Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1985-06-14 nr. 77:
Plan- og bygningsloven

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

§ 1
Virkeområde
§ 2
Formål
§ 3
Vedtekt
§ 4
Fastsetting av vedtekt
§ 5
Kart og stedfestet informasjon
§ 6
Forskrift
§ 7
Dispensasjon
§ 8
Delegasjon av kommunestyrets myndighet
§ 9—1
Planleggingsmyndigheter i kommunen
§ 9—2
Planadministrasjonen i kommunen
§ 9—3
Samarbeidsplikt for andre offentlige organer
§ 9—4
Samarbeid mellom Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunen om planlegging av riks- og fylkesveger
§ 10—1
Kommunens oppgaver og samarbeidsplikt
§ 10—2
(Opphevet)
§ 10—3
(Opphevet)
§ 11—1
(Opphevet)
§ 11—2
(Opphevet)
§ 12—1
Øverste planleggingsmyndighet i fylkeskommunen
§ 12—2
Planadministrasjonen i fylkeskommunen
§ 12—3
Samarbeidsplikt for andre offentlige organer
§ 13
Statlige planleggings- og bygningsmyndigheter
§ 14
Fordeling av og samarbeid om planleggingsoppgavene
§ 15
Forholdet til Forvaltningsloven og klage
§ 16—1
Samråd, offentlighet og informasjon
§ 16—2
Krav om konsekvensutredning for planer med vesentlige virkninger
§ 17—1
Rikspolitiske bestemmelser
§ 17—2
Forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen
§ 18
Statlig reguleringsplan og arealdel av kommuneplan
§ 19—1
Fylkesplanlegging
§ 19—2
Plansamarbeid mellom fylker
§ 19—3
Organisering av fylkesplanarbeidet
§ 19—4
Fylkesplanbehandlingen
§ 19—5
Revisjon
§ 19—6
Fylkesplanens virkninger
§ 20—1
Kommunalplanlegging
§ 20—2
Organisering av kommuneplanarbeidet
§ 20—3
Interkommunalt plansamarbeid
§ 20—4
Arealdelen av kommuneplan
§ 20—5
Behandling av kommuneplanen
§ 20—6
Virkninger av kommuneplanen
§ 21
Innløsning
§ 22
Definisjon
§ 23
Plikt til å utarbeide reguleringsplan - forholdet til overordnede planer
§ 24
Forenklet reguleringsplan
§ 25
Reguleringsformål
§ 26
Reguleringsbestemmelser
§ 27—1
Utarbeiding av reguleringsplan
§ 27—2
Reguleringsvedtak
§ 27—3
Klage over reguleringsvedtak
§ 28—1
Endring og oppheving av reguleringsplan
§ 28—2
Bebyggelsesplan
§ 29
Samarbeid mellom kommuner og offentlige etater om regulering
§ 30
Private forslag om regulering
§ 31
Virkninger av reguleringsplan
§ 32
Erstatning for tap ved reguleringsplan og bebyggelsesplan
§ 33
Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid
§ 33—1
Virkeområde og formål
§ 33—2
Generelle bestemmelser
§ 33—3
Forholdet til andre stater
§ 33—4
Kostnader
§ 33—5
Forskrift
§ 33—6
(Opphevet)
§ 33—7
(Opphevet)
§ 33—8
(Opphevet)
§ 33—9
(Opphevet)
§ 33—10
(Opphevet)
§ 33—11
(Opphevet)
§ 33—12
(Opphevet)
§ 33—13
(Opphevet)
§ 34
Definisjon
§ 35
Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan og bebyggelsesplan
§ 36
Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan
§ 37
Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg m.v.
§ 38
Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal samt parkbelte i industriområde
§ 39
Tomtearrondering
§ 40
Tidspunkt for ekspropriasjon
§ 41
Forsøkstakst
§ 42
Grunneiers rett til å kreve innløsning
§ 43
Utviding av ekspropriasjon
§ 44
Erstatningstomt, midlertidig husrom
§ 45
Statens og fylkets overtaking av eiendom
§ 46
De refusjonsberettigede tiltak
§ 47
Refusjonsenheten
§ 48
Utgifter som kan kreves refundert
§ 49
Refusjonspliktig areal
§ 50
Fordelingsfaktorene. Takst. Tilleggsrefusjon
§ 51
Innløsningsrett
§ 52
Godkjenning av planer
§ 53
Foreløpig beregning av refusjon
§ 54
Når tiltaket kan påbegynnes
§ 55
Fastsetting av refusjonen
§ 56
Forfallstidspunktet
§ 57
Refusjonsdebitor, panterett
§ 58
Søksmål
§ 59
Ordinær skjønnsmyndighet
§ 60
Særskilt skjønnsrett for bygningssaker
§ 61
Saksomkostninger
§ 62
(Ikke gitt)
§ 63
Deling av eiendom
§ 64
Definisjon
§ 64a
Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler
§ 64b
Avtalens innhold
§ 64c
Saksbehandling og offentlighet
§ 64d
Klage
§ 64e
Forskrifter
§ 64f
Dispensasjon. Samtykke til å fravike reglene
§ 65
Vannforsyning
§ 66
Atkomst og avløp
§ 66a
Fjernvarmeanlegg
§ 67
Krav om opparbeiding av veg og hovedledning for vann og avløpsvann
§ 67a
Krav om opparbeiding av fellesareal og av parkbelte i industriområde
§ 68
Byggegrunn. Miljøforhold
§ 69
Den ubebygde del av tomta, fellesareal
§ 70
Bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense
§ 71
(Ikke gitt.)
§ 72
(Ikke gitt.)
§ 73
(Ikke gitt.)
§ 74
Planløsning og utseende
§ 75
Privet - WC
§ 76
Tilleggsrom
§ 77
Utføring av byggearbeid. Krav til produkter til byggverk
§ 78
Plassering av bedrifter og anlegg m.v. innenfor kommunen
§ 79
Uvanlig bebyggelse
§ 80
Bygning og virksomhet som medfører fare eller særlig ulempe
§ 81
Driftsbygninger i landbruket
§ 82
Fritidsbebyggelse
§ 83
Basseng, brønn og dam
§ 84
Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlig terrenginngrep m.v.
§ 85
Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg
§ 86
Hemmelige militære anlegg
§ 86a
Mindre tiltak på bebygd eiendom
§ 86b
Byggearbeid innenfor en enkelt bedrifts område
§ 87
Endring, reparasjon eller bruksendring m.v. av bestående byggverk
§ 88
Dispensasjon fra § 87
§ 89
Vedlikehold og utbedring
§ 89a
Utbedringsprogram
§ 90
(Opphevet)
§ 91
Riving
§ 91a
Bruksendring og riving av bolig
§ 92
Andre bestemmelser
§ 92a
Endring eller fjerning av tiltak etter § 93 annet ledd
§ 92b
Kontroll med bestående byggverk og arealer
§ 93
Tiltak som krever søknad og tillatelse
§ 93a
Forhåndskonferanse
§ 93b
Ansvarlig søker og prosjekterende
§ 94
Søknad om tillatelse. Nabovarsel
§ 95
Behandling av søknaden i kommunen
§ 95a
Trinnvis behandling
§ 95b
Enkle tiltak
§ 96
Bortfall av tillatelse
§ 97
Kontroll med tiltak. Ansvarlig kontrollerende for prosjektering og utførelse
§ 98
Ansvarlig utførende
§ 98a
Sentral godkjenning av utøvere for ansvarsrett
§ 99
Sluttkontroll og ferdigattest
§ 100
Sikringstiltak. Utstyr for byggearbeid
§ 101
Tiltak på nabogrunn
§ 102
Undersøking på fast eiendom
§ 103
Innhegning
§ 104
Orden på og bruk av ubebygd arael. Sikringstiltak ved byggverk m.v.
§ 105
Belysning og renhold m.v.
§ 106
Bygningstekniske installasjoner
§ 106a
Heis, rulletrapp og rullende fortau
§ 107
Skilt og reklame
§ 108
Meldeplikt for andre myndigheter
§ 109
Gebyr
§ 110
Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt:
§ 111
Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt:
§ 112
Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt ikke etterkommer:
§ 113
Stansing av ulovlig arbeid og opphør av ulovlig bruk. Fjerning eller retting av ulovlig utført arbeid
§ 114
Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud
§ 115
Tvangsfullbyrding
§ 116
Erstatning
§ 116a
Tvangsmulkt
§ 116b
Rimelighet og samordning
§ 117
(Opphevet)
§ 118
Midlertidig vedtekt om oppankring og fortøyning av fritidsbåter m.v.
§ 119
Vedtak m.m. etter tidligere lovgivning
§ 120
Ferdigbehandling av forslag til planer
§ 120a
(Opphevet)
§ 121
Nærmere om virkningene av ikrafttreden
§ 122     
Ikrafttreden
§ 123      
Endring og oppheving av andre lover
  Innhold
Kap. I. Alminnelige bestemmelser.
§ 1. Virkeområde
§ 2. Formål
§ 3. Vedtekt
§ 4. Fastsetting av vedtekt
§ 5. Kart og stedfestet informasjon
§ 6. Forskrift
§ 7. Dispensasjon
§ 8. Delegasjon av kommunestyrets myndighet
Kap. II. Plan og bygningsmyndighetene.
§ 9-1. Planleggings-myndigheter i kommunen
§ 9-2. Planadministra-sjonen i kommunen
§ 9-3. Samarbeidsplikt for andre offentlige organer
§ 9-4. Samarbeid mellom Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunen om planlegging av riks- og fylkesveger
§ 10-1. Kommunens oppgaver og samarbeidsplikt
§ 12-1. Øverste planleggingsmyndighet i fylkeskommunen
§ 12-2. Planadministra-sjonen i fylkeskommunen
§ 12-3. Samarbeidsplikt for andre offentlige organer
§ 13. Statlige planleggings- og bygningsmyndigheter
§ 14. Fordeling av og samarbeid om planleggingsoppgavene
§ 15. Forholdet til Forvaltningsloven og klage
Kap. III. Samråd, offentlighet og informasjon.
§ 16-1. Samråd, offentlighet og informasjon
§ 16-2. Krav om konsekvensutredning for planer med vesentlige virkninger
Kap. IV. Planlegging på riksnivå.
§ 17-1. Rikspolitiske bestemmelser
§ 17-2. Forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen
§ 18. Statlig reguleringsplan og arealdel av kommuneplan
Kap. V. Fylkesplanlegging.
§ 19-1. Fylkesplanlegging
§ 19-2. Plansamarbeid mellom fylker
§ 19-3. Organisering av fylkesplanarbeidet
§ 19-4. Fylkesplanbehandlingen
§ 19-5. Revisjon
§ 19-6. Fylkesplanens virkninger
Kap. VI. Kommuneplanlegging.
§ 20-1. Kommunalplanlegging
§ 20-2. Organisering av kommuneplanarbeidet
§ 20-3. Interkommunalt plansamarbeid
§ 20-4. Arealdelen av kommuneplan
§ 20-5. Behandling av kommuneplanen
§ 20-6. Virkninger av kommuneplanen
§ 21. Innløsning
Kap. VII. Reguleringsplan.
§ 22. Definisjon
§ 23. Plikt til å utarbeide reguleringsplan - forholdet til overordnede planer
§ 24. Forenklet reguleringsplan
§ 25. Reguleringsformål
§ 26. Reguleringsbestemmelser
§ 27-1. Utarbeiding av reguleringsplan
§ 27-2. Reguleringsvedtak
§ 27-3. Klage over reguleringsvedtak
§ 28-1. Endring og oppheving av reguleringsplan
§ 28-2. Bebyggelsesplan
§ 29. Samarbeid mellom kommuner og offentlige etater om regulering
§ 30. Private forslag om regulering
§ 31. Virkninger av reguleringsplan
§ 32. Erstatning for tap ved reguleringsplan og bebyggelsesplan
§ 33. Midlertidig forbud mot deling og byggearbeid
Kap. VII-a. Konsekvensutredninger.
§ 33-1. Virkeområde og formål
§ 33-2. Generelle bestemmelser
§ 33-3. Forholdet til andre stater
§ 33-4. Kostnader
§ 33-5. Forskrift
Kap. VIII. Ekspropriasjon.
§ 34. Definisjon
§ 35. Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan og bebyggelsesplan
§ 36. Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan
§ 37. Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg m.v.
§ 38. Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal samt parkbelte i industriområde
§ 39. Tomtearrondering
§ 40. Tidspunkt for ekspropriasjon
§ 41. Forsøkstakst
§ 42. Grunneiers rett til å kreve innløsning
§ 43. Utviding av ekspropriasjon
§ 44. Erstatningstomt, midlertidig husrom
§ 45. Statens og fylkets overtaking av eiendom
Kap. IX. Refusjon for utgifter til veg, vann og avløp m.v.
§ 46. De refusjonsberettigede tiltak
§ 47. Refusjonsenheten
§ 48. Utgifter som kan kreves refundert
§ 49. Refusjonspliktig areal
§ 50. Fordelingsfaktorene. Takst. Tilleggsrefusjon
§ 51. Innløsningsrett
§ 52. Godkjenning av planer
§ 53. Foreløpig beregning av refusjon
§ 54. Når tiltaket kan påbegynnes
§ 55. Fastsetting av refusjonen
§ 56. Forfallstidspunktet
§ 57. Refusjonsdebitor, panterett
§ 58. Søksmål
Kap. X. Skjønnsmyndighet.
§ 59. Ordinær skjønnsmyndighet
§ 60. Særskilt skjønnsrett for bygningssaker
§ 61. Saksomkostninger
Kap. XI. Deling av eiendommer.
§ 63. Deling av eiendom
Kap. XI-A. Utbyggingsavtaler
§ 64. Definisjon
§ 64a. Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler
§ 64b. Avtalens innhold
§ 64c. Saksbehandling og offentlighet
§ 64d. Klage
§ 64e. Forskrifter
§ 64f. Dispensasjon. Samtykke til å fravike reglene
Kap. XII. Byggetomta.
§ 65. Vannforsyning
§ 66. Atkomst og avløp
§ 66a. Fjernvarmeanlegg
§ 67. Krav om opparbeiding av veg og hovedledning for vann og avløpsvann
§ 67a. Krav om opparbeiding av fellesareal og av parkbelte i industriområde
§ 68. Byggegrunn. Miljøforhold
§ 69. Den ubebygde del av tomta, fellesareal
Kap. XIII. Bebyggelsen.
§ 70. Bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense
§ 74. Planløsning og utseende
§ 75. Privet - WC
§ 76. Tilleggsrom
§ 77. Utføring av byggearbeid. Krav til produkter til byggverk
Kap. XIV. Særlige bygninger og anlegg m.v.
§ 78. Plassering av bedrifter og anlegg m.v. innenfor kommunen
§ 79. Uvanlig bebyggelse
§ 80. Bygning og virksomhet som medfører fare eller særlig ulempe
§ 81. Driftsbygninger i landbruket
§ 82. Fritidsbebyggelse
§ 83. Basseng, brønn og dam
§ 84. Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlig terrenginngrep m.v.
§ 85. Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg
§ 86. Hemmelige militære anlegg
§ 86a. Mindre tiltak på bebygd eiendom
§ 86b. Byggearbeid innenfor en enkelt bedrifts område
Kap. XV. Bestående byggverk.
§ 87. Endring, reparasjon eller bruksendring m.v. av bestående byggverk
§ 88. Dispensasjon fra § 87
§ 89. Vedlikehold og utbedring
§ 89a. Utbedringsprogram
§ 91. Riving
§ 91a. Bruksendring og riving av bolig
§ 92. Andre bestemmelser
§ 92a. Endring eller fjerning av tiltak etter § 93 annet ledd
§ 92b. Kontroll med bestående byggverk og arealer
Kap. XVI. Saksbehandling, ansvar og kontroll.
§ 93. Tiltak som krever søknad og tillatelse
§ 93a. Forhåndskonferanse
§ 93b. Ansvarlig søker og prosjekterende
§ 94. Søknad om tillatelse. Nabovarsel
§ 95. Behandling av søknaden i kommunen
§ 95a. Trinnvis behandling
§ 95b. Enkle tiltak
§ 96. Bortfall av tillatelse
§ 97. Kontroll med tiltak. Ansvarlig kontrollerende for prosjektering og utførelse
§ 98. Ansvarlig utførende
§ 98a. Sentral godkjenning av utøvere for ansvarsrett
§ 99. Sluttkontroll og ferdigattest
Kap. XVII. Ymse bestemmelser.
§ 100. Sikringstiltak. Utstyr for byggearbeid
§ 101. Tiltak på nabogrunn
§ 102. Undersøking på fast eiendom
§ 103. Innhegning
§ 104. Orden på og bruk av ubebygd arael. Sikrings-tiltak ved byggverk m.v.
§ 105. Belysning og renhold m.v.
§ 106. Bygningstekniske installasjoner
§ 106a. Heis, rulletrapp og rullende fortau
§ 107. Skilt og reklame
§ 108. Meldeplikt for andre myndigheter
§ 109. Gebyr
Kap. XVIII. Straffansvar.
§ 110. Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt:
§ 111. Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt:
§ 112. Med bøter straffes den som forsettlig eller uaktsomt ikke etterkommer:
Kap. XIX. Ulovlig byggearbeid m.v.
§ 113. Stansing av ulovlig arbeid og opphør av ulovlig bruk. Fjerning eller retting av ulovlig utført arbeid
§ 114. Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud
§ 115. Tvangsfullbyrding
§ 116. Erstatning
§ 116a. Tvangsmulkt
§ 116b. Rimelighet og samordning
Kap. XX. Overgangsbestemmelser.
§ 118. Midlertidig vedtekt om oppankring og for-tøyning av fritidsbåter m.v.
§ 119. Vedtak m.m. etter tidligere lovgivning
§ 120. Ferdigbehandling av forslag til planer
§ 121. Nærmere om virkningene av ikrafttreden
Kap. XXI. Ikrafttreden, oppheving og endring av andre lover.
§ 122. Ikrafttreden
§ 123. Endring og oppheving av andre lover