Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven
LOV 1998-07-17 nr. 56:
Lov om årsregnskap m.v.
(Regnskapsloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapittel 1. Virkeområde, regnskapspliktige, definisjoner
§ 1—1
Lovens virkeområde
§ 1—2
Regnskapspliktige
§ 1—3
Konsern
§ 1—4
Tilknyttet selskap
§ 1—5
Store foretak
§ 1—6
Små foretak
§ 1—7
Regnskapsåret
§ 1—8
Styre og tilsvarende ledelsesorgan
§ 1—9
Fusjon
Kapittel 2. (Opphevet)
Kapittel 3. Årsregnskap og årsberetning
§ 3—1
Plikt til å utarbeide årsregnskap og årsberetning
§ 3—2
Årsregnskapets innhold
§ 3—2a
Rettvisende bilde
§ 3—3
Årsberetningens innhold for små foretak
§ 3—3a
Årsberetningens innhold for regnskapspliktige som ikke er små foretak
§ 3—4
Regnskapsvaluta, presentasjonsvaluta og språk
§ 3—5
Undertegning av årsregnskapet og årsberetningen
§ 3—6
Konsernregnskap
§ 3—7
Unntak fra konsernregnskapsplikt for morselskap i underkonsern
§ 3—8
Utelatelse av datterselskap fra konsolidering
§ 3—9
Anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder
Kapittel 4. Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
§ 4—1
Grunnleggende regnskapsprinsipper
§ 4—2
Regnskapsestimater
§ 4—3
Kongruensprinsippet
§ 4—4
Prinsippanvendelse
§ 4—5
Forutsetningen om fortsatt drift
§ 4—6
God regnskapsskikk
Kapittel 5. Vurderingsregler
I. Generelle vurderingsregler
§ 5—1
Klassifisering av eiendeler
§ 5—2
Omløpsmidler
§ 5—3
Anleggsmidler
§ 5—4
Anskaffelseskost
§ 5—5
Tilordning av anskaffelseskost
II. Spesielle vurderingsregler
§ 5—6
Forskning og utvikling
§ 5—7
Goodwill
§ 5—8
Finansielle instrumenter og varederivater
§ 5—9
Utenlandsk valuta
§ 5—9a
Aksjebasert betaling
§ 5—10
Pensjonskostnader for små foretak
§ 5—11
Leieavtaler for små foretak
§ 5—12
Langsiktige tilvirkningskontrakter for små foretak
III. Gjeld
§ 5—13
Vurdering av gjeld
IV. Fusjon
§ 5—14
Fusjon
§ 5—15
(Opphevet)
§ 5—16
Fusjon og fisjon av små foretak
V. Vurderingsregler som ikke er obligatoriske for små foretak som ikke utarbeider konsernregnskap
§ 5—17
Investering i tilknyttet selskap og datterselskap
§ 5—18
Deltakelse i felleskontrollert virksomhet
§ 5—19
Konserndannelse
§ 5—20
(Opphevet)
Kapittel 6. Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling
§ 6—1
Resultatregnskap etter art
§ 6—1a
Resultatregnskap etter funksjon
§ 6—2
Balanse
§ 6—3
Oppdeling eller sammenslåing av poster
§ 6—4
Kontantstrømoppstilling
§ 6—5
Konsernregnskapets oppstillingsplan
§ 6—6
Sammenligning med foregående årsregnskap
Kapittel 7. Noteopplysninger
§ 7—1
Opplysningsplikt
I. Noteopplysninger som ikke er obligatoriske for små foretak
§ 7—2
Regnskapsprinsipper
§ 7—2a
Regnskapsvaluta og presentasjonsvaluta
§ 7—3
Virkning av endring av regnskapsprinsipp m.v.
§ 7—4
Virkning av endring i konsernsammensetningen
§ 7—5
Finansiell markedsrisiko
§ 7—6
Enkelttransaksjoner
§ 7—7
Sammenslåing av poster i oppstillingsplanen
§ 7—8
Salgsinntekter
§ 7—8b
Spesifisering av driftskostnader etter art
§ 7—9
Langsiktige tilvirkningskontrakter
§ 7—10
Varer
§ 7—11
Lønnskostnader
§ 7—11a
Aksjebasert betaling
§ 7—12
Anleggsmidler
§ 7—13
Varige driftsmidler
§ 7—14
Immaterielle eiendeler
§ 7—15
Datterselskap, tilknyttet selskap m.v.
§ 7—16
Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden
§ 7—17
Virkelig verdi av finansielle instrumenter
§ 7—18
Aksjer og andeler i andre selskaper
§ 7—19
Fordringer
§ 7—20
Obligasjoner
§ 7—21
Gjeld
§ 7—22
Mellomværende med foretak i samme konsern m.v.
§ 7—23
Skattekostnad
§ 7—24
Ekstraordinære inntekter og kostnader
§ 7—25
Egenkapital
§ 7—26
Antall aksjer, aksjeeiere m.v.
§ 7—27
Egne aksjer
§ 7—28
Garantiforpliktelser
§ 7—29
Andre forpliktelser
§ 7—30
Antall ansatte
§ 7—30a
Obligatorisk tjenestepensjon
§ 7—31
Ytelser til ledende personer m.v.
§ 7—31a
Godtgjørelse til revisor
§ 7—31b
Ytelser til ledende personer i store foretak
§ 7—32
Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v.
§ 7—33
Betingede utfall
§ 7—34
Utvinning av petroleum, kraftproduksjon m.v.
II. Noteopplysninger for små foretak
§ 7—35
Regnskapsprinsipper m.v.
§ 7—36
Konsern, tilknyttet selskap m.v.
§ 7—37
Virkelig verdi av finansielle instrumenter
§ 7—37a
Finansielle derivater
§ 7—38
Spesifisering av resultatregnskapet
§ 7—39
Anleggsmidler
§ 7—40
Fordringer, gjeld, garantiforpliktelser
§ 7—41
Ekstraordinære inntekter og kostnader
§ 7—42
Antall aksjer, aksjeeiere m.v.
§ 7—43
Antall ansatte
§ 7—43a
Obligatorisk tjenestepensjon
§ 7—44
Ytelser til ledende personer m.v.
§ 7—45
Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v.
Kapittel 8. Offentlighet, innsendelse av regnskap, straff
§ 8—1
Offentlighet
§ 8—2
Innsending til Regnskapsregisteret
§ 8—3
Forsinkelsesgebyr
§ 8—4
Innkreving av gebyr
§ 8—5
Straff
Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser
§ 9—1
Plikt til å utarbeide adskilte regnskaper mv.
§ 9—2
Resultat- og balanseoppstilling til bruk for offentlig kontroll og statistikk
§ 9—3
Offentlig organs opplysningsplikt til Regnskapsregisteret
Kapittel 10. Sluttbestemmelser
§ 10—1
Regler som utfyller eller fraviker loven
§ 10—2
Ikrafttredelse
§ 10—3
Overgangsbestemmelser
§ 10—4
Endringer i andre lover
 
EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10b (Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder)
Art 1.
Mål
Art 2.
Definisjoner
Art 3.
Vedtakelse og anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder
Art 4.
Konsernregnskap for selskaper med offentlig omsatte verdipapirer
Art 5.
Valgmuligheter med hensyn til årsregnskap og selskaper hvis verdipapirer ikke omsettes offentlig
Art 6.
Framgangsmåte med komité
Art 7.
Rapportering og samordning
Art 8.
Underretning
Art 9.
Overgangsbestemmelser
Art 10.
Opplysninger og gjennomgåelse
Art 11.
Ikrafttredelse
Innhold
Kapittel 1. Virkeområde, regnskapspliktige, definisjoner
Lovens virkeområde
Regnskapspliktige
Konsern
Tilknyttet selskap
Store foretak
Små foretak
Regnskapsåret
Styre og tilsvarende ledelsesorgan
Fusjon
Kapittel 3. Årsregnskap og årsberetning
Plikt til å utarbeide årsregnskap og årsberetning
Årsregnskapets innhold
Rettvisende bilde
Årsberetningens innhold for små foretak
Årsberetningens innhold for regnskapspliktige som ikke er små foretak
Regnskapsvaluta, presentasjonsvaluta og språk
Undertegning av årsregnskapet og årsberetningen
Konsernregnskap
Unntak fra konsernregnskapsplikt for morselskap i underkonsern
Utelatelse av datterselskap fra konsolidering
Anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder
Kapittel 4. Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
Grunnleggende regnskapsprinsipper
Regnskapsestimater
Kongruensprinsippet
Prinsippanvendelse
Forutsetningen om fortsatt drift
God regnskapsskikk
Kapittel 5. Vurderingsregler
I. Generelle vurderingsregler
Klassifisering av eiendeler
Omløpsmidler
Anleggsmidler
Anskaffelseskost
Tilordning av anskaffelseskost
II. Spesielle vurderingsregler
Forskning og utvikling
Goodwill
Finansielle instrumenter og varederivater
Utenlandsk valuta
Aksjebasert betaling
Pensjonskostnader for små foretak
Leieavtaler for små foretak
Langsiktige tilvirkningskontrakter for små foretak
III. Gjeld
Vurdering av gjeld
IV. Fusjon
Fusjon
Fusjon og fisjon av små foretak
V. Vurderingsregler som ikke er obligatoriske for små foretak som ikke utarbeider konsernregnskap
Investering i tilknyttet selskap og datterselskap
Deltakelse i felleskontrollert virksomhet
Konserndannelse
Kapittel 6. Resultatregnskap, balanse og kontant-strømoppstilling
Resultatregnskap etter art
Resultatregnskap etter funksjon
Balanse
Oppdeling eller sammenslåing av poster
Kontantstrømoppstilling
Konsernregnskapets oppstillingsplan
Sammenligning med foregående årsregnskap
Kapittel 7. Noteopplysninger
Opplysningsplikt
I. Noteopplysninger som ikke er obligatoriske for små foretak
Regnskapsprinsipper
Regnskapsvaluta og presentasjonsvaluta
Virkning av endring av regnskapsprinsipp m.v.
Virkning av endring i konsernsammensetningen
Finansiell markedsrisiko
Enkelttransaksjoner
Sammenslåing av poster i oppstillingsplanen
Salgsinntekter
Spesifisering av driftskostnader etter art
Langsiktige tilvirkningskontrakter
Varer
Lønnskostnader
Aksjebasert betaling
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Immaterielle eiendeler
Datterselskap, tilknyttet selskap m.v.
Investering som regnskapsføres etter egenkapitalmetoden
Virkelig verdi av finansielle instrumenter
Aksjer og andeler i andre selskaper
Fordringer
Obligasjoner
Gjeld
Mellomværende med foretak i samme konsern m.v.
Skattekostnad
Ekstraordinære inntekter og kostnader
Egenkapital
Antall aksjer, aksjeeiere m.v.
Egne aksjer
Garantiforpliktelser
Andre forpliktelser
Antall ansatte
Obligatorisk tjenestepensjon
Ytelser til ledende personer m.v.
Godtgjørelse til revisor
Ytelser til ledende personer i store foretak
Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v.
Betingede utfall
Utvinning av petroleum, kraftproduksjon m.v.
II. Noteopplysninger for små foretak
Regnskapsprinsipper m.v.
Konsern, tilknyttet selskap m.v.
Virkelig verdi av finansielle instrumenter
Finansielle derivater
Spesifisering av resultatregnskapet
Anleggsmidler
Fordringer, gjeld, garantiforpliktelser
Ekstraordinære inntekter og kostnader
Antall aksjer, aksjeeiere m.v.
Antall ansatte
Obligatorisk tjenestepensjon
Ytelser til ledende personer m.v.
Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere m.v.
Kapittel 8. Offentlighet, innsendelse av regnskap, straff
Offentlighet
Innsending til Regnskapsregisteret
Forsinkelsesgebyr
Innkreving av gebyr
Straff
Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser
Plikt til å utarbeide adskilte regnskaper mv.
Resultat- og balanseoppstilling til bruk for offentlig kontroll og statistikk
Offentlig organs opplysningsplikt til Regnskapsregisteret
Kapittel 10. Sluttbestemmelser
Regler som utfyller eller fraviker loven
Ikrafttredelse
Overgangsbestemmelser
Endringer i andre lover
 
EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10b (Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder)
Mål
Definisjoner
Vedtakelse og anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder
Konsernregnskap for selskaper med offentlig omsatte verdipapirer
Valgmuligheter med hensyn til årsregnskap og selskaper hvis verdipapirer ikke omsettes offentlig
Framgangsmåte med komité
Rapportering og samordning
Underretning
Overgangsbestemmelser
Opplysninger og gjennomgåelse
Ikrafttredelse