Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1953-07-17 nr. 09:
Lov om sivilforsvaret
( Sivilforsvarsloven)

Tilføyelser | Endringer | Opphevelser

Kapitel I. Alminnelige bestemmelser
§ 1 Sivilforsvarets oppgave er å planlegge og iverksette tiltak...
§ 2 Til gjennomføring av oppgaven etter § 1 kan det kreves...
§ 3 Når riket er i krig eller krig truer, kan Kongen erklære...
§ 4 For offentlig sted og for steder som er tilgjengelige for...
Kapitel II. Sivilforsvarets organisasjon
§ 5 Sivilforsvaret hører under det departement Kongen...
§ 6 Til sikring av samarbeidet med andre myndigheter,...
§ 7 (Opphevet)
§ 8 Riket er inndelt i sivilforsvarsdistrikter, med en...
§ 9 Innenfor sivilforsvarsdistriktet kan det for byer og...
§ 10 Politiets embets- og tjenestemenn er pliktige til å motta...
§ 11 Kongen gir regler om samordningen mellom politiet og...
§ 12 Kongen gir bestemmelser om grader, stillingsbetegnelser...
§ 13 Til å bistå sivilforsvarets myndigheter kan det etter...
§ 14 Den som ved lovens ikrafttreden innehar verv i...
Kapitel III. Sivilforsvaret og kommunene
§ 15 Kommunene skal:...
§ 16 Utgifter ved bygging av offentlige tilfluktsrom utredes...
§ 17 For utgifter til reservetiltak for vannforsyningen etter...
§ 18 Kommunen har ikke krav på godtgjøring for ytelser eller...
§ 19 Ligger to eller flere kommuner helt eller delvis innen...
§ 20 Mannskap og materiell fra et lokalt sivilforsvar kan...
§ 21 Departementet kan bestemme at reglene i dette kapitel...
§ 22 Departementet kan bestemme at reglene i § 16, herunder de...
Kapitel IV. Tjenesteplikt
§ 23 Menn og kvinner mellom 18 og 65 år som oppholder seg i...
§ 24 Enhver som kan pålegges tjenesteplikt etter § 23, plikter...
§ 25 Vernepliktig kan ikke kalles inn til eller beholdes i...
§ 26 Menn og kvinner kan i krigstid settes til å hjelpe til...
§ 27 Den som kan pålegges tjenesteplikt i sivilforsvaret, skal...
§ 28 (Opphevet)
§ 29 Kongen gir nærmere regler til gjennomføring av...
Kapitel V. Ekspropriasjon
§ 30 Departementet kan mot erstatning kreve avstått til staten...
§ 31 Når militære myndigheter har rekvisisjonsrett etter lov...
§ 32 Departementet kan fastsette takster for bruk av husrom...
§ 33 Ved avståing av bruksrett til rom i et sammenhengende...
§ 34 Departementet kan bestemme at når militære myndigheter...
§ 35 Ved skjønnet legger nemnda dagens alminnelige priser til...
§ 36 Kongen kan bestemme at takster etter § 32 istedenfor av...
§ 37 Kongen kan gi regler om utbetaling av erstatningen.
§ 38 Avståing kan kreves gjennomført straks, selv om...
Kapitel VI. Egenbeskyttelse
§ 39 Egenbeskyttelse er sivilforsvar for den enkelte faste...
§ 40 Et lokalt sivilforsvars område kan deles i...
§ 41 Eier og bruker av fast eiendom - offentlig eller privat -...
§ 41a Departementet kan bestemme at eier og bruker av...
§ 42 Eier og bruker av fast eiendom plikter å betale utgiftene...
§ 43 I pålegg etter loven her kan sivilforsvarets myndigheter...
§ 43a Tilsynsmyndigheten kan utferdige forelegg mot den som...
§ 43b Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt...
§ 44 Enhver plikter å finne seg i og medvirke til at det ved...
§ 45 Lider noen tap eller skade ved tiltak etter § 41 første...
§ 46 En bedrifts industrivern plikter på anmodning å yte annen...
§ 47 Kongen kan bestemme at sivilforsvarstiltak skal...
§ 48 Kongen kan pålegge organisasjon eller institusjon å...
§ 49 I lokalt sivilforsvar hvor det etter § 9 fjerde ledd...
Kapitel VII. Krigsutflytting
§ 50 Når riket er i krig eller krig truer, kan Kongen bestemme...
§ 51 Ved krigsutflytting etter § 50 skal enhver etter pålegg...
§ 52 Ved krigsutflytting etter § 50 er enhver som eier eller...
§ 53 Eier eller bruker av hus kan pålegges å ta imot folk som...
§ 54 Om fastsettelsen av vederlaget for ytelser etter §§ 52 og...
§ 55 Til slik tid som nevnt i § 50 kan det etter nærmere...
§ 56 Utflytting etter § 50 skal ikke medføre noen endring i...
§ 57 Bestemmelsene i §§ 51, annet ledd, 53 og 56 får...
§ 58 Tilflyttingskommunen betaler de utflyttede sosiale...
Kapitel VIII. Forskjellige bestemmelser
§ 59 Ingen må uberettiget bruke sivilforsvarets uniformer,...
§ 60 Når ikke annet er bestemt i medhold av Forvaltningslovens...
§ 61 Departementet gir nærmere forskrifter til gjennomføring...
§ 62 Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov...
§ 63 Overtredelse eller forsømmelse av tjenesteplikter i...
§ 64 Denne lov trer i kraft straks.
INNHOLD
Kapitel I.
Alminnelige bestemmelser
Kapitel II.
Sivilforsvarets organisasjon
Kapitel III.
Sivilforsvaret og kommunene
Kapitel IV.
Tjenesteplikt
Kapitel V.
Ekspropriasjon
Kapitel VI.
Egenbeskyttelse
Kapitel VII.
Krigsutflytting
Kapitel VIII.
Forskjellige bestemmelser