Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Rettsgebyrloven

Kapittel 3. Skjønn m.v.

§ 11. 
For behandling av skjønn og takster som styres av en dommer ved de alminnelige domstoler eller av en lensmann, namsfogd eller politistasjonssjef, betales 5 ganger rettsgebyret for hver dag eller del av dag som skjønnet varer. Ved gebyrberegningen tas ikke med dager da bare skjønnsmedlemmene er samlet til gransking eller verdsettelse.
Trekkes saken tilbake eller på annen måte avsluttes før første rettsmøte er holdt, betales 2 ganger rettsgebyret.
For klage over avgjørelser under skjønn som styres av en lensmann, namsfogd eller politistasjonssjef, jf. Skjønnsprosesslovens § 31, betales rettsgebyret.
For overskjønn og overtakster gjelder de samme gebyrregler som for skjønn og takster. For overskjønn og takster som behandles etter Naturskadeloven betales gebyr etter denne paragrafs første ledd.

§ 12. 
Holdes en skjønnsforretning etter begjæring av begge parter, betales bare ett gebyr.
Holdes ekspropriasjonstakster i fortløpende rekkefølge for det samme anlegg med samme skjønnsstyrer, betales gebyr som for en forretning, selv om takstene holdes som flere forretninger.
Alle besiktigelser og skjønn over skip og last, foranlediget ved samme havari og holdt i samme distrikt, anses ved beregning av gebyr som en forretning.

§ 13. 
For skiftetakster hvor dommeren ikke styrer og deltar i taksten, betales rettsgebyret.
INNHOLD
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
§ 1. Gebyr etter bestemmelse gitt i eller i medhold av denne lov
§ 2. Gebyret betales av den som har begjært forretningen.
§ 3. Gebyr og sideutgifter som ikke dekkes av gebyret
§ 4. Gebyrplikten for sivile tvister, skjønn, tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring
§ 5. Når en part har søkt om fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr
§ 5a. Avgjørelser etter denne lov eller etter bestemmelser gitt i medhold av denne lov
§ 5b. Anke eller klage etter § 5 a
§ 6. Departementet kan gi forskrifter
§ 6a. I de tilfeller hvor gebyret for et rettergangsskritt ender med desimaler,
Kapittel 2. Tvistemål
A. Forliksrådene
§ 7. For behandling av en sak ved forliksrådet
B. Tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett
§ 8. Det skal betales 5 ganger rettsgebyret for søksmål,
§ 9. For behandling av mortifikasjonssak betales
§ 10. For behandling av følgende saker betales ikke gebyr
Kapittel 3. Skjønn m.v.
§ 11. For behandling av skjønn og takster
§ 12. Holdes en skjønnsforretning etter begjæring av begge parter,
§ 13. For skiftetakster hvor dommeren ikke styrer og deltar i taksten,
Kapittel 4. Tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring
§ 14. For begjæring om tvangsfullbyrdelse betales
§ 15. For klage til tingretten betales
Kapittel 5. Skifte- og konkursbehandling m.v.
§ 16. For bobehandling ved tingretten betales
§ 17. Overtas et bo til privat skifte utenfor tingretten
§ 18. Holdes det mer enn tre rettsmøter (skiftesamlinger) under bobehandling,
§ 19. Medfører bobehandlingen gebyrplikt etter § 16 nr. 1,
§ 20. For begjæring fra loddeier om utferdigelse av proklama
Kapittel 6. Tinglysing, registrering m.v.
§ 21. For tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret
§ 22. Gebyr betales ikke for tinglysing, registrering eller anmerkning av:
§ 23. For særskilt pantattest og annen attestert registerutskrift
§ 23a. For anke mot tinglysings- og registreringsavgjørelser betales
Kapittel 8. Forkynnelse og vekselprotest.
§ 25. Det offentlige dekker kostnadene for forkynnelse ved stevnevitne
Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser
§ 26. For begjæring til tingretten etter Voldgiftsloven § 13 fjerde ledd
§ 27. Avskrifter, utskrifter og kopier av dokument
§ 27a. For følgende særlige anker betales
§ 27b. For klage til tingretten i saker etter Gjeldsordningsloven betales
Kapittel 10. Overgangsbestemmelser
§ 28. Henviser noen lov til en lovbestemmelse
Kapittel 11. Ikrafttreden. Opphevelse og endring i gjeldende lover
§ 29. Denne lov trer i kraft fra
§ 30. Fra lovens ikrafttredelse