Afp-statstilskott
Alternativ behandlingsloven
Arbeidstakeroppfinnelser
Arveavgiftsloven
Auksjonsloven
Avhendingslova
Barneombudsloven
Barnetrygdloven
Bilansvarslova
Bioteknologiloven
Brukthandellova
Bustadoppføringslova
Dekningsloven
Dyrehelsepersonelloven
Dyrevernlova
E-handelsloven
Eierseksjonsloven
Eigedomsskattelova
Enhetsregisterloven
Europeiske samarb,utvalg
Fjellova
Flaggingsloven
Folkeregisterloven
Forbrukerkjøpsloven
Forsvunne personer
Friluftslivsloven
Fritids- og småbåloven
Frivillighetsregister
Gjeldsbrevlova
Gjeldsordningsloven
Godtroervervloven
Helligdagsloven
Hendelege eigedomshøve
Hevdlova
Hittegodsloven
Håndverkerloven
Innsamlingsregisterloven
Interkommunale selskaper
Kjønnslemlestelsesloven
Kjøpsloven
Kommunehelseloven
Kommuneloven
Konfliktrådsloven
Konkursloven
Kontantstøtteloven
Kosmetikklova
Kredittkjøpsloven
Kristendomsundervisning
Legemiddelloven
Ligningsloven
Likestillingsloven
Lønnsgarantiloven
Lønnsnemndloven
Lønnspliktloven
Markedsføringsloven
Matloven
Matrikkellova
Medisinsk utstyrloven
Menneskerettsloven
Merverdiavgiftsloven
Mesterbrevloven
Motorferdselloven
MVA-kompensasjon
Naturskadeloven
Naturskadeforsikringsloven
Naturvernloven
Navneloven
Notarius publicus
Obligatorisk tjenestepensjon
Offentlig anskaffelseloven
Offentlighetsloven
Opplæringslova
Oreigningslova
Pakkereiseloven
Panteloven
Partnerskaploven
Pasientrettighetsloven
Pasientskadeloven
Pensjonskasseloven
Personopplysningsloven
Plan- og bygningsloven
Politiloven
Privatskolelova
Produktansvarsloven
Produktkontrolloven
Prokuraloven
Psykisk helsevernloven
Regnskapsloven
Rettsgebyrloven
Rettshjelploven
Revisorloven
Sameigelova
Sameloven
Samordningsloven
Selskapsloven
Sikkerhetsloven
SIS-loven
Sivilforsvarsloven
Skadeserstatningsloven
Skattebetalingsloven
Skatteloven
Skifteloven
Smittevernloven
Sosialtjenesteloven
Spesialisthelsetjenestelov
Stadnamnlova
Stiftelsesloven
Straffeloven
Straffeloven 2005
Straffeprosessloven
Strafferegisterloven
Straffegjennomføringslov
Strålevernloven
Studentsamskipnadloven
Sykepleierpensjonsloven
Tannhelsetjenesteloven
Tidspartloven
Tinglysingsloven
Tjenestemannsloven
Tjenestetvistloven
Tobakksskadeloven
Tomtefestelova
Trudomssamfunnslova
Trygderettsankeloven
Tvangsfullbyrdelsesloven
Tvisteloven
Uhenta ting
Umyndiggjørelsesloven
Universitet og høgskolelov
Utdanningsstøtteloven
Utlendingsloven
Valgloven
Vegtrafikkloven
Vergemålsloven
Voksenopplæringsloven
Voldsoffererstatningsloven
Yrkesskadeforsikringslov
Yrkesskadetrygdloven
Åndsverkloven

LOV 1952-11-21 nr. 02
Lov om betaling og innkreving av skatt
(Skattebetalingsloven)

[Loven oppheves 1. januar 2009.]

[Ny Skattebetalingslov er satt i kraft fra 1. januar 2008. Se overgangsregler.]

Kapitel I. Innledende bestemmelser
§ 1 Enhver skattepliktig som ikke går inn under § 2, plikter å...
§ 2 Fritatt for innbetaling av forskottsskatt og for å bli...
§ 3 I denne lov forstås med:...
Kapitel II. Forskottstrekk
§ 4 Arbeidsgivere plikter av eget tiltak å foreta...
§ 5 Det skal foretas forskottstrekk i:...
§ 5a Aksjeselskap, allmennaksjeselskap samt likestilt selskap...
§ 6 Kontantytelser som nevnt i § 5 medregnes i grunnlaget...
§ 7 Forskottstrekk beregnes etter trekktabeller eller med...
§ 8 Likningssjefen for den kommune hvor den skattepliktige...
§ 9 Den skattepliktige skal ha melding om avgjørelser som nevnt...
§ 10 Forskottstrekk gjennomføres ved at arbeidsgiveren,...
§ 11 Når den skattepliktige ikke legger fram skattekort og...
§ 12 Arbeidsgiveren skal hver 15. januar, 15. mars, 15.
Kapitel III. Om forskottsskatt av formue og av inntekt som ikke går inn under bestemmelsen i kapitel II
§ 13 Forskottsskatt skal svares av formue og av inntekt...
§ 14 Forskottsskatt utskrives i alminnelighet før...
§ 15 Når det som følge av konjunkturutviklingen eller av andre...
§ 16 Forskottsskatten fastsettes i alminnelighet ved...
§ 17 Utenfor de tilfelle som er nevnt i § 16 kan...
§ 18 Forskottsskatt utskrives av likningssjefen for den...
§ 19 Den skattepliktige skal ha melding om utskrevet...
§ 20 Forskottsskatt forfaller til betaling i 4 like store...
§ 21 Forskottsskatt kan innbetales med høyere beløp enn det...
Kapitel IV. Om avregning av forskottstrekk og forskottsskatt i utliknet skatt
§ 22 Når likningsansettelsene er foretatt og skatten er regnet...
§ 23 Når skatten ved likningen utgjør et større beløp enn...
§ 24 Er den utskrevne eller i tilfelle som nevnt i § 21,...
§ 25 Blir den utliknede skatt endret etter ligningslovens...
§ 26 Bestemmelsene i dette kapitel berører ikke plikten til å...
Kapitel V. Etterskottsskatt m.v.
§ 27 Skattepliktige som nevnt i § 2 skal betale skatten i...
§ 28 Skatt som blir fastsatt ved forhåndsligning etter...
Kapitel VI. Alminnelige regler om betaling og innkreving av skatt
§ 29 Forskottsskatt, restskatt, skatt fra...
§ 30 Forskottsskatt, restskatt, etterskottsskatt, og annen...
§ 31 Skattepliktige som ikke betaler forskottsskatt,...
§ 32 Skatt som nevnt i § 30 nr 1 med tillegg av renter og...
§ 32a Krav på tilbakebetaling av skatt - herunder...
§ 33 Forskottsskatt, restskatt, etterskottsskatt eller...
§ 34 Når en skattepliktig regelmessig mottar oppgjør for...
§ 35 Inndriving ved trekk i lønn eller ved forretning for...
§ 36 Departementet kan bemyndige skatteoppkreveren til å holde...
§ 37 Når skatt er iliknet begge ektefeller under ett i...
§ 38 Når en skattepliktig akter å ta opphold i utlandet og bli...
§ 38a Når det er inngått avtale med fremmed stat, kan...
§ 39 Skattepliktig som er ilagt forskottsskatt, restskatt,...
§ 40 Beløp som er trukket eller innbetalt i tilfelle som...
§ 40a Ved skatteoppkreverens tvangsfullbyrdelse etter dette...
Kapitel VII. Ettergivelse og nedsettelse av skatt
§ 41 Når noen i medhold av ligningslovens § 9-12 har rådd...
§ 42 Avgjørelse som nevnt i § 41 treffes av formannskapet...
Kapitel VIII. Om fordeling av innbetalt skatt
§ 43 Innbetalt skatt fra forskottspliktige skattytere for...
§ 44 Innbetalt skatt fra etterskottspliktige skattytere...
§ 45 En skattepliktig som har hatt forskottstrekk og ikke...
Kapitel IX. Forskjellige bestemmelser
§ 46 Skattepliktige, arbeidsgivere og offentlige...
§ 47 Skatteoppkreveren skal føre kontroll med at...
§ 47a Ved utførelsen av arbeidsgiverkontrollen etter §...
§ 47b Den som får pålegg om å gi opplysninger etter §...
§ 47c Skattedirektoratet og skattefogden kan pålegge den...
§ 47d Skattekontoret kan pålegge arbeidsgivere og andre
§ 47e Skattekontoret kan ilegge den som ikke har etterkommet bokføringspålegg
§ 48 Den myndighet og de plikter som i denne lov er lagt...
§ 48a Foreldelsesfristen for skatt og renter av skatt blir...
Kapitel X. Ansvars- og straffebestemmelser
§ 49 Den som er pliktig til å gjennomføre forskottstrekk...
§ 50 Den som unnlater å sende pliktig melding eller som...
§ 51 Den som er pliktig til å gjennomføre forskottstrekk...
§ 52 Den som på annen måte enn nevnt i §§ 50 eller 51...
§ 53 Overtredelse av denne lov anses som forseelse, uten...
§ 54 Bøter som blir ilagt ved forelegg eller straffedom etter...
§ 55 Lovgivningens bestemmelser om taushetsplikt skal ikke...
Kapitel XI. Fullmakt for departementet til å gi utfyllende forskrifter. Fullmakt under krig o.l. Lovens ikrafttreden.
§ 56 Vedkommende departement kan gi nærmere regler til...
§ 57 Tidspunktet for denne lovs ikrafttreden og de særregler...
§ 58 Forvaltningsloven skal ikke gjelde for behandlingen av...

 

INNHOLD
Kapitel I.
Innledende bestemmelser
Kapitel II.
Forskottstrekk
Kapitel III.
Om forskottsskatt av formue og av inntekt som ikke går inn under bestemmelsen i kapitel II
Kapitel IV.
Om avregning av forskottstrekk og forskottsskatt i utliknet skatt
Kapitel V.
Etterskottsskatt m.v.
Kapitel VI.
Alminnelige regler om betaling og innkreving av skatt
Kapitel VII.
Ettergivelse og nedsettelse av skatt
Kapitel VIII.
Om fordeling av innbetalt skatt
Kapitel IX.
Forskjellige bestemmelser
Kapitel X.
Ansvars- og straffebestemmelser
Kapitel XI.
Fullmakt for departementet til å gi utfyllende forskrifter. Fullmakt under krig o.l. Lovens ikrafttreden.