Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1999-01-15 nr. 02:
Lov om revisjon og revisorer
(Revisorloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapittel 1. Virkeområde
§ 1—1 Virkeområde
Kapittel 2. Revisjonsplikt m.v.
§ 2—1 Revisjonsplikt
§ 2—2 Krav om registrert eller statsautorisert revisor
Kapittel 3. Godkjenning av revisorer
§ 3—1 Godkjenning fra Kredittilsynet
§ 3—2 Utdanning
§ 3—3 Praksis
§ 3—4 Krav til vandel m.v.
§ 3—5 Godkjenning av revisjonsselskaper
§ 3—6 Godkjenning av revisorer fra andre land
§ 3—7 Tilleggskrav til revisor som reviderer årsregnskap for revisjonspliktig
Kapittel 4. Revisors uavhengighet og objektivitet
§ 4—1 Generelle krav til uavhengighet og objektivitet
§ 4—2 Revisjonsselskap
§ 4—3 Bruk av medarbeidere
§ 4—4 Deltakelse i annen virksomhet
§ 4—5 Rådgivningstjenester m.v.
§ 4—6 Andre forhold
§ 4—7 Samarbeidsavtaler, eierandeler m.v.
§ 4—8 Unntak
Kapittel 5. Revisors oppgaver ved revisjon av årsregnskap m.v.
§ 5—1 Revisjonens innhold
§ 5—2 Revisors plikter
§ 5—3 Dokumentasjon av oppdrag
§ 5—4 Nummererte brev
§ 5—5 Oppbevaring
§ 5—6 Revisjonsberetning
Kapittel 6. Revisors taushetsplikt og opplysningsplikt
§ 6—1 Revisors taushetsplikt
§ 6—2 Revisors opplysningsplikt
Kapittel 7. Revisors fratreden og overføring av revisjonsoppdrag
§ 7—1 Revisors rett og plikt til å si fra seg et revisoroppdrag
§ 7—2 Ny revisor
§ 7—3 Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering
Kapittel 8. Erstatning
§ 8—1 Erstatningsansvar
§ 8—2 Lemping
Kapittel 9. Tilbakekalling av godkjenning, sanksjoner m.v.
§ 9—1 Tilbakekalling av godkjenning
§ 9—2 Suspensjon av godkjenning
§ 9—2a Klagenemnd
§ 9—3 Straff
Kapittel 10. Revisorregister
§ 10—1 Revisorregisteret
§ 10—2 Meldeplikt
§ 10—3 Opplysninger fra revisorregisteret
§ 10—4 Sletting av opplysninger
§ 10—5 Forskrifter
Kapittel 11. Overgangsregler, ikrafttredelse og endringer i andre lover
§ 11—1 Overgangsregler
§ 11—2 Ikrafttredelse
§ 11—3 Endring i andre lover
Innhold
Kapittel 1. Virkeområde
Virkeområde
Kapittel 2. Revisjonsplikt m.v.
Revisjonsplikt
Krav om registrert eller statsautorisert revisor
Kapittel 3. Godkjenning av revisorer
Godkjenning fra Kredittilsynet
Utdanning
Praksis
Krav til vandel m.v.
Godkjenning av revisjonsselskaper
Godkjenning av revisorer fra andre land
Tilleggskrav til revisor som reviderer årsregnskap for revisjonspliktig
Kapittel 4. Revisors uavhengighet og objektivitet
Generelle krav til uavhengighet og objektivitet
Revisjonsselskap
Bruk av medarbeidere
Deltakelse i annen virksomhet
Rådgivningstjenester m.v.
Andre forhold
Samarbeidsavtaler, eierandeler m.v.
Unntak
Kapittel 5. Revisors oppgaver ved revisjon av årsregnskap m.v.
Revisjonens innhold
Revisors plikter
Dokumentasjon av oppdrag
Nummererte brev
Oppbevaring
Revisjonsberetning
Kapittel 6. Revisors taushetsplikt og opplysningsplikt
Revisors taushetsplikt
Revisors opplysningsplikt
Kapittel 7. Revisors fratreden og overføring av revisjonsoppdrag
Revisors rett og plikt til å si fra seg et revisoroppdrag
Ny revisor
Overføring av revisjonsoppdrag ved sammenslutning og omorganisering
Kapittel 8. Erstatning
Erstatningsansvar
Lemping
Kapittel 9. Tilbakekalling av godkjenning, sanksjoner m.v.
Tilbakekalling av godkjenning
Suspensjon av godkjenning
Klagenemnd
Straff
Kapittel 10. Revisorregister
Revisorregisteret
Meldeplikt
Opplysninger fra revisorregisteret
Sletting av opplysninger
Forskrifter
Kapittel 11. Overgangsregler, ikrafttredelse og endringer i andre lover
Overgangsregler
Ikrafttredelse
Endring i andre lover