Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Rettsgebyrloven

Kapittel 2. Tvistemål

A. Forliksrådene

§ 7. 
For behandling av en sak ved forliksrådet betales rettsgebyret selv om forliksklagen senere blir trukket tilbake eller avvist. Dersom samme sak bringes inn for forliksrådet på ny etter å ha vært behandlet i utenrettslig tvistenemnd som omhandlet i Tvisteloven § 6-2 annet ledd bokstav c, betales ikke nytt gebyr.
Trekkes en forliksklage før pålegg om tilsvar eller innkalling er sendt innklagede, påløper ikke gebyr. Betalt gebyr tilbakebetales.
Blir en forliksklage avvist på grunn av manglende gebyrbetaling, påløper ikke gebyr.

B. Tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett

§ 8. 
Det skal betales 5 ganger rettsgebyret for søksmål, herunder overføring av tvist til søksmåls former, ved tingrett (inngangsgebyr). Varer hovedforhandlingen mer enn én dag, påløper i tillegg 3 ganger rettsgebyret pr. dag til og med dag fem og deretter 4 ganger rettsgebyret pr. dag. For behandling av ankesak som tillates fremmet, betales ved lagmannsrett og ved Høyesterett 24 ganger rettsgebyret. Varer hovedforhandlingen mer enn én dag, påløper i tillegg 3 ganger rettsgebyret pr. dag til og med dag fem og deretter 4 ganger rettsgebyret pr. dag. Avgjøres anken uten at ankeforhandling blir holdt, betales halvparten av fullt inngangsgebyr.
Det betales inngangsgebyr som for særskilt sak når saksøkte har brakt inn krav til pådømming, og for regressøksmål. Ved ankebehandling gjelder tilsvarende regel. For ny behandling etter at begjæring om oppfriskning mot fraværsavgjørelse eller gjenåpning er tatt til følge, betales også som for særskilt sak.
Er avgjørelse i en sak opphevet og sendt til videre behandling fra ankeinstansen, betales ikke nytt gebyr for behandlingen.
Blir søksmålet eller anken avvist, nektet fremmet eller hevet, betales 2 ganger rettsgebyret. Blir søksmålet eller anken avvist på grunn av manglende gebyrbetaling, betales ikke gebyr.
I de tilfeller saken trekkes eller forlik inngås senest 4 uker før hovedforhandling, betales 2 ganger rettsgebyret. Trekkes saken tilbake eller forlik inngås på et senere tidspunkt eller under hovedforhandling, eller fraværsdom avsies, betales halvparten av fullt gebyr. For beregning av 4-ukersfristen gjelder reglene i Domstolloven § 146 annet ledd tilsvarende.
Femte ledd gjelder tilsvarende dersom dom blir avsagt på grunnlag av partenes enighet.
For behandling av anke mot kjennelser og beslutninger og krav om gjenåpning betales 6 ganger rettsgebyret. Blir anken avvist, nektet fremmet eller hevet, betales 2 ganger rettsgebyret. Blir anke avvist på grunn av manglende gebyrbetaling, betales ikke gebyr. For anke til tingrett over beslutninger i forliksrådet betales 2 ganger rettsgebyret. For anke over avgjørelser om avslag på fri sakførsel etter Lov om fri rettshjelp § 27 betales ikke gebyr.
For saker som behandles etter Tvisteloven kapittel 10 betales 3,5 ganger rettsgebyret. Ved anke mot slik dom gjelder første ledd, men slik at det bare betales 4 ganger rettsgebyret hvis lagmannsretten opphever dommen etter Tvisteloven § 29-12 annet ledd.
Når saken først har vært behandlet i forliksrådet, reduseres betalingen etter første ledd første punktum og etter åttende ledd med rettsgebyret.

§ 9. 
For behandling av mortifikasjonssak betales 5 ganger rettsgebyret. Nødvendige utgifter til kunngjøring dekkes av staten. Blir saken avsluttet uten at kunngjøring har vært innrykket, betales halvparten av fullt gebyr.

§ 10. 
For behandling av følgende saker betales ikke gebyr eller for meddommere i de tilfelle hvor retten må settes med meddommere:
1.
sak om farskap,
2.
sak om opphevelse av adoptivforhold,
3.
sak om separasjon eller skilsmisse eller et ekteskaps omstøtelse,
4.
sak om barnefordeling, samværsrett eller foreldremyndighet,
5.
sak om bidrag til barn eller til ektefelle eller tidligere ektefelle,
6.
sak mellom ektefolk eller fraskilte om opphevelse av formuesfellesskap, formuens fordeling, pensjon, bruksrett til løsøre og fast eiendom og om lignende økonomiske forhold,
7.
sak om umyndiggjøring eller oppheving av vergemål, jf. Umyndiggjørelsesloven § 24,
8.
sak til ervervelse av dødsformodningsdom,
9.
sak som reises av en trygdet mot Arbeids- og velferdsdirektoratet eller ellers i henhold til pensjons- eller trygdelovgivningen,
10.
sak mot arbeidsgiver, når saken gjelder tjeneste- eller arbeidsforhold og reises av arbeidstaker,
11.
sak som etter Lov om arbeidstvister behandles av tingretten,
12.
sak etter Tvisteloven kapittel 36 om administrative tvangsvedtak i helse- og sosialsektoren, jf. også Lov om fri rettshjelp § 16 første ledd nr. 2,
13.
rettsanmodning fra utenlandsk myndighet,
14.
sak om leie av bolig etter reglene i Husleieloven og rettigheter til andelsdokument i borettslag etter reglene i Borettslagsloven,
15.
sak som behandles etter Lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner, jf. samme lov § 8.
INNHOLD
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
§ 1. Gebyr etter bestemmelse gitt i eller i medhold av denne lov
§ 2. Gebyret betales av den som har begjært forretningen.
§ 3. Gebyr og sideutgifter som ikke dekkes av gebyret
§ 4. Gebyrplikten for sivile tvister, skjønn, tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring
§ 5. Når en part har søkt om fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr
§ 5a. Avgjørelser etter denne lov eller etter bestemmelser gitt i medhold av denne lov
§ 5b. Anke eller klage etter § 5 a
§ 6. Departementet kan gi forskrifter
§ 6a. I de tilfeller hvor gebyret for et rettergangsskritt ender med desimaler,
Kapittel 2. Tvistemål
A. Forliksrådene
§ 7. For behandling av en sak ved forliksrådet
B. Tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett
§ 8. Det skal betales 5 ganger rettsgebyret for søksmål,
§ 9. For behandling av mortifikasjonssak betales
§ 10. For behandling av følgende saker betales ikke gebyr
Kapittel 3. Skjønn m.v.
§ 11. For behandling av skjønn og takster
§ 12. Holdes en skjønnsforretning etter begjæring av begge parter,
§ 13. For skiftetakster hvor dommeren ikke styrer og deltar i taksten,
Kapittel 4. Tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring
§ 14. For begjæring om tvangsfullbyrdelse betales
§ 15. For klage til tingretten betales
Kapittel 5. Skifte- og konkursbehandling m.v.
§ 16. For bobehandling ved tingretten betales
§ 17. Overtas et bo til privat skifte utenfor tingretten
§ 18. Holdes det mer enn tre rettsmøter (skiftesamlinger) under bobehandling,
§ 19. Medfører bobehandlingen gebyrplikt etter § 16 nr. 1,
§ 20. For begjæring fra loddeier om utferdigelse av proklama
Kapittel 6. Tinglysing, registrering m.v.
§ 21. For tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret
§ 22. Gebyr betales ikke for tinglysing, registrering eller anmerkning av:
§ 23. For særskilt pantattest og annen attestert registerutskrift
§ 23a. For anke mot tinglysings- og registreringsavgjørelser betales
Kapittel 8. Forkynnelse og vekselprotest.
§ 25. Det offentlige dekker kostnadene for forkynnelse ved stevnevitne
Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser
§ 26. For begjæring til tingretten etter Voldgiftsloven § 13 fjerde ledd
§ 27. Avskrifter, utskrifter og kopier av dokument
§ 27a. For følgende særlige anker betales
§ 27b. For klage til tingretten i saker etter Gjeldsordningsloven betales
Kapittel 10. Overgangsbestemmelser
§ 28. Henviser noen lov til en lovbestemmelse
Kapittel 11. Ikrafttreden. Opphevelse og endring i gjeldende lover
§ 29. Denne lov trer i kraft fra
§ 30. Fra lovens ikrafttredelse