Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1999-07-02 nr. 63
Lov om pasientrettigheter
(Pasientrettighetsloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapittel 1.
Alminnelige bestemmelser
§ 1-1.
Formål
§ 1-2.
Virkeområde
§ 1-3.
Definisjoner
Kapittel 2.
Rett til helsehjelp og transport
§ 2-1.
Rett til nødvendig helsehjelp
§ 2-2.
Rett til vurdering
§ 2-3.
Rett til fornyet vurdering
§ 2-4.
Rett til valg av sykehus m.m.
§ 2-5.
Rett til individuell plan
§ 2-6.
Rett til syketransport
§ 2-7.
Forvaltningslovens anvendelse
Kapittel 3.
Rett til medvirkning og informasjon
§ 3-1.
Pasientens rett til medvirkning
§ 3-2.
Pasientens rett til informasjon
§ 3-3.
Informasjon til pasientens nærmeste pårørende
§ 3-4.
Informasjon når pasienten er mindreårig
§ 3-5.
Informasjonens form
§ 3-6.
Rett til vern mot spredning av opplysninger
Kapittel 4.
Samtykke til helsehjelp
§ 4-1.
Hovedregel om samtykke
§ 4-2.
Krav til samtykkets form
§ 4-3.
Hvem som har samtykkekompetanse
§ 4-4.
Samtykke på vegne av barn
§ 4-5.
Samtykke på vegne av ungdom som ikke har samtykkekompetanse
§ 4-6.
Samtykke på vegne av myndige som ikke har samtykkekompetanse
§ 4-7.
Om pasienter som er umyndiggjort
§ 4-8.
Om pasienter uten samtykkekompetanse som ikke har nærmeste pårørende
§ 4-9.
Pasientens rett til å nekte helsehjelp i særlige situasjoner
Kapittel 5.
Rett til journalinnsyn
§ 5-1.
Rett til innsyn i journal
§ 5-2.
Retting og sletting av journal
§ 5-3.
Overføring og utlån av journal
Kapittel 6.
Barns særlige rettigheter
§ 6-1.
Barns rett til helsekontroll
§ 6-2.
Barns rett til samvær med foreldrene i helseinstitusjon
§ 6-3.
Barns rett til aktivitet i helseinstitusjon
§ 6-4.
Barns rett til undervisning i helseinstitusjon
Kapittel 7.
Klage
§ 7-1.
Anmodning om oppfyllelse
§ 7-2.
Klage
§ 7-3.
Klagens form og innhold
§ 7-4.
Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd
§ 7-5.
Frist for anmodning og klage
§ 7-6.
Forvaltningslovens anvendelse
Kapittel 8.
Pasientombud
§ 8-1.
Formål
§ 8-2.
Arbeidsområde og ansvar for ordningen
§ 8-3.
Rett til å henvende seg til pasientombudet
§ 8-4.
Behandling av henvendelser
§ 8-5.
Pasientombudets rett til å få opplysninger
§ 8-6.
Pasientombudets adgang til helsetjenestens lokaler
§ 8-7.
Pasientombudets oppgaver
§ 8-8.
Forskrifter
Kapittel 9.
Ikrafttredelse og endringer i andre lover
§ 9-1.
Ikrafttredelse
§ 9-2.
Endringer i andre lover
INNHOLD
Kapittel 1
Alminnelige bestemmelser
§ 1-1. Formål
§ 1-2. Virkeområde
§ 1-3. Definisjoner
Kapittel 2
Rett til helsehjelp og transport
§ 2-1. Rett til nødvendig helsehjelp
§ 2-2. Rett til vurdering
§ 2-3. Rett til fornyet vurdering
§ 2-4. Rett til valg av sykehus m.m.
§ 2-5. Rett til individuell plan
§ 2-6. Rett til syketransport
§ 2-7. Forvaltningslovens anvendelse
kapittel 3
Rett til medvirkning og informasjon
§ 3-1. Pasientens rett til medvirkning
§ 3-2. Pasientens rett til informasjon
§ 3-3. Informasjon til pasientens nærmeste pårørende
§ 3-4. Informasjon når pasienten er mindreårig
§ 3-5. Informasjonens form
§ 3-6. Rett til vern mot spredning av opplysninger
Kapittel 4
Samtykke til helsehjelp
§ 4-1. Hovedregel om samtykke
§ 4-2. Krav til samtykkets form
§ 4-3. Hvem som har samtykkekompetanse
§ 4-4. Samtykke på vegne av barn
§ 4-5. Samtykke på vegne av ungdom som ikke har samtykkekompetanse
§ 4-6. Samtykke på vegne av myndige som ikke har samtykkekompetanse
§ 4-7. Om pasienter som er umyndiggjort
§ 4-8. Om pasienter uten samtykkekompetanse som ikke har nærmeste pårørende
§ 4-9. Pasientens rett til å nekte helsehjelp i særlige situasjoner
Kap 5
Rett til journalinnsyn
§ 5-1. Rett til innsyn i journal
§ 5-2. Retting og sletting av journal
§ 5-3. Overføring og utlån av journal
Kap 6
Barns særlige rettigheter
   
§ 6-1. Barns rett til helsekontroll
§ 6-2. Barns rett til samvær med foreldrene i helseinstitusjon
§ 6-3. Barns rett til aktivitet i helseinstitusjon
§ 6-4. Barns rett til undervisning i helseinstitusjon
Kap 7
Klage
§ 7-1. Anmodning om oppfyllelse
§ 7-2 .Klage
§ 7-3. Klagens form og innhold
§ 7-4. Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd
§ 7-5. Frist for anmodning og klage
§ 7-6. Forvaltningslovens anvendelse
kap 8
Pasientombud
§ 8-1. Formål
§ 8-2. Arbeidsområde og ansvar for ordningen
§ 8-3. Rett til å henvende seg til pasientombudet
§ 8-4. Behandling av henvendelser
§ 8-5. Pasientombudets rett til å få opplysninger
§ 8-6. Pasientombudets adgang til helsetjenestens lokaler
§ 8-7. Pasientombudets oppgaver
§ 8-8. Forskrifter
Kap 9.
Ikrafttredelse og endringer i andre lover
§ 9-1. Ikrafttredelse
§ 9-2. Endringer i andre lover