Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

Rettsgebyrloven

Kapittel 6. Tinglysing, registrering m.v.

§ 21. 
For tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret betales 1,8 ganger rettsgebyret, med mindre annet følger av annet eller tredje ledd eller er bestemt i § 22.
For tinglysing eller registrering av pantedokument betales 2,25 ganger rettsgebyret.
For tinglysing av pantedokument eller tinglysing av transport av pantedokument i forbindelse med refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsetter eller pantsettere og med samme panteobjekt, betales 0,25 ganger rettsgebyret.
Det skal betales fullt gebyr for hvert register og for hver rettskrets et dokument skal tinglyses eller registreres i.

§ 21a. (Opphevet)

§ 22. 
Gebyr betales ikke for tinglysing, registrering eller anmerkning av:
1.
bevis for at en heftelse er falt bort, eller for at den berettigede samtykker i at den slettes,
2.
hjemmelsovergang på grunnlag av uskiftebevilling,
3.
melding som tingretten, gjeldsnemnda eller bostyrer foretar i medhold av Konkursloven eller Panteloven,
4.
avgjørelse om at noen er satt under vergemål eller opphevelse av vergemål,
5.
utleggsforretning, arrestforretning og midlertidig forføyning,
6.
sammenføyning av flere bruk til ett,
7.
erklæring fra retten om at det er besluttet gjennomføring av tvangsdekning i et realregistrert formuesgode,
8.
utmål etter melding fra bergmesteren i henhold til Lov om bergverk,
9.
melding eller utdrag av rettsboken etter Jordskifteloven § 24 og skjøte som inngår som en del av jordskiftet og dette bekreftes av jordskifteretten i skjøtet.
Gebyr betales heller ikke for tinglysinger, registreringer og anmerkninger i medhold av Gjeldsordningsloven.

§ 23. 
For særskilt pantattest og annen attestert registerutskrift som gjelder grunnbok eller kraftledningsregisteret, betales en femtedels rettsgebyr. Det betales ett gebyr for hver registerenhet utskriften omfatter.
For oppgave over dagbokførte dokumenter eller visse grupper av slike, betales halvparten av rettsgebyret. Gjelder oppgaven tinglysinger, registreringer eller anmerkninger som omfatter dokumenter dagbokført i mer enn en kalendermåned, betales halvparten av rettsgebyret for hver påbegynt kalendermåned.
Departementet kan ved forskrift gi særskilte regler om betaling for andre utskrifter fra registeret enn pantattest dersom registeret er basert på elektronisk databehandling.
For attestert kopi av tinglyst eller registrert dokument som gis av tinglysnings- eller registreringsmyndighet betales en femtedels rettsgebyr.

§ 23a. 
For anke mot tinglysings- og registreringsavgjørelser betales 6 ganger rettsgebyret.
INNHOLD
Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser
§ 1. Gebyr etter bestemmelse gitt i eller i medhold av denne lov
§ 2. Gebyret betales av den som har begjært forretningen.
§ 3. Gebyr og sideutgifter som ikke dekkes av gebyret
§ 4. Gebyrplikten for sivile tvister, skjønn, tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring
§ 5. Når en part har søkt om fri sakførsel eller fritak for rettsgebyr
§ 5a. Avgjørelser etter denne lov eller etter bestemmelser gitt i medhold av denne lov
§ 5b. Anke eller klage etter § 5 a
§ 6. Departementet kan gi forskrifter
§ 6a. I de tilfeller hvor gebyret for et rettergangsskritt ender med desimaler,
Kapittel 2. Tvistemål
A. Forliksrådene
§ 7. For behandling av en sak ved forliksrådet
B. Tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett
§ 8. Det skal betales 5 ganger rettsgebyret for søksmål,
§ 9. For behandling av mortifikasjonssak betales
§ 10. For behandling av følgende saker betales ikke gebyr
Kapittel 3. Skjønn m.v.
§ 11. For behandling av skjønn og takster
§ 12. Holdes en skjønnsforretning etter begjæring av begge parter,
§ 13. For skiftetakster hvor dommeren ikke styrer og deltar i taksten,
Kapittel 4. Tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring
§ 14. For begjæring om tvangsfullbyrdelse betales
§ 15. For klage til tingretten betales
Kapittel 5. Skifte- og konkursbehandling m.v.
§ 16. For bobehandling ved tingretten betales
§ 17. Overtas et bo til privat skifte utenfor tingretten
§ 18. Holdes det mer enn tre rettsmøter (skiftesamlinger) under bobehandling,
§ 19. Medfører bobehandlingen gebyrplikt etter § 16 nr. 1,
§ 20. For begjæring fra loddeier om utferdigelse av proklama
Kapittel 6. Tinglysing, registrering m.v.
§ 21. For tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret
§ 22. Gebyr betales ikke for tinglysing, registrering eller anmerkning av:
§ 23. For særskilt pantattest og annen attestert registerutskrift
§ 23a. For anke mot tinglysings- og registreringsavgjørelser betales
Kapittel 8. Forkynnelse og vekselprotest.
§ 25. Det offentlige dekker kostnadene for forkynnelse ved stevnevitne
Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser
§ 26. For begjæring til tingretten etter Voldgiftsloven § 13 fjerde ledd
§ 27. Avskrifter, utskrifter og kopier av dokument
§ 27a. For følgende særlige anker betales
§ 27b. For klage til tingretten i saker etter Gjeldsordningsloven betales
Kapittel 10. Overgangsbestemmelser
§ 28. Henviser noen lov til en lovbestemmelse
Kapittel 11. Ikrafttreden. Opphevelse og endring i gjeldende lover
§ 29. Denne lov trer i kraft fra
§ 30. Fra lovens ikrafttredelse