Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
LOV 1995-08-04 nr. 53:
Lov om politiet
(Politiloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapittel I. Mål, oppgaver m.v.
§ 1 Ansvar og mål
§ 2 Politiets oppgaver
§ 3 Forholdet til folkeretten
Kapittel II. Om utførelsen av polititjenesten
§ 4 Politimyndighet
§ 5 Plikten til å følge politiets pålegg
§ 6 Alminnelige regler om hvordan polititjenesten skal utføres
§ 7 Håndhevelse av den offentlige ro og orden m.v.
§ 7a Visitasjon for å avdekke våpen
§ 8 Innbringelse
§ 9 Inngrep overfor berusede personer
§ 10 Etterfølgende visitasjon m.v.
§ 10a (Opphevet)
§ 11 Arrangementer på offentlig sted m.v.
§ 12 Hjelp til syke m.v.
§ 13 Inngrep overfor barn
§ 14 Politivedtekter
Kapittel IIa - regler om fiktiv identitet
§ 14a Tillatelsen
§ 14b Saksbehandling og kompetanse
§ 14c Søkerens informasjonsplikt
§ 14d Adgang til å innhente opplysninger
§ 14e Fastsettelse og registrering av fingerte personopplysninger
§ 14f Virkningene av tillatelse til å benytte fingerte personopplysninger
§ 14g Bistand
§ 14h Varighet og opphør
§ 14i Forskriftshjemmel
Kapittel III. Politiets organisasjon
§ 15 Politiets sentrale ledelse
§ 16 Distriktsinndeling m.v.
§ 17 (Opphevet)
Kapittel III A. Politiets sikkerhetstjeneste. Organisering, oppgaver og forebyggende bruk av tvangsmidler
§ 17a Politiets sikkerhetstjeneste
§ 17b Oppgavene til Politiets sikkerhetstjeneste
§ 17c Særlige oppgaver for den sentrale enhet i Politiets sikkerhetstjeneste
§ 17d Vilkår for bruk av tvangsmidler i forebyggende øyemed
§ 17e Behandlingen av begjæringer om bruk av tvangsmidler i forebyggende øyemed mv.
§ 17f Bruk av opplysninger som er innhentet med forebyggende tvangsmidler
Kapittel IV. Politiets administrasjon og personale
§ 18 Politipersonalet
§ 19 Tilsetting mv.
§ 20 Politimyndighet, legitimasjon og grader
§ 20a Utenlandsk polititjenestemann
§ 21 Tjenesteområdet for politiets personale
§ 22 Boplikt, tjenesteplikt i fritiden og bierverv
§ 23 Forbud mot rusdrikk
§ 24 Taushetsplikt
Kapittel IV A. Politihøgskolen. Organisasjon, oppgaver, opptak, utvisning mv.
§ 24a Organisasjon og oppgaver
§ 24b Opptak
§ 24c Utvisning, bortvisning og utestengning
§ 24d Alminnelige tjenesteregler, edruelighet, bierverv og taushetsplikt
Kapittel V. Forskjellige bestemmelser
§ 25 Særlig politioppsyn ved allment tilgjengelige arrangementer
§ 26 Forbud mot privat rettshåndhevelse
§ 27 Ulykkes- og katastrofesituasjoner
§ 28 Svalbard, Jan Mayen m.v.
§ 29 Instruksjonsmyndighet m.m.
§ 30 Straff
Kapittel VI. Sluttbestemmelser
§ 31 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
§ 32 Endring i andre lover
Innhold
Kapittel I. Mål, oppgaver m.v.
§ 1. Ansvar og mål
§ 2. Politiets oppgaver
§ 3. Forholdet til folkeretten
Kapittel II. Om utførelsen av polititjenesten
§ 4. Politimyndighet
§ 5. Plikten til å følge politiets pålegg
§ 6. Alminnelige regler om hvordan polititjenesten skal utføres
§ 7. Håndhevelse av den offentlige ro og orden m.v.
§ 7a. Visitasjon for å avdekke våpen
§ 8. Innbringelse
§ 9. Inngrep overfor berusede personer
§ 10. Etterfølgende visitasjon m.v.
§ 11. Arrangementer på offentlig sted m.v.
§ 12. Hjelp til syke m.v.
§ 13. Inngrep overfor barn
§ 14. Politivedtekter
Kapittel IIa - regler om fiktiv identitet
§ 14a. Tillatelsen
§ 14b. Saksbehandling og kompetanse
§ 14c. Søkerens informasjonsplikt
§ 14d. Adgang til å innhente opplysninger
§ 14e. Fastsettelse og registrering av fingerte personopplysninger
§ 14f. Virkningene av tillatelse til å benytte fingerte personopplysninger
§ 14g. Bistand
§ 14h. Varighet og opphør
§ 14i. Forskriftshjemmel
Kapittel III. Politiets organisasjon
§ 15. Politiets sentrale ledelse
§ 16. Distriktsinndeling m.v.
Kapittel III A. Politiets sikkerhetstjeneste. Organisering, oppgaver og forebyggende bruk av tvangsmidler
§ 17a. Politiets sikkerhetstjeneste
§ 17b. Oppgavene til Politiets sikkerhetstjeneste
§ 17c. Særlige oppgaver for den sentrale enhet i Politiets sikkerhetstjeneste
§ 17d. Vilkår for bruk av tvangsmidler i forebyggende øyemed
§ 17e. Behandlingen av begjæringer om bruk av tvangsmidler i forebyggende øyemed mv.
§ 17f. Bruk av opplysninger som er innhentet med forebyggende tvangsmidler
Kapittel IV. Politiets administrasjon og personale
§ 18. Politipersonalet
§ 19. Tilsetting mv.
§ 20. Politimyndighet, legitimasjon og grader
§ 20a. Utenlandsk polititjenestemann
§ 21. Tjenesteområdet for politiets personale
§ 22. Boplikt, tjenesteplikt i fritiden og bierverv
§ 23. Forbud mot rusdrikk
§ 24. Taushetsplikt
Kapittel IV A. Politihøgskolen. Organisasjon, oppgaver, opptak, utvisning mv.
§ 24a. Organisasjon og oppgaver
§ 24b. Opptak
§ 24c. Utvisning, bortvisning og utestengning
§ 24d. Alminnelige tjenesteregler, edruelighet, bierverv og taushetsplikt
Kapittel V. Forskjellige bestemmelser
§ 25. Særlig politioppsyn ved allment tilgjengelige arrangementer
§ 26. Forbud mot privat rettshåndhevelse
§ 27. Ulykkes- og katastrofesituasjoner
§ 28. Svalbard, Jan Mayen m.v.
§ 29. Instruksjonsmyndighet m.m.
§ 30. Straff
Kapittel VI. Sluttbestemmelser
§ 31. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
§ 32. Endring i andre lover