ 2—2 Hva panterett i fast eiendom omfatter
§ 2—3 Hva panterett i festerett til grunn og hus m.m. på grunnen omfatter
§ 2—4 Pantsettelse av eierseksjon
§ 2—5 Rettsvern
§ 2—6 Brukspant
§ 2—7 Overtagelse av pantegjeld
Kap. 3. Avtalepant i løsøre
§ 3—1 Hovedregelen om rettsvern
§ 3—2 Håndpant
§ 3—3 Pant i realregistrerbart løsøre
Pant i driftstilbehør
§ 3—4 Hva panteretten omfatter
§ 3—5 Næringsdrivende
§ 3—6 Rettsvern
§ 3—7 Avhendelse av pantsatt driftstilbehør
§ 3—8 Pant i motorvogner, anleggsmaskiner og jernbanemateriell
§ 3—9 Pant i redskaper, besetning, avling m.v. i landbruksnæring
§ 3—10 Pant i fiskeredskaper
Pant i varelager
§ 3—11 Hva panteretten omfatter
§ 3—12 Rettsvern
§ 3—13 Avhendelse av pantsatte varer
Salgspant
§ 3—14 Hvilke krav kan sikres
§ 3—15 Hvilke ting kan beheftes
§ 3—16 Forbud mot videresalg eller pantsettelse
§ 3—17 Rettsvern
§ 3—18 Salgspant i deler og tilbehør
§ 3—19 Sammenføyning
§ 3—20 Bearbeidelse og påkostning
§ 3—21 Foreldelse
§ 3—22 Rett som likestilles med salgspant
Kap. 4. Avtalepant i verdipapirer, finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister, aksjer, enkle pengekrav m.m.
§ 4—1 Verdipapir og finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister
§ 4—2 Innløsningspapir
§ 4—2a Aksjer som ikke er registrert i et verdipapirregister
§ 4—2b Medlemskap i samvirkeforetak
§ 4—3 Adkomstdokument til leierett eller borett til husrom
§ 4—3a Borettslagsandel som er registrert i grunnboken
Enkle pengekrav
§ 4—4 Hvilke enkle pengekrav kan pantsettes
§ 4—5 Rettsvern
§ 4—6 Rådighet over pantsatt krav
§ 4—7 Innskrenkning av panthaverens rådighet
§ 4—8 Avregning hvor et pantsatt krav er avhendet
§ 4—9 Avhendelse i sikringsøyemed
§ 4—10 Factoring
Kap. 5. Utleggspant
§ 5—1 Hva kapitlet gjelder
§ 5—2 Utlegg i fast eiendom
§ 5—3 Utlegg i realregistrerbart løsøre og andre realregistrerte formuesgoder enn fast eiendom
§ 5—4 Utlegg i driftstilbehør og varelager
§ 5—5 Utlegg i motorvogn
§ 5—6 Utlegg i annet løsøre
§ 5—7 Utlegg i verdipapir, finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister, innløsningspapir, aksjer, medlemskap i samvirkefortak eller enkle krav
§ 5—8 Utlegg i adkomstdokument til leierett eller borett til husrom
§ 5—8a Utlegg i borettsandel som er registrert i grunnboken
§ 5—9 Utlegg i immaterialrettighet
§ 5—10 Utlegg i andre formuesgoder
§ 5—11 Melding til tredjeperson
§ 5—12 Adgang for eier av et utlagt formuesgode som ikke er realregistrert til å kreve formuesgodet solgt
§ 5—13 Foreldelse av namsutlegg i formuesgoder som ikke er realregistrert
§ 5—14 Plikt for offentlig myndighet til å sørge for sletting av visse namsutlegg
Kap. 6. Lovbestemt pant
§ 6—1 Lovbestemt pant i fast eiendom
§ 6—2 Lovbestemt pant i løsøre
§ 6—3 Foreldelse
§ 6—4 Lovbestemt pant for boomkostninger
Kap. 7. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser, opphevelse og endringer av andre lover
§ 7—1 Ikrafttredelse
§ 7—2 Overgangsbestemmelser
§ 7—3 Opphevelse og endringer av andre lover
Innhold
Kap. 1. Alminnelige bestemmelser
Definisjoner
Fravikelighet. Forholdet til annen lovgivning
Adgangen til å pantsette
Angivelse av pantekravet
Panterett for tilleggskrav
Avkastning av pantet
Bruksrett, vedlikeholds- og forsikringsplikt
Risiko og ansvar for tap av eller skade på pantet
Forfall
Avhendelse og pantsettelse av panterett
Avhendelse av pantet m.v.
Fellespant
Forholdet mellom flere panteretter
Utløsning
Nedsettelse av restkrav etter gjennomført dekningssalg
Beregning av frister
Bruk av elektronisk kommunikasjon
Kap 2. Avtalepant i fast eiendom
Hva kan pantsettes
Hva panterett i fast eiendom omfatter
Hva panterett i festerett til grunn og hus m.m. på grunnen omfatter
Pantsettelse av eierseksjon
Rettsvern
Brukspant
Overtagelse av pantegjeld
Kap 3. Avtalepant i løsøre
Hovedregelen om rettsvern
Håndpant
Pant i realregistrerbart løsøre
Pant i driftstilbehør
Hva panteretten omfatter
Næringsdrivende
Rettsvern
Avhendelse av pantsatt driftstilbehør
Pant i motorvogner, anleggsmaskiner og jernbanemateriell
Pant i redskaper, besetning, avling m.v. i landbruksnæring
Pant i fiskeredskaper
Pant i varelager
Hva panteretten omfatter
Rettsvern
Avhendelse av pantsatte varer
Salgspant
Hvilke krav kan sikres
Hvilke ting kan beheftes
Forbud mot videresalg eller pantsettelse
Rettsvern
Salgspant i deler og tilbehør
Sammenføyning
Bearbeidelse og påkostning
Foreldelse
Rett som likestilles med salgspant
Kap 4. Avtalepant i verdipapirer, finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister, aksjer, enkle pengekrav m.m.
Verdipapir og finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister
Innløsningspapir
Aksjer som ikke er registrert i et verdipapirregister
Medlemskap i samvirkeforetak
Adkomstdokument til leierett eller borett til husrom
Borettslagsandel som er registrert i grunnboken
Enkle pengekrav
Hvilke enkle pengekrav kan pantsettes
Rettsvern
Rådighet over pantsatt krav
Innskrenkning av panthaverens rådighet
Avregning hvor et pantsatt krav er avhendet
Avhendelse i sikringsøyemed
Factoring
Kap 5. Utleggspant
Hva kapitlet gjelder
Utlegg i fast eiendom
Utlegg i realregistrerbart løsøre og andre realregistrerte formuesgoder enn fast eiendom
Utlegg i driftstilbehør og varelager
Utlegg i motorvogn
Utlegg i annet løsøre
Utlegg i verdipapir, finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister, innløsningspapir, aksjer, medlemskap i samvirke-fortak eller enkle krav
Utlegg i adkomstdokument til leierett eller borett til husrom
Utlegg i borettsandel som er registrert i grunnboken
Utlegg i immaterialrettighet
Utlegg i andre formuesgoder
Melding til tredjeperson
Adgang for eier av et utlagt formuesgode som ikke er realregistrert til å kreve formuesgodet solgt
Foreldelse av namsutlegg i formuesgoder som ikke er realregistrert
Plikt for offentlig myndighet til å sørge for sletting av visse namsutlegg
Kap 6. Lovbestemt pant
Lovbestemt pant i fast eiendom
Lovbestemt pant i løsøre
Foreldelse
Lovbestemt pant for boomkostninger
Kap 7. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser, opphevelse og endringer av andre lover
Ikrafttredelse
Overgangsbestemmelser
Opphevelse og endringer av andre lover