Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Rettsgebyrloven

Kapittel 5. Skifte- og konkursbehandling m.v.

§ 16. 
For bobehandling ved tingretten betales gebyr etter følgende satser:
1.
For dødsbo, felleseiebo og konkursbo som åpnes av tingretten betales 25 ganger rettsgebyret, eventuelt gebyr etter § 18, tredje ledd.
2.
For gjeldsforhandlingsbo betales 5 ganger rettsgebyret. Tas skyldnerens bo under konkursbehandling i forbindelse med innstilling av gjeldsforhandlingen, betales i stedet gebyr etter nr. 1.
3.
For forberedende rettsmøte før åpning av dødsbo og felleseie betales 2 ganger rettsgebyret. Åpner tingretten bobehandling betales i stedet gebyr etter nr 1.
4.
For summarisk skifte etter reglene i Skifteloven § 98 betales ikke gebyr.

§ 17. 
Overtas et bo til privat skifte utenfor tingretten uten at det er holdt registreringsforretning eller skiftesamling i boet, betales ikke gebyr etter § 16 nr. 1. Er proklama innrykket betales likevel 4 ganger rettsgebyret. Dersom begjæring om konkursbehandling eller gjeldsforhandling blir avslått av retten eller trukket tilbake, betales 3 ganger rettsgebyret. En arbeidstaker som på grunn av manglende utbetaling av lønn m.v. har begjært konkurs åpnet hos sin arbeidsgiver, er fritatt for gebyrplikten. Retten kan likevel ilegge 3 ganger rettsgebyret når den finner at arbeidstakeren har fremsatt en konkursbegjæring i den hensikt å skade arbeidsgiver, eller når begjæringen for øvrig er uten saklig grunn.
Lovbestemte kunngjøringer som rykkes inn av retten eller på vegne av retten dekkes av staten.

§ 18. 
Holdes det mer enn tre rettsmøter (skiftesamlinger) under bobehandling, betales i tillegg 5 ganger rettsgebyret for hvert rettsmøte ut over det tredje. I konkursbo betales bare tillegg for hvert rettsmøte ut over det femte etter åpningen.
Blir et dødsbo, felleseiebo eller konkursbo innstilt eller tilbakelevert loddeierne, betales halvparten av fullt gebyr.
Har det i et bo vært oppnevnt bobestyrer etter Skifteloven § 91 første ledd, betales halvparten av fullt gebyr såfremt oppnevningen ikke er blitt tilbakekalt etter samme lovs § 91e.

§ 19. 
Medfører bobehandlingen gebyrplikt etter § 16 nr. 1, betales ikke særskilt gebyr for vanlig registrering og forsegling.
For øvrig betales 2 ganger rettsgebyret for hver dag som går med til registrering og forsegling.

§ 20. 
For begjæring fra loddeier om utferdigelse av proklama i medhold av Skifteloven § 70 annet ledd betales 4 ganger rettsgebyret. Tas boet senere under behandling av tingretten, reduseres gebyret for bobehandlingen med 4 ganger rettsgebyret.
INNHOLD
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
§ 1. Gebyr etter bestemmelse gitt i eller i medhold av denne lov
§ 2. Gebyret betales av den som har begjært forretningen.
§ 3. Gebyr og sideutgifter som ikke dekkes av gebyret
§ 4. Gebyrplikten for sivile tvister, skjønn, tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring
§ 5. Når en part har søkt om fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr
§ 5a. Avgjørelser etter denne lov eller etter bestemmelser gitt i medhold av denne lov
§ 5b. Anke eller klage etter § 5 a
§ 6. Departementet kan gi forskrifter
§ 6a. I de tilfeller hvor gebyret for et rettergangsskritt ender med desimaler,
Kapittel 2. Tvistemål
A. Forliksrådene
§ 7. For behandling av en sak ved forliksrådet
B. Tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett
§ 8. Det skal betales 5 ganger rettsgebyret for søksmål,
§ 9. For behandling av mortifikasjonssak betales
§ 10. For behandling av følgende saker betales ikke gebyr
Kapittel 3. Skjønn m.v.
§ 11. For behandling av skjønn og takster
§ 12. Holdes en skjønnsforretning etter begjæring av begge parter,
§ 13. For skiftetakster hvor dommeren ikke styrer og deltar i taksten,
Kapittel 4. Tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring
§ 14. For begjæring om tvangsfullbyrdelse betales
§ 15. For klage til tingretten betales
Kapittel 5. Skifte- og konkursbehandling m.v.
§ 16. For bobehandling ved tingretten betales
§ 17. Overtas et bo til privat skifte utenfor tingretten
§ 18. Holdes det mer enn tre rettsmøter (skiftesamlinger) under bobehandling,
§ 19. Medfører bobehandlingen gebyrplikt etter § 16 nr. 1,
§ 20. For begjæring fra loddeier om utferdigelse av proklama
Kapittel 6. Tinglysing, registrering m.v.
§ 21. For tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret
§ 22. Gebyr betales ikke for tinglysing, registrering eller anmerkning av:
§ 23. For særskilt pantattest og annen attestert registerutskrift
§ 23a. For anke mot tinglysings- og registreringsavgjørelser betales
Kapittel 8. Forkynnelse og vekselprotest.
§ 25. Det offentlige dekker kostnadene for forkynnelse ved stevnevitne
Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser
§ 26. For begjæring til tingretten etter Voldgiftsloven § 13 fjerde ledd
§ 27. Avskrifter, utskrifter og kopier av dokument
§ 27a. For følgende særlige anker betales
§ 27b. For klage til tingretten i saker etter Gjeldsordningsloven betales
Kapittel 10. Overgangsbestemmelser
§ 28. Henviser noen lov til en lovbestemmelse
Kapittel 11. Ikrafttreden. Opphevelse og endring i gjeldende lover
§ 29. Denne lov trer i kraft fra
§ 30. Fra lovens ikrafttredelse