Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 2003-07-04 nr. 84:
om private skolar med rett til statstilskot (Privatskolelova)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapittel 1. Formålet med og verkeområdet for lova
§ 1-1. Formålet med lova
§ 1-2. Verkeområdet
§ 1-3. Definisjonar
§ 1-4. Verksemda til skolen
§ 1-5. Forsøksverksemd
Kapittel 2. Godkjenning med rett til statstilskot
§ 2-1. Godkjenning av skolar
§ 2-2. Krav til verksemda til skolen
§ 2-3. Krav til innhald og vurdering i opplæringa
§ 2-4. Krav til skoleanlegg og skolemiljø
§ 2-5. Forsøksverksemd
Kapittel 3. Elevane
§ 3-1. Inntak av elevar
§ 3-2. Rett og plikt til opplæring
§ 3-3. Skolegangen
§ 3-4. Tilpassa opplæring og organisering av elevane i grupper
§ 3-5. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar
§ 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste
§ 3-7. Skyss m.m.
§ 3-8. Helsetilsyn
§ 3-9. Ordensreglement og liknande
§ 3-10. Bortvising av elevar og tap av rettar
§ 3-11. Rådgiving
§ 3-12. Fritak frå aktivitetar m.m.
§ 3-13. Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa
Kapittel 4. Personalet i skolen
§ 4-1. Leiing
§ 4-2. Kompetansekrav til undervisningspersonalet
§ 4-3. Krav om politiattest
§ 4-4. Lønns- og arbeidsvilkår
Kapittel 5. Styrings- og rådsorgan
§ 5-1. Styret
§ 5-2. Styret sine oppgåver
§ 5-3. Elevråd
§ 5-4. Foreldreråd
Kapittel 6. Offentlege tilskot og skolepengar m.m.
§ 6-1. Statstilskot
§ 6-2. Skolepengar
§ 6-3. Krav til bruken av offentlege tilskot og skolepengar
§ 6-4. Statstilskot til kompletterande undervisning
§ 6-5. Offentleg tilskot til kompletterande undervisning og skolepengar
§ 6-6. Offentleg tilskot til skolar for funksjonshemma elevar
Kapittel 6A. Vidaregåande skolar som gir yrkesretta opplæring som ikkje blir gitt ved vidaregåande offentlege skolar
§ 6A-1. Godkjenning
§ 6A-2. Krav til innhald og vurdering i opplæringa
§ 6A-3. Inntak av elevar
§ 6A-4. Kompetansekrav til undervisningspersonalet
§ 6A-5. Lønns- og arbeidsvilkår
§ 6A-6. Bortvising
§ 6A-7. Andre føresegner
§ 6A-8. Offentleg tilskot og skolepengar m.m.
Kapittel 7. Diverse
§ 7-1. Budsjett, rekneskap og rapportering
§ 7-1a. Om reklame i skolen
§ 7-2. Tilsyn m.m.
§ 7-2a. Moglege reaksjonsformer
§ 7-3. Teieplikt
§ 7-4. Opplysningsplikt til barneverntenesta
§ 7-5. Opplysningsplikt til sosialtenesta
§ 7-6. Straffeansvar
Kapittel 8. Sluttføresegner
§ 8-1. Overgangsreglar
§ 8-2. Føresegn om oppheving
§ 8-3. Iverksetjing

 

 

INNHOLD
Kapittel 1.
Formålet med og verkeområdet for lova
§ 1-1. Formålet med lova
§ 1-2. Verkeområdet
§ 1-3. Definisjonar
§ 1-4. Verksemda til skolen
§ 1-5. Forsøksverksemd
Kapittel 2.
Godkjenning med rett til tilskot
§ 2-1. Godkjenning av grunnskolar
§ 2-2. Godkjenning av vidaregåande skolar
§ 2-3. Innhald og vurdering
§ 2-4. Undervisningsrom, utstyr og skolemiljø
§ 2-5. Forsøksverksemd
Kapittel 3. Elevane
§ 3-1. Inntak av elevar
§ 3-2. Rett og plikt til opplæring
§ 3-3. Skolegangen
§ 3-4. Tilpassa opplæring
§ 3-5. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar
§ 3-6. Spesialundervisning og PP-teneste
§ 3-7. Skyss m.m.
§ 3-8. Helsetilsyn
§ 3-9. Ordensreglement og liknande
§ 3-10. Bortvising av elevar og tap av rettar
§ 3-11. Rådgiving
§ 3-12. Fritak frå religiøse aktivitetar m.m.
§ 3-13. Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa
Kapittel 4.
Personalet i skolen
§ 4-1. Leiing
§ 4-2. Kompetansekrav til undervisningspersonalet
§ 4-3. Krav om politiattest
§ 4-4. Lønns- og arbeidsvilkår
Kapittel 5.
Styrings- og rådsorgan
§ 5-1. Styret
§ 5-2. Styret sine oppgåver
§ 5-3. Elevråd
§ 5-4. Foreldreråd
Kapittel 6.
Offentlege tilskot og skolepengar
§ 6-1. Offentlege tilskot til grunnskolar
§ 6-2. Elevane og dei offentlege tilskota, skolepengar
§ 6-3. Offentleg tilskot til vidaregåande skolar
§ 6-4. Elevane og dei offentlege tilskota, skolepengar for elevar i vidaregåande skolar
§ 6-5. Offentleg tilskot til kompletterande undervisning og skolepengar
§ 6-6. Offentleg tilskot til skolar for funksjonshemma elevar
Kapittel 6A.
Vidaregåande skolar som gir yrkesretta opplæring som ikkje blir gitt ved vidaregåande offentlege skolar
§ 6A-1. Godkjenning av skolar som gir yrkesretta opplæring som ikkje blir gitt ved vidaregåande offentlege skolar
§ 6A-2. Innhald og vurdering
§ 6A-3. Inntak av elevar
§ 6A-4. Kompetansekrav til undervisningspersonalet
§ 6A-5. Lønns- og arbeidsvilkår
§ 6A-6. Bortvising
§ 6A-7. Andre føresegner
§ 6A-8. Offentleg tilskot
Kapittel 7. Diverse
§ 7-1. Budsjett og rekneskap
§ 7-1a. Om reklame i skolen
§ 7-2. Tilsyn m.m.
§ 7-2a. Moglege reaksjonsformer
§ 7-3. Teieplikt
§ 7-4. Opplysningsplikt til barneverntenesta
§ 7-5. Opplysningsplikt til sosialtenesta
§ 7-6. Straffeansvar
Kapittel 8 Sluttføresegner
§ 8-1. Overgangsreglar
§ 8-2. Endringar i andre lover
§ 8-3. Iverksetjing